Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteet satamissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteet satamissa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2000/59/EY aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä edistetään aluksella syntyvien jätteiden ja lastijäämien vastaanottolaitteiden saatavuutta ja käyttöä.

Siinä myös otetaan käyttöön sääntöjen noudattamisen valvontajärjestelmä, johon sisältyy tarkastus- ja tietojenvaihtojärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan

 • kaikkiin EU-maassa sijaitsevaan satamaan saapuviin aluksiin riippumatta siitä, minkä valtion lipun alla ne purjehtivat, lukuun ottamatta sota-aluksia tai muita aluksia, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin
 • kaikkiin EU-maiden satamiin, joissa näitä aluksia yleensä käy.

EU-maiden on varmistettava, että satamissa käytettävät jätteen vastaanottolaitteet

 • vastaavat satamaa käyttävien alusten tarpeita aiheuttamatta niille kohtuutonta viivästystä
 • on suunniteltu sataman koko ja satamassa käyvien alusten tyyppi huomioon ottaen, sillä suurissa satamissa on yleensä enemmän liikennettä ja suurempia aluksia.

Jätteen vastaanotto ja käsittely

Jokaisessa satamassa on laadittava jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma. Asianomaisen EU-maan on hyväksyttävä ja arvioitava nämä suunnitelmat. Suunnitelmat on hyväksyttävä uudelleen vähintään joka kolmas vuosi.

Ilmoittaminen

EU:ssa sijaitsevaan satamaan matkalla olevan aluksen päällikön (kalastusaluksia ja enintään 12 matkustajalle sallittuja huvialuksia lukuun ottamatta) on ilmoitettava erityisesti seuraavat tiedot:

 • satama, jonne aluksella syntynyt jäte viimeksi toimitettiin, ja toimituspäivä
 • toimitettavien ja/tai alukselle jäävien jätteiden ja jäämien laji ja määrä sekä prosenttiosuus varastotilan enimmäiskapasiteetista.

Toimittaminen

Aluksella syntynyt jäte on toimitettava sataman vastaanotosta vastaavalle viranomaiselle ennen EU-maan satamasta lähtöä, ellei aluksen päällikkö voi todistaa, että aluksella on riittävästi erillistä varastotilaa siihen asti, että alus saapuu satamaan, jonne jätteet aiotaan toimittaa. Tässä tapauksessa EU-maa voi kuitenkin edelleen vaatia laivoja toimittamaan jätteet ennen satamasta lähtöä, jos on perusteltua uskoa, että

 • satamassa, jonne jätteet aiotaan toimittaa, ei ole asianmukaisia vastaanottolaitteita
 • tai jos tämä satama ei ole tiedossa
 • ja siksi on olemassa vaara, että jätteet päästetään mereen.

Tarkastukset

EU:n satamassa toimintaa harjoittavista laivoista on tarkastettava vähintään 25 prosenttia. EU-maiden on kiinnitettävä erityistä huomiota aluksiin

 • jotka eivät ole noudattaneet ilmoittamisvelvoitetta
 • joiden epäillään jättäneen noudattamatta jätteiden toimittamista koskevaa direktiiviä.

Jätemaksut

Satamien on luotava kustannusten kattamiseen käytettävät järjestelmät, joilla kannustetaan toimittamaan jätteet maihin ja vähentämään niiden päästämistä mereen. Kaikki EU-maan satamassa käyvät alukset kattavat merkittävän osan (Euroopan komissio on vahvistanut osuudeksi 30 prosenttia) kustannuksista riippumatta siitä, käyttävätkö ne laitteita. Maksut voivat vaihdella aluksen luokan, tyypin tai koon mukaan. Maksuja voidaan myös alentaa, jos aluksen ympäristöasioiden hallinta, suunnittelu, varustus ja toiminta on sellaista, että aluksen päällikkö voi osoittaa aluksella syntyvän tavanomaista vähemmän jätettä.

Täytäntöönpano

Komission vuonna 2015 julkaisemassa direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa lopullisessa arviointikertomuksessa todetaan, että direktiiviä on osittain pantu täytäntöön tehokkaasti, vaikuttavasti ja yhtenäisesti. Siinä myös tuotiin esiin useita ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä alettiin soveltaa 28. joulukuuta 2000 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 28. joulukuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Meriympäristön suojelua voidaan tehostaa vähentämällä aluksella syntyvien jätteiden ja lastijäämien mereen päästämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa – komission lausuma (EUVL L 332, 28.12.2000, s. 81–90)

Direktiiviin 2000/59/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 24.02.2016

Top