Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Postipalvelut EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Postipalvelut EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/6/EY – yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka EU-maiden on pantava täytäntöön EU:n postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräiseksi toteuttamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleispalveluvelvoitteet

EU-maiden on

 • taattava, että yleisölle tarjotaan pysyvästi tietynlaatuiset postipalvelut koko maassa kohtuullisin hinnoin ja siten
 • varmistettava, että toimipisteet ja lähetyspaikat täyttävät käyttäjien tarpeet ja että yleispalvelu taataan vähintään 5 arkipäivänä viikossa (sisältäen 1 keräilyn ja 1 jakelun päivässä).

Jokaisen EU-maan on varmistettava, että yleispalvelu täyttää seuraavat vaatimukset:

 • palvelu, jolla taataan olennaisten vaatimusten noudattaminen
 • samanlainen palvelu samankaltaisessa asemassa oleville käyttäjille
 • käytettävissä ilman minkäänlaista syrjintää
 • ei häiriöitä tai keskeytyksiä paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa
 • kehittyy teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön sekä käyttäjien tarpeiden mukaan.

Kilpailu

Direktiivi kieltää kansallisia hallituksia myöntämästä tai pitämästä voimassa postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa koskevia yksin- tai erityisoikeuksia.

Toimiluvat

EU-maat voivat ottaa käyttöön valtuutusmenettelyjä, yksittäiset toimiluvat mukaan lukien, olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi (kirjesalaisuus ja verkon turvallisuus vaarallista tavaraa kuljetettaessa mukaan lukien) ja yleispalvelun tarjoamisen turvaamiseksi.

Hinnoittelu

Yleispalveluun kuuluvien palvelujen hintojen on oltava

 • kohtuulliset ja sellaiset, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla heidän maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen
 • kustannuslähtöisiä, ja niiden on kannustettava tehokkaaseen yleispalvelun tarjontaan.

Palvelujen laatu

Yleispalvelun palvelustandardien tulee olla vahvistettu ja julkaistu laadukkaiden postipalvelujen takaamiseksi. Standardeissa keskitytään toimitusaikoihin ja palvelujen säännöllisyyteen ja luotettavuuteen.

EU-maiden välisten palvelujen osalta direktiivi vaatii, että

 • 85 prosenttia nopeimman vakioluokan postilähetyksistä on toimitettava kolmen päivän kuluessa postittamisesta ja
 • 97 prosenttia viiden päivän kuluessa postittamisesta.

EU-maiden on ryhdyttävä toimiin, joihin lukeutuvat

 • kotimaan postin laatustandardien vahvistaminen ja sen varmistaminen, että ne vastaavat EU-maiden välisille palveluille vahvistettuja standardeja
 • kansallisten palvelujen laatustandardeista ilmoittaminen Euroopan komissiolle, joka julkaisee ne samalla tavalla kuin EU-maiden välisiä palveluja koskevat standardit
 • sen varmistaminen, että kaikki postipalvelujen tarjoajat tarjoavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja huokeat menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi.

Kansalliset sääntelyviranomaiset

 • Kunkin EU-maan on nimettävä yksi tai useampi kansallinen sääntelyviranomainen, joka on oikeudellisesti ja toiminnallisesti postialan toimijoista riippumaton.
 • Niiden EU-maiden, jotka vielä omistavat postipalvelujen tarjoajia tai joilla on niitä koskevaa määräysvaltaa, on varmistettava, että sääntelytoiminta ja omistusoikeuteen tai määräysvaltaan liittyvä toiminta erotetaan rakenteellisesti toisistaan.

Vuonna 2010 perustettiin postipalveluja käsittelevä eurooppalainen sääntelyviranomaisten ryhmä. Se koostuu postipalveluiden kansallisista sääntelyviranomaisista ja neuvoo ja avustaa komissiota.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 27. helmikuuta 2008. EU-maiden tuli sisällyttää se osaksi kansallista lainsäädäntöään 31. joulukuuta 2010 mennessä ja joissain tapauksissa 31. joulukuuta 2012 mennessä.

TAUSTAA

Postipalvelut

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta (EUVL L 52, 27.2.2008, s. 3–20)

Direktiiviin 2008/6/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös, tehty 10 päivänä elokuuta 2010 postipalveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta (EUVL C 217, 11.8.2010, s. 7–9)

Viimeisin päivitys: 20.01.2016

Top