Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kestävä liikkuvuus: toimintaohjelma 2000-2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kestävä liikkuvuus: toimintaohjelma 2000-2004

1) TAVOITE

Tavoitteena on turvallinen, tehokas, kilpailukykyinen, yhteiskunnalliset näkökohdat huomioon ottava ja ympäristöystävällinen yhteinen liikennepolitiikka.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yhteinen liikennepolitiikka - Kestävä liikkuvuus: tulevaisuuden näkymät; annettu 1. joulukuuta 1998 [KOM(1998) 716 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Komissio tuo tiedonannossaan esille ne tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan liikennealalla vuoteen 2000 mennessä vuosien 1995-2000 toimintaohjelman ja vuoden 1999 toimintaohjelman mukaisesti. Lisäksi se esittelee vuosia 2000-2004 koskevat pidemmän aikavälin tavoitteet.

Vaikka liikennealalla onkin viime vuosien aikana tapahtunut edistystä, se on ollut riittämätöntä. Siksi toimintaohjelman 1995-2000 strategiset tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. Tavoitteena on parantaa Euroopan liikennejärjestelmien tehokkuutta ja kilpailukykyä unionin alueella ja sen ulkopuolella.

Tehokkaat liikennejärjestelmät parantavat liikennealan kilpailukykyä ja vaikuttavat myönteisesti kasvuun ja työllisyyteen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeellista

 • parantaa markkinoille pääsyä ja markkinoiden toimintaa erityisesti raideliikenteessä ja satamissa ja poistaa muihin aloihin (erityisesti siviili-ilmailuun) liittyvät esteet
 • kehittää yhtenäistä liikennejärjestelmää tehostamalla Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja edistämällä älykkäitä liikennejärjestelmiä kuten maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS)
 • edistää liikenteen oikeudenmukaista ja tehokasta hinnoittelua ja vähentää näin kilpailun vääristymistä eri liikennemuotojen ja jäsenvaltioiden välillä
 • ottaa huomioon sosiaalisten näkökulmien, erityisesti työolojen ja työajan merkitys
 • valvoa erityisesti kilpailua ja valtiontukia koskevan yhteisön lainsäädännön toteuttamista.

Liikenteen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta unionin kansalaisten tarpeisiin voidaan vastata. Käytännössä tämä tarkoittaa varsinkin turvallisuuden parantamista. Komissio tekee siviili-ilmailun ja meriliikenteen turvallisuutta koskevia ehdotuksia sekä valvoo tieliikenneturvallisuusohjelman toteuttamista.

Liikennejärjestelmiä kehitettäessä on otettava huomioon niiden mahdolliset ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Komissio tuokin esille erityisesti kestävyyden periaatteen mukaisten liikenneratkaisujen järjestämisen. Kioton konferenssissa määriteltyjen suuntaviivojen mukaisesti komissio sitoutuu toimimaan liikenteen aiheuttamien ympäristömuutosten rajoittamiseksi. Myös lentoliikenteen ääni- ja päästöongelmia on käsiteltävä.

Liikennepolitiikassa on huomioitava myös kuluttajien oikeudet. Komissio keskittyy työssään erityisesti siviili-ilmailuun tutkiakseen kuluttajille suunnatun tiedotuksen parantamismahdollisuuksia sekä esimerkiksi lentoliikennepalvelujen käyttäjille tarjottavia kanta-asiakasohjelmia. Se valvoo myös paikallisliikenteen laadun parantamista.

Euroopan unionin tutkimuksen ja teknologian kehittämisen viides puiteohjelma sisältää eri liikennemuotojen turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia koskevia tutkimuksia, jotka tähtäävät kestävän ja turvallisen liikenteen kehitykseen.

Komissio mainitsee yhteisen liikennepolitiikan ulkoisista haasteista myös Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa käytävät neuvottelut sekä Sveitsin, Yhdysvaltojen, Intian ja Kiinan kanssa tehdyt aloitteet. Talouden kasvavan globalisaation vuoksi unionin on jatkettava johdonmukaista politiikkaa unionin ulkopuolisten maiden kanssa.

Pidemmän aikavälin tavoitteet koskevat vuosia 2000-2004. Komissio on laatinut perusteellisen luettelon tavoitteita koskevista toimista. Komission tärkeimpinä tavoitteina on

 • tutkia, onko mahdollista perustaa Euroopan liikennealan tietokanta
 • selventää oikeudellista kehystä myös valtiontukia koskevissa asioissa
 • edistää liikennemuotojen yhteentoimivuutta ja älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa
 • tutkia, kuinka logistiikka vaikuttaa liikennealan talouteen
 • yhdenmukaistaa koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevaa lainsäädäntöä
 • tutkia eri liikennemuotojen ongelmia ja tehokkuutta
 • pyrkiä löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja liikennealan energiankulutukseen
 • luoda uusi Alppien kauttakulkujärjestelmä
 • tutkia YK:n ja WTO:n liikennealan toiminnan sekä niiden kansainvälisten järjestöjen roolia, joiden toimialaan eurooppalaiset liikennejärjestelmät kuuluvat.

Viimeisin päivitys 23.05.2002

Top