Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
i2010-aloitteeseen kuuluva sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

i2010-aloitteeseen kuuluva sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman tavoitteena on tehostaa ja uudistaa julkisia palveluja sekä kohdentaa palvelut vastaamaan paremmin kansalaisten tarpeita. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelmassa esitellään painopistealueet sekä etenimissuunnitelma, joiden avulla pyritään nopeuttamaan sähköisen hallinnon kehittämistä Euroopassa.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 25. huhtikuuta 2006 - i2010-aloitteeseen kuuluva sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma: vauhtia sähköiselle hallinnolle Euroopassa kaikkien hyväksi [KOM(2006) 173 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Toimintasuunnitelmassa korostetaaan, että on tärkeätä vauhdittaa sähköisen hallinnon (eGovernment *) käyttöönottoa Euroopassa, jotta voitaisiin vastata seuraaviin haasteisiin ja vaatimuksiin:

 • Julkisia palveluja on uudistettava ja tehostettava.
 • Kansalaisille on tarjottava parempia ja entistä turvallisempia palveluja.
 • On vastattava niiden yritysten vaatimuksiin, jotka toivovat byrokratian vähentämistä ja tehokkuuden lisäämistä.
 • On taattava julkisten palvelujen saumaton toimiminen rajojen ylitse, jotta voitaisiin tukea liikkuvuutta Euroopassa.

Sähköisen hallinnon sovellusten ansiosta on eräissä jäsenvaltioissa jo säästetty huomattavasti sekä aikaa että rahaa. Lisäksi on arvioitu, että vuosittain voitaisiin säästää jopa 50 miljardia euroa, mikäli sähköinen laskutus yleistyisi Euroopassa.

Toimintasuunnitelman tavoitteet

Komission tavoitteena on tämän toimintasuunnitelman avulla:

 • saada yksityishenkilöt ja yritykset hyötymään sähköisen hallinnon konkreettisista eduista
 • varmistaa, etteivät kansallisella tasolla toteutettavat sähköiset viranomaispalvelut luo uusia esteitä yhtenäismarkkinoille heikon yhteentoimivuutensa vuoksi
 • ulottaa sähköisen hallinnon edut koko Euroopan unionin alueelle ja aikaansaada näin huomattavia säästöjä.

VIISI ENSISIJAISTA TAVOITETTA

Toimintasuunnitelmassa määritellään viisi ensisijaista tavoitetta.

Palvelut kaikkien saataville

Kaikkien on voitava hyötyä sähköisen hallinnon kehittämisestä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että heikommassa asemassa olevat voivat mahdollisimman vähin estein käyttää verkossa tarjottavia julkisia palveluja.

Jäsenvaltioden tavoitteena on estää ns. digitaalinen kahtiajako. Ne ovat sitoutuneet toimimaan niin, että vuoteen 2010 mennessä kaikilla, myös sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla, on mahdollisuus hyödyntää sähköisen hallinnon palveluja.

Esteetöntä tietoyhteiskuntaa (eAccessibility *) koskevan tiedonannon ja tietoyhteiskuntaan osallistumista (eInclusion *) (EN) käsittelevän ohjelman mukaisesti komissio tukee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaaa nämä tavoitteet.

Enemmän tehokkuutta

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet lisäämään tehokkuutta käyttämällä innovatiivisesti tieto- ja viestintätekniikkaa * (TVT) sekä keventämällä hallintoa huomattavasti vuoteen 2010 mennessä.

Tehokkuuden parantamiseksi toimintasuunnitelmassa esitetään, että jäsenvaltiot ja komissio perustavat järjestelmän, jolla voidaan vertailla sähköisen hallinnon etuja ja haittoja. Lisäksi toteutetaan toimenpiteitä kokemustenvaihdon helpottamiseksi.

Merkittävät sähköiset hallinnon palvelut

Tietyillä yli valtakunnanrajojen tarjottavilla palveluilla on todellista merkitystä kansalaisille, yrityksille ja hallintoelimille. Niitä voidaan siten pitää hyvinä esimerkkeinä eurooppalaisesta sähköisestä hallinnosta.

Esimerkin merkittävästä palvelusta tarjoavat sähköiset julkiset hankinnat. Viranomaisten vuotuiset hankinnat Euroopassa edustavat 15-20 prosenttia BKT:stä, eli niiden arvo on noin 1 500 miljardia euroa vuodessa. Julkisten hankintamenettelyjen sähköistämisellä voitaisiin säästää kymmeniä miljardeja euroja vuosittain. Sähköisten hankintamenettelyjen laaja käyttöönotto olisikin siksi tärkeää.

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet antamaan kaikille julkishallinnon elimille valmiudet hoitaa hankintansa kokonaisuudessaan sähköisin menettelyin. Vuoteen 2010 mennessä on varmistettava online-pääsy vähintään 50 prosenttiin julkisista hankinnoista, jotka ylittävät EY:n kynnysarvon (yksinkertaisten julkisten palvelujen noin 50 000 eurosta julkisten rakennusurakoitten noin 6 miljoonaan euroon).

Toimintasuunnitelmassa esitetään etenemissuunnitelma, jonka avulla näihin tavoitteisiin pyritään pääsemään. Vuosien 2006 ja 2010 välisenä aikana aloitetaan myös muita merkittäviä sähköisiä hallinnon palveluja koskevia yhteistyöhankkeita jäsenvaltioiden kanssa.

Keskeiset toimintaedellytykset

Sähköisen hallinnon tehokas käyttöönotto edellyttää seuraavanlaisia toimintaedellytyksiä:

 • julkisten palvelujen käyttöön liittyvä yhteentoimiva * sähköisen identiteetin hallintajärjestelmä (eID)
 • sähköinen asiakirjojen varmentaminen
 • sähköinen arkistointi.

Jäsenvaltiot ovat sopineet, että vuoteen 2010 mennessä luodaan Internet-sivustojen ja julkishallinnon palvelujen käyttöä varten turvallisia kansallisia sähköisiä tunnistautumisvälineitä.

Komissio edistää osaltaan näitä pyrkimyksiä valvomalla e-ID-järjestelmiä koskevia suuria pilottihankkeita ja määrittelemällä näin yhteiset vaatimukset elektronisten tunnistinten hallinnoimiseksi.

Vahvistetaan osallistumista demokraattiseen päätöksentekoon

Tieto- ja viestintätekniikan avulla yhä useampi voi osallistua julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Sähköisestä hallinnosta järjestettyyn online-mielipidetiedusteluun vastanneista 65 prosenttia odottaa sähköisen demokratian auttavan vähentämään demokratiavajetta.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että tuettaisiin tieto- ja viestintätekniikakahankkeita, joiden päämääränä on saada kansalaiset paremmin osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon.

Tausta

Toimintasuunnitelma kuuluu osana EU:n e2010-strategiaan, jonka tavoitteena on edistää digitaalitalouden kehittymistä Euroopassa. Toimintasuunnitelman keskeisenä perustana on kolmannessa sähköisen hallinnon ministerikonferenssissa annettu ministerijulistus (marraskuu 2005, Manchester, Yhdistynyt kuningaskunta), jossa esitetään selkeitä odotuksia mitattaville eduille, joita sähköisestä hallinnosta pitäisi saada vuoteen 2010 mennessä.

Keskeiset termit

 • Sähköinen hallinto (eGovernment): Sähköisen hallinnon tarkoituksena on käyttää hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa julkisten palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sähköisen hallinnon käyttö voi pienentää yritysten ja viranomaisten kustannuksia ja helpottaa viranomaisten ja julkisten palvelujen käyttäjien välistä asiointia. Lisäksi se lisää julkisen sektorin avoimuutta, auttaa kansalaisia ymmärtämään viranomaisia ja lisää viranomaisten vastuullisuutta kansalaisten näkökulmasta katsottuna.
 • Tieto- ja viestintätekniikka (TVT): Tieto- ja viestintätekniikka kattaa suuren määrän palveluja, sovelluksia, tekniikoita, laitteistoja ja ohjelmistoja, joita hyödynnetään puhelintoiminnassa, Internetin toiminnassa, etäopiskelussa, televisiotoiminnassa, tietokoneiden käytössä sekä verkoissa ja ohjelmistoissa, jotka mahdollistavat kyseisten tekniikoiden käytön. Nämä tekniikat muokkaavat parhaillaan yhteiskunta-, talous- ja kulttuurirakenteita ja luovat uusia toimintatapoja suhteessa tietoon, osaamiseen, työskentelyyn jne.
 • Esteetön tietoyhteiskunta (eAccessibility): Esteettömän tietoyhteiskunnan tavoitteena on varmistaa jokaiselle kansalaisille mahdollisuudet käyttää tietoyhteiskunnan palveluita. Tavoitteena on poistaa teknisiä, juridisia ja muita esteitä, jotka saattavat haitata tieto- ja viestintäteknisiä palveluita käyttäviä ihmisiä.
 • Osallisuutta edistävä tietoyhteiskunta (eInclusion): Käsite liittyy kaikille yhteiseen tietoyhteiskuntaan, jossa varmistetaan, että TVT-palvelut ovat kaikkien saatavilla ja että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää niitä kohtuuhintaan. eInclusionin tavoitteena on erityisesti ottaa käyttöön järjestelmiä, joiden avulla vanhukset ja vammaiset pääsevät helposti käyttämään tietoyhteiskunnan palveluja.
 • Yhteentoimivuus: Yhteentoimivuus merkitsee, että eri järjestelmät, olivatpa ne samanlaisia tai huomattavasti toisistaan poikkeavia, kykenevät virheettömään keskinäiseen kommunikointiin ja yhteistyöhön.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 1. kesäkuuta 2005: "i2010 - kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta" [KOM(2005) 229 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Komission tiedonanto, annettu 26. syyskuuta 2003: "Sähköisen hallinnon merkitys huomisen Euroopassa" [KOM(2003) 567 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

See also

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission tietoyhteiskuntaa käsitteleviltä verkkosivuilta, sähköistä hallintoa käsittelevästä aiheportaalista (EN).

Viimeisin päivitys 14.08.2006

Top