Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aluetunnus .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aluetunnus ”.eu”

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 733/2002 aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella säädetään, miten internetosoitteen päätteenä oleva aluetunnus ”.eu” perustetaan. Asetuksessa säädetään erityisesti rekisterin perustamisesta sekä vahvistetaan yleiset puitteet, joita rekisterin on toiminnassaan noudatettava.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Aluetunnus ”.eu” antaa EU:lle oman internetidentiteetin. Sen tarkoituksena on lisätä EU:n näkyvyyttä internetissä, lisätä käyttäjien valinnanvaraa verkkotunnusten osalta ja edistää sähköisen kaupankäynnin kehitystä sisämarkkinoilla.

Aluetunnuksen ”.eu” luominen on eräs sähköisen kaupankäynnin vauhdittamiseen ja internetin käytön edistämiseen liittyvistä tavoitteista eEurope 2002 -toimintasuunnitelmassa.

Aluetunnuksella ”.eu” ei korvata EU:n olemassa olevia aluetunnuksia, vaan se lisätään näiden rinnalle. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden saada Euroopan laajuinen internetidentiteetti (pääasiassa verkkosivusto- tai sähköpostiosoitteissa).

Tavoitteet

Aluetunnuksen ”.eu” perustamisella on useita tavoitteita:

 • edistetään internetverkkojen käyttöä ja lisätään käyttäjien valinnanvaraa tarjoamalla vaihtoehto olemassa oleville maatunnuksille (kuten ”.fr” Ranskassa tai ”.it” Italiassa) tai maailmanlaajuisille aluetunnuksille (kuten ”.com” ja ”.net”);
 • parannetaan Euroopan laajuisten palvelinten yhteentoimivuutta varmistamalla, että EU:ssa on ”.eu” -nimipalvelimia;
 • lisätään EU:n sisämarkkinoiden näkyvyyttä maailmanlaajuisessa verkossa ja parannetaan Euroopan unionin kuvaa maailmanlaajuisissa tietoverkoissa.

Rekisteri

Rekisteriä hallinnoi valtiosta riippumaton järjestö Euroopan komission kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Rekisterin on

 • rekisteröitävä akkreditoidun aluetunnusta ”.eu” tarjoavan rekisterinpitäjän välityksellä aluetunnuksen ”.eu” alaisia verkkotunnuksia EU:hun sijoittautuneilla yrityksille tai organisaatioille tai EU:ssa asuville henkilöille;
 • määriteltävä komissiota ja muita asianomaisia osapuolia kuullen aluetunnusta ”.eu” koskevat rekisteröinnin toimintalinjat yleisten toimintasääntöjen mukaisesti;
 • perittävä maksuja, jotka välittömästi vastaavat aiheutuneita kustannuksia;
 • pantava täytäntöön tuomioistuinten ulkopuolista riitojen ratkaisemista koskevat periaatteet verkkotunnuksia tai rekisterin tekemiä päätöksiä koskevien riitojen ratkaisemista varten;
 • hyväksyttävä ja toteutettava aluetunnusta ”.eu” tarjoavien rekisterinpitäjien akkreditointia koskevat menettelyt;
 • varmistettava verkkotunnusten tietokantojen turvallisuus.

Toimintaperiaatteet

Komissio hyväksyy aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Näitä sääntöjä ja periaatteita ovat muun muassa

 • tuomioistuinten ulkopuolista riitojen ratkaisua koskevat periaatteet
 • verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön liittyvät yleiset toimintaperiaatteet
 • verkkotunnusten mahdollista peruuttamista koskevat periaatteet
 • kielellisiä ja maantieteellisiä seikkoja koskevat kysymykset
 • teollis- ja tekijänoikeuksien ja muiden oikeuksien käsittely.

Oikeuksien pidättäminen

EU pidättää itsellään kaikki aluetunnukseen ”.eu” liittyvät oikeudet, kuten erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet sekä muut oikeudet rekisteritietokantoihin.

Täytäntöönpano

Komission on annettava kahden vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus aluetunnuksen ”.eu” täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja toiminnasta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 30. huhtikuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavana aluetunnusta ”.eu” käsittelevällä Euroopan komission sivustolla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta (EYVL L 113, 30.4.2002, s. 1–5)

Asetukseen (EY) N:o 733/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle .eu-aluetunnuksen täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja toiminnasta (COM(2015) 680 final, 18.12.2015)

Komission asetus (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 40–50). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 07.04.2016

Top