Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenne

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1356/96 – EU-maiden väliseen sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen sovellettavat säännöt

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä varmistetaan sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikennettä hoitavien liikenteenharjoittajien palvelujen tarjoamisen vapaus EU-maiden välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetusta sovelletaan sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen EU-maiden välisen liikenteen ja näiden maiden kauttakulkuliikenteen osalta.
 • Sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikennettä hoitava liikenteenharjoittaja saa tarjota näitä palveluja EU-maiden välillä edellyttäen, että hän
  • on sijoittautunut johonkin EU-maahan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti
  • on oikeutettu kyseisessä maassa harjoittamaan kansainvälistä tavara- ja matkustajaliikennettä sisävesiväylillä
  • käyttää kuljetustoiminnassa jossain EU-maassa rekisteröityä alusta tai, jos alusta ei ole rekisteröity, hänellä on todistus sen kuulumisesta jonkin EU-maan laivastoon
  • täyttää asetuksessa (ETY) N:o 3921/91 säädetyt edellytykset, joiden mukaisesti muusta kuin EU-maasta olevat liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa sisävesiväylien tavara- tai henkilöliikennettä EU-maassa (nk. kabotaasiliikenne).
 • Muista kuin EU-maista olevia liikenteenharjoittajia koskevat erityiset säännöt on vahvistettu Reinin vesiliikenteestä tehdyssä tarkistetussa yleissopimuksessa (Mannheimin yleissopimus) ja Tonavan vesiliikenteestä tehdyssä yleissopimuksessa (Belgradin yleissopimus). Tällaisia sääntöjä voi sisältyä myös muihin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa EU on sopimuspuolena.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 2. elokuuta 1996 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoa saa sisävesiliikennettä koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1356/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, jäsenvaltioiden väliseen sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen sovellettavista yhteisistä säännöistä palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamiseksi tällaisessa liikenteessä (EYVL L 175, 13.7.1996, s. 7–8)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3921/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, muita kuin jäsenvaltiosta olevia liikenteenharjoittajia koskevista edellytyksistä saada harjoittaa siellä sisävesiväylien tavara- tai henkilöliikennettä (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 1–3)

Viimeisin päivitys: 22.09.2016

Top