Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liikenneturvallisuus: kuorma-autojen ja linja-autojen suurimmat sallitut mitat ja painot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liikenneturvallisuus: kuorma-autojen ja linja-autojen suurimmat sallitut mitat ja painot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi N:o 96/53/EY – hyötyajoneuvojen mitat ja painot

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä määritetään ylärajat sellaisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja linja-autojen osalta, jotka harjoittavat kansainvälistä liikennettä EU:ssa.

Siinä vaaditaan, että kansalliset liikenneyritykset noudattavat kansainvälisille liikenneyrityksille määrättyjä vaatimuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansainvälisen ja kansallisen liikenteen osalta direktiivissä säädetään suurimmat sallitut mitat seuraaville:

hyötyajoneuvot, jotka painavat yli 3,5 tonnia

matkustajienkuljetusajoneuvot, joissa on enemmän kuin 9 istumapaikkaa.

Kansainvälisen liikenteen osalta siinä säädetään myös suurimmat sallitut painot ja eräät muut ominaisuudet, jotka määritellään direktiivin liitteissä.

Mitä sallitaan?

Kansainvälisessä liikenteessä ajoneuvojen, jotka ylittävät asetetut rajat, ei anneta käyttää EU-maan teitä paitsi erikoisluvalla.

Kansallisessa liikenteessä ajoneuvojen, jotka ylittävät mittoja koskevat asetetut rajat, ei anneta käyttää EU-maan teitä. Näihin rajoihin on kuitenkin useita poikkeuksia, kuten

sellaisten ajoneuvojen pituus, joilla on energiatehokkuutta lisääviä aerodynaamisia ominaisuuksia

sellaisten ajoneuvojen pituus, jotka on suunniteltu tiettyjen tavaroiden, kuten puutavaran, kuljetukseen

sellaisten ajoneuvojen paino, jotka kuljettavat säiliöitä yhdistettyinä kuljetuksina*.

EU-maasta peräisin olevien ajoneuvojen, jotka noudattavat asetettuja rajoituksia, on annettava käyttää toisen EU-maan teitä. Mahdollisina poikkeuksina voidaan mainita jotkin rajoitetut tienpätkät pienten kylien tai erityisalueiden kohdalla, joiden osalta hallitus on saattanut asettaa alempia rajoituksia. EU-maiden sallitaan asettavan korkeampia rajoituksia kansalliselle liikenteelle alueillaan ja testaavan uusia korkeampitasoisia teknologioita rajat ylittävillä ajoneuvoilla rajoitetun ajan.

Lainsäädännön noudattaminen

EU-maiden on varmistettava, että ajoneuvot voivat todistaa noudattavansa sääntöjä, esittämällä joko

valmistajan kilven ja lisäkilven, jossa on ilmoitettu mitat

yhden kilven, joka sisältää molemmat yllä mainitut

ajoneuvon rekisteröinnin suorittaneen EU-maan myöntämän asiakirjan, joka sisältää samat tiedot.

Sääntöjen täytäntöönpano

Kansalliset hallitukset päättävät, miten säännöt pannaan täytäntöön ja mitä rangaistuksia rajoitusten ylittämisestä määrätään. Joka toinen vuosi on lähetettävä Euroopan komissiolle raportti, jossa eritellään

edellisten kahden vuoden aikana suoritetut tarkastukset

havaittujen ylikuormitettujen ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien määrä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

17 päivänä syyskuuta 1996 alkaen. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 16 päivä syyskuuta 1997 mennessä.

TAUSTAA

Tieliikenteen painot ja mitat

KESKEISET TERMIT

* Yhdistetty kuljetus: tavarankuljetus, joka koostuu tieliikenteen osuudesta ja joko rautatie- tai vesiliikenteen osuudesta. Näiden vaihtoehtoisten kuljetustapojen olisi käsitettävä suurin osa matkasta, niin että tiekuljetus rajoittuisi vain lyhyeen välimatkaan matkan alussa ja/tai lopussa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59–75)

Direktiiviin 96/53/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 10.11.2015

Top