Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva ohjelma 2005–2008 (Safer Internet Plus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva ohjelma 2005–2008 (Safer Internet Plus)

Internetin käyttö Euroopan unionin jäsenvaltioissa lisääntyy jatkuvasti. Samaan aikaan Internetissä on yhä enemmän lainvastaista ja erityisesti lapsille haitallista sisältöä. Safer Internet Plus -ohjelmalla pyritään edistämään Internetin käyttöturvallisuutta ja suojelemaan loppukäyttäjiä ei-toivotulta sisällöltä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 854/2005/EY, tehty 11 päivänä toukokuuta 2005, Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta.

YHTEENVETO

Safer Internet Plus -ohjelma (2005–2008) on jatkoa Safer Internet -toimintasuunnitelmalle Safer Internet (1999-2004), jonka tavoitteena oli luoda suotuisa ympäristö Internet-alan kehittymiselle. Tähän pyrittiin parantamalla Internetin käyttöturvallisuutta ja torjumalla Internetin haitallista ja laitonta sisältöä.

Uuden ohjelman soveltamisalaa on laajennettu siten, että se sisältää myös uudet viestimet (esimerkiksi videot). Lisäksi sen keskeisenä tavoitteena on rasistisen materiaalin ja roskapostin torjuminen. Aikaisempaan ohjelmaan verrattuna ohjelmassa on otettu paremmin huomioon loppukäyttäjät, kuten vanhemmat, opettajat ja lapset.

TOIMINTALINJAT

Ohjelmassa toteutettavat toimet on jaettu neljään toimintalinjaan.

Lainvastaisen sisällön torjunta

Jo aiemmassa ohjelmassa on luotu vihjelinjoja, jotka mahdollistavat sen, että yleisö voi ilmoittaa lainvastaisesta sisällöstä. Tiedot toimitetaan asianomaiselle taholle (esimerkiksi Internet-palvelujen tarjoajalle tai poliisille) toimenpiteitä varten. Safer Internet -ohjelmassa (1999–2004) laajennettiin vihjelinjojen verkkoa, joka toimii nyt kansainvälisesti. Jotta voitaisiin hyödyntää vihjelinjojen kaikki mahdollisuudet, on varmistettava, että ne kattavat koko Euroopan ja että niiden välinen yhteistyö toimii. Lisäksi on tehostettava linjojen toimintaa vaihtamalla tietoja, parhaita toimintatapoja ja kokemuksia.

Uudessa ohjelmassa keskitytään seuraaviin toimiin:

 • myönnetään rahoitusta vihjelinjoille kansallisia toimia ja Euroopan vihjelinjojen verkoston muiden keskusten kanssa tehtävää yhteistyötä varten
 • tuetaan auttavia puhelimia, joihin lapset voivat soittaa puhuakseen heitä huolestuttavasta lainvastaisesta tai haitallisesta sisällöstä Internetissä
 • kerätään laadullisia ja määrällisiä tietoja vihjelinjojen perustamisesta ja toiminnasta
 • asetetaan kannustimia, joilla nopeutetaan vihjelinjojen perustamista ja toimintasääntöjen laatimista
 • perustetaan vihjelinjojen verkostolle koordinointikeskus, jonka avulla voidaan parantaa verkoston näkyvyyttä Euroopassa, tehostaa sen toimivuutta sekä edistää tietojen ja kokemusten vaihtoa.

Ei-toivotun ja haitallisen sisällön torjunta

Ohjelmasta rahoitetaan teknisiä menetelmiä, joiden avulla käyttäjät voivat rajoittaa vastaanottamansa ei-toivotun ja haitallisen sisällön määrää sekä hallita saamaansa roskapostia. Tähän sisältyvät muun muassa seuraavat toimet:

 • saatavilla olevan suodatusteknologian tehokkuuden arviointi
 • tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihtamisen helpottaminen ja koordinointi
 • sisällön luokittelujärjestelmien ja laatumerkintöjen edistäminen
 • tarvittaessa suodatusteknologian saatavuuden edistäminen erityisesti kielillä, joita markkinat eivät kata tyydyttävästi.

Lisäksi edistetään yksityisyyden suojaa parantavan tekniikan käyttöä.

Turvallisemman käyttöympäristön luominen

Hyvin toimiva itsesääntelyjärjestelmä on tärkeä tekijä, kun pyritään rajoittamaan ei-toivotun, haitallisen ja lainvastaisen sisällön liikkumista. Itsesääntelyyn sisältyy useita osatekijöitä: osapuolten kuuleminen ja niiden asianmukainen edustus, toimintasääntöjen laatiminen ja noudattaminen, yhteisön tason toimintaa helpottavat kansalliset elimet ja itsesääntelykehysten kansallinen arviointi.

Jotta alan itsesääntelyä voitaisiin vahvistaa, komissio asettaa kansallisten yhteissääntely- tai itsesääntelyelinten käyttöön Internetin käyttöturvallisuutta käsittelevän foorumin, joka mahdollistaa kokemusten vaihdon. Foorumi kehitettiin Safer Internet -toimintasuunnitelmassa vuonna 2004.

Internetin käyttöturvallisuutta käsittelevän foorumin tavoitteena on:

 • edistää asiaan kuuluvien tahojen verkottumista jäsenvaltioissa ja kehittää yhteyksiä itsesääntelyelimiin Euroopan ulkopuolella
 • edistää itsesääntelyä verkkosivustojen laadun arviointia, monimediaista sisältöluokittelua sekä luokittelu- ja suodatustekniikoita koskevissa asioissa sekä laajentaa näiden soveltamista uusiin sisältömuotoihin (verkkopelit, matkapuhelimet)
 • kannustaa palveluntarjoajia laatimaan toimintasääntöjä
 • edistää tutkimusta, joka koskee luokitteluhankkeiden ja suodatustekniikoiden tehokkuutta.

Tietoisuuden lisääminen

Tietoisuuden lisäämistä koskevat toimet kattavat useita lainvastaisen, ei-toivotun ja haitallisen sisällön luokkia. Niissä otetaan huomioon kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajansuojaan, tietosuojaan sekä verkko- ja tietoturvaan (esim. virukset, roskaposti).

Ohjelmassa tuetaan tarjouspyynnön kautta valittavia elimiä, jotka toimivat tiedotuskeskuksina kussakin jäsenvaltiossa ja ehdokasmaassa. Eurooppalaisen lisäarvon takaa koordinointikeskus, joka edistää parhaita toimintatapoja koskevaa tiedonvaihtoa. Tämä on yksi ohjelman pääpainopisteistä.

OSALLISTUMINEN

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki jäsenvaltioihin sijoittautuneet oikeussubjektit. Myös ehdokasmaihin sijoittuneet oikeussubjektit voivat osallistua ohjelmaan näiden maiden kanssa tehtyjen tai myöhemmin tehtävien kahdenvälisten sopimusten mukaisesti.

ETA-sopimuksen sopimuspuoliin kuuluviin EFTA-valtioihin sijoittuneille oikeussubjekteille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua ohjelmaan. Kolmansiin maihin sijoittuneille oikeussubjekteille sekä kansainvälisille järjestöille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua ohjelmaan ilman tästä ohjelmasta myönnettävää yhteisön rahoitustukea, jos niiden osallistuminen edesauttaa ohjelman tehokasta toteuttamista.

RAHOITUS

Ohjelman toteuttamiseksi on vuosille 2005–2008 vahvistettu 45 miljoonaa euroa, joista 20 miljoonaa euroa vuosiksi 2005 ja 2006. Miltei puolet näistä määrärahoista varataan tietoisuuden lisäämistä koskeville toimille.

TOIMINTA

Ohjelman täytäntöönpanosta vastaa komissio. Ohjelma toimii ehdotuspyyntöjen perusteella. Ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä tietoyhteiskuntaa koskevilla Euroopan komission Internet-sivuilla (EN). Komissio arvioi ehdotuspyyntöjen perusteella ehdotetut hankkeet yhteisrahoitettavien toimien valintaa varten.

YHTEYDET MUIHIN YHTEISÖN OHJELMIIN

Ohjelmaa toteutettaessa komissio varmistaa, että ohjelma sopii yhteen yhteisön muiden politiikkojen, ohjelmien ja toimien kanssa, erityisesti tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevien yhteisön ohjelmien sekä Daphne II- ja Modinis -ohjelmien sekä Digitaalinen sisältö -ohjelman kanssa sekä täydentää niitä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 854/2005/EY: [yhteispäätösmenettely COD/2004/0023]

11.6.2005

-

EUVL C 17, 11.6.2005.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 18 päivänä helmikuuta 2009: "Loppuarviointi internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman toteuttamisesta" [KOM(2009) 64 – ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannossa arvioidaan monivuotisen Safer Internet plus -ohjelman (2005–2008) tuloksia.

Arvioijat katsovat, että tavoitteet on saavutettu. Ohjelma on kyennyt mukautumaan muuttuviin tarpeisiin ja ottamaan uudet jäsenvaltiot mukaan muun muassa INHOPE- ja INSAFE‑verkostojen toimintaan. Internetin turvallisuutta on pystytty parantamaan keräämällä hyödyllistä tietoa. Sidosryhmien välistä vuoropuhelua on edistetty ja matkaviestinoperaattoreiden itsesääntelyaloitteita alaikäisten suojelemiseksi on tuettu.

Arviointiraportissa suositellaan keskittymään tulevaisuudessa seuraaviin seikkoihin:

 • lasten oikeuksien ja yksityisyyden suojaaminen ja edistäminen
 • kansallisen tason toimijoiden aktiivinen tuki ohjelmalle
 • kolmansien maiden kanssa tehtävä yhteistyö, joka koskee erityisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien kuvien hävittämistä
 • erityisesti uusien ehdokasmaiden ja liittymisneuvotteluja käyvien maiden kansallisten, kulttuuristen, kielellisten ja sosiodemografisten tekijöiden huomioon ottaminen
 • teknisen osaamisen parantaminen
 • aktiivisempi tiedotusstrategia
 • lisätietojen hankkiminen muun muassa nuorten käyttäytymisestä verkossa
 • INHOPE- ja INSAFE‑verkostojen roolien uudelleenarviointi työn koordinoinnin kannalta
 • vihjelinjojen tunnettuuden parantaminen
 • toimialan osallistumisen tehostaminen.

Komission tiedonanto, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman (Safer Internet plus) täytäntöönpanosta [KOM(2006) 661 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Raportissa selostetaan tärkeimpiä ohjelmassa toteutettavia toimia ja korostetaan niiden myönteistä vaikutusta Internetissä julkaistun lainvastaisen sisällön torjuntaan:

 • on perustettu eurooppalainen verkosto, jossa käyttäjät voivat suorien kansallisten linjojen välityksellä ilmoittaa Internetissä havaitsemastaan lainvastaisesta aineistosta. Suorien linjojen kautta saatiin vuonna 2005 runsaasti ilmoituksia, mikä osoittaa kyseisen palvelun merkityksen lainvastaisen verkkosisällön torjunnassa
 • järjestetään Turvallisempi Internet -päiviä. Niissä on runsaasti osanottajia ja niistä tiedotetaan jäsenvaltioissa laajasti
 • on luotu kansallisia tiedotuskeskuksia, jotka järjestävät enemmän lapsiin, vanhempiin ja opettajiin kohdistettuja kampanjoita.

Komissio jatkaa toimintaansa erityisesti:

 • lujittamalla ja laajentamalla vihjelinjojen ja tiedotusverkostojen maantieteellistä kattavuutta
 • edistämällä tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien välillä, jotka osallistuvat Internetin käyttöturvallisuuteen liittyviin toimiin
 • varmistamalla, että Internetin turvallisempaan käyttöön tähtääviä käytännön tietoja levitetään yhä laajemmin
 • lisäämällä ohjelman näkyvyyttä Euroopan kansalaisten keskuudessa.

Lisätietoja saa seuraavilta verkkosivustoilta:

 • Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva ohjelma (EN)
 • INHOPE (EN)
 • INSAFE (EN)

See also

Lisätietoja asiasta on tietoyhteiskuntaa koskevilla Euroopan komission Internet-sivuilla (EN).

Viimeisin päivitys 25.05.2009

Top