Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muut maksuvälineet kuin käteisraha — petosten ja väärennysten torjunta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Muut maksuvälineet kuin käteisraha — petosten ja väärennysten torjunta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Puitepäätös 2001/413/YOS — Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Puitepäätös täydentää muita EU-sääntöjä, jotka koskevat muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten torjuntaa. Siinä määritellään erityyppiset petostarkoituksessa tehdyt teot, jotka on tunnustettava kaikissa EU-maissa rangaistaviksi rikoksiksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Puitepäätöksen mukaisesti muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan (esim. tilisiirtoihin, suoramaksuihin, maksukortteihin) liittyvä petos tunnustetaan kaikissa EU-maissa rikokseksi, josta rangaistaan tehokkailla, oikeasuhteisilla ja vakuuttavilla seuraamuksilla.

Rikokset

Puitepäätöksessä ei viitata EU-maiden kansallisen rikosoikeuden mukaisiin erityisiin rikoksiin, koska ne voivat vaihdella maasta toiseen.

Erityyppiset teot määritellään sen mukaan, kohdistuvatko ne:

  • itse maksuvälineeseen, kuten esimerkiksi luottokortin tai matkasekin anastaminen
  • maksuvälineprosessiin, kuten esimerkiksi luvaton tilisiirto
  • maksutapahtumien tekemisen, keräämisen, käsittelyn, maksamisen ja suorittamisen mahdollistavaan järjestelmään, kuten esimerkiksi luvattoman tilisiirron mahdollistavan tietokoneohjelman kehittäminen tai hankkiminen.

Rangaistukset

  • Puitepäätöksessä edellytetään, että kaikki edellä mainitut teot luokitellaan kaikissa EU-maissa rikoksiksi.
  • EU-maiden on määriteltävä rikoksille rangaistukset riippuen siitä, onko tekijä luonnollinen vai oikeushenkilö.
  • Rangaistusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia. EU-mailla on jonkin verran harkintavaltaa määrättävien seuraamusten luonteen ja ankaruuden osalta.

Yhteistyö ja tietojenvaihto

Puitepäätöksen mukaisesti EU-maiden on annettava toisilleen keskinäistä apua näihin rikoksiin liittyvissä oikeusmenettelyissä. Niiden on myös nimettävä yhteysviranomainen, tai ne voivat käyttää olemassa olevia toimintarakenteita tietojenvaihdon varmistamiseksi.

Petoksia ja väärennyksiä koskeva yhteistyö on EU:ssa mahdollista monenlaisten toimenpiteiden, toimintarakenteiden, virastojen ja laitosten kautta:

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 2. kesäkuuta 2001 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 2. kesäkuuta 2003 mennessä.

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta (EUVL L 149, 2.6.2001, s. 1–4)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112–142)

Kertomukset

Komission kertomus – Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 14 artiklaan perustuva kertomus (KOM(2004) 346 lopull., 30.4.2004)

Komission kertomus – Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 14 artiklaan perustuva toinen kertomus (KOM(2006) 65 lopull., 20.2.2006)

Viimeisin päivitys: 01.08.2016

Top