Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
HVTYK-ohjelma (2005–2009)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

HVTYK-ohjelma (2005–2009)

HVTYK-ohjelmalla (yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimiva toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille) pyritään tarjoamaan yleiseurooppalaiset sähköiset viranomaispalvelut julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille. Tavoitteena on tehostaa eurooppalaisten hallintoviranomaisten toimintaa ja parantaa niiden välistä yhteistyötä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2004/387/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) [EUVL L 144, 30.4.2004].

TIIVISTELMÄ

HVTYK on sähköinen julkishallinnon ohjelma, joka kattaa ajanjakson 2005–2009.

Ohjelma on jatkoa HVT-ohjelmalle (hallintojen välinen telemaattinen tietojenvaihto), mutta sen soveltamisala on laajempi. HVTYK kattaa HVT-ohjelman tavoitteet mutta pyrkii lisäksi luomaan yleiseurooppalaiset sähköiset viranomaispalvelut yritysten ja kansalaisten käyttöön.

HVTYK on osa eEUROPE 2005 -toimintasuunnitelmaa ja i2010-strategiaa. Yhteentoimivuus * ja avoimet standardit ovat edelleen toiminnan painopisteitä, joiden lisäksi on nyt luotava uudet yleiseurooppalaiset palvelut.

Tavoitteet

HVTYK-ohjelman tavoitteena on tukea ja edistää yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalvelujen * samoin kuin niiden perustana olevien yhteentoimivien telemaattisten verkkojen kehittämistä.

Ohjelmalla on tarkoitus myös

 • mahdollistaa tiedonvaihto viranomaisten välillä sekä tällaisten viranomaisten ja yhteisön toimielinten välillä
 • helpottaa yleiseurooppalaisten palvelujen toimittamista yrityksille ja kansalaisille näiden tarpeet huomioon ottaen
 • saavuttaa yhteentoimivuus eri politiikan alojen välillä, erityisesti yhteentoimivuuden eurooppalaisten puitteiden pohjalta
 • edistää hyvien toimintatapojen leviämistä ja kannustaa viranomaisia kehittämään innovatiivisia telematiikkaratkaisuja.

Yhteistä etua palvelevat hankkeet ja laaja-alaiset toimenpiteet

HVTYK-ohjelmaan sisältyy yhteistä etua palvelevia hankkeita, joiden avulla on mahdollista panna täytäntöön yhteisön lainsäädäntöä ja parantaa toimielinten välistä yhteistyötä.

Ohjelmaan sisältyy myös laaja-alaisia toimenpiteitä, joilla pyritään toteuttamaan laaja-alaisia yleiseurooppalaisia sähköisiä viranomaispalveluja ja infrastruktuuripalveluja, erityisesti jos nämä tukevat yhteentoimivuutta.

Täytäntöönpanoperiaatteet

Yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa on noudatettava tiettyjä periaatteita, joista mainittakoon seuraavat:

 • niiden on perustuttava alakohtaiseen oikeusperustaan (yhteistä etua palvelevat hankkeet)
 • niissä on oltava mukana mahdollisimman monta jäsenvaltiota
 • niihin on aina tarvittaessa liitettävä valmisteluvaihe ja niihin on kuuluttava toteutettavuuden selvitysvaihe, kehitys- ja validointivaihe sekä täytäntöönpanovaihe
 • niissä on otettava huomioon muut yhteisön ohjelmat päällekkäisyyksien välttämiseksi; kyseeseen tulevat esim. tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ohjelmat, eTen-, eContent-, eInclusion- ja eLearning-ohjelmat
 • niissä on otettava huomioon yhteentoimivuuden eurooppalaiset puitteet, jotka HVTYK-ohjelma tarjoaa
 • niissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä laaja-alaisia yleiseurooppalaisia sähköisiä viranomaispalveluja ja infrastruktuuripalveluja (yhteistä etua palvelevat hankkeet)
 • hankkeen tai toimenpiteen täytäntöönpanon jälkiarviointi on tehtävä vuoden kuluessa täytäntöönpanovaiheen päättymisestä.

Täytäntöönpanomenettely

Yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi komissio laatii säännöllisesti tarkistettavan työohjelman (EN) tämän päätöksen koko voimassaoloajaksi.

Yhteisön rahoitusosuus

Yhteisö vastaa yhteistä etua palvelevien hankkeiden ja laaja-alaisten toimenpiteiden toteutuskustannuksista suhteessa sille niistä koituvaan etuun.

Jotta yhteistä etua palveleva hanke tai laaja-alainen toimenpide voi saada yhteisön rahoitusta, vaaditaan suunnitelmat toteutusvaiheen jälkeen koituvien ylläpito- ja toimintakustannusten rahoittamiseksi. Valmisteluvaiheessa ja toteutettavuuden selvitysvaiheessa yhteisön osuus voi kattaa tarvittavien tutkimusten kustannukset kokonaan.

Kehitys- ja validointivaiheessa sekä täytäntöönpanovaiheessa yhteisö vastaa niiden tehtävien kustannuksista, jotka sille on osoitettu yhteistä etua palvelevan hankkeen tai laaja-alaisen toimenpiteen yleisessä toteutussuunnitelmassa.

Kansainvälinen yhteistyö

HVTYK-ohjelma voidaan avata Euroopan talousalueen maiden ja ehdokasmaiden osallistumiselle näiden maiden ja Euroopan yhteisön välisten sopimusten puitteissa. Yhteistyötä muiden kolmansien maiden, erityisesti Välimeren maiden, Balkanin maiden ja Itä-Euroopan maiden, viranomaisten kanssa rohkaistaan.

Rahoituspuitteet

HVTYK-ohjelman rahoituspuitteiksi on vahvistettu 148,7 miljoonaa euroa 1.1.2005 ja 31.12.2009 väliseksi ajanjaksoksi.

Keskeiset termit

 • Yleiseurooppalaiset sähköiset viranomaispalvelut: rajatylittäviä julkisen sektorin tietopalveluita ja vuorovaikutteisia palveluita, joita eurooppalaiset viranomaiset tarjoavat eurooppalaisille viranomaisille, yrityksille sekä kansalaisille yhteentoimivien Euroopan laajuisten telemaattisten verkkojen kautta.
 • Yhteentoimivuus: tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien kyky vaihtaa tietoa ja mahdollistaa tietojen ja tietämyksen jakaminen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2004/387/EY

20.5.2004

-

EUVL L 144, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 29 päivänä toukokuuta 2009, "HVTYK-ohjelman toteutuksen loppuarviointi" [KOM(2009) 247 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä tiedonannossa esitellään HVTYK-ohjelman toteutuksen loppuarvioinnin tulokset. Arvioinnissa keskityttiin seuraaviin ohjelman näkökohtiin: relevanssi, tehokkuus, vaikuttavuus hyödyllisyys, kestävyys ja yhtenäisyys.

Päätelmät ovat yleisesti ottaen myönteisiä, vaikka ohjelmassa tapahtuikin viivästyksiä vuonna 2005. HVTYK‑ohjelma saavutti suurimman osan tavoitteista, jotka asetettiin i2010‑strategiassa tarkoitetun sähköisen hallinnon alalla.

HVTYK‑ohjelman jälkeen toteutetaan jatko-ohjelma ISA. Tämän tulevan ohjelman yhteydessä toteutetut toimet koskevat pääasiassa seuraavia seikkoja:

 • ohjelman strateginen toimintaympäristö
 • sidosryhmien kanssa harjoitettavan viestinnän välineet
 • seurantamenetelmien kehittäminen.

ISA‑ohjelmassa jatketaan HVTYK-ohjelmassa toteutettuja viestintätoimia.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, HVTYK-ohjelman täytäntöönpanon arviointi [KOM(2006) 611 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tiedonannossa raportoidaan ohjelman väliarvioinnin pohjalta esitetyistä päätelmistä ja suosituksista.

Arviointi oli kokonaisuudessaan myönteinen ja korosti ohjelman merkityksellisyyttä ja hyödyllisyyttä. Kommenttejaan esittäneet sidosryhmät katsoivat, että HVTYK-ohjelma tuottaa todellista lisäarvoa sähköisten viranomaispalvelujen tarjonnassa. Ohjelman täytäntöönpano ei kuitenkaan vielä ole tarpeeksi pitkällä, jotta sen vaikutusta yhteisössä voitaisiin analysoida ja sen tehokkuutta mitata.

Arvioinnissa tuli esiin joitakin puutteita, jotka on syytä ottaa huomioon pantaessa ohjelmaa täytäntöön. Näiden havaintojen pohjalta on laadittu joitakin suosituksia, esimerkkeinä seuraavat:

 • olisi taattava, että kaikki osallistujat tuntevat tehtävänsä täytäntöönpanoprosessissa
 • olisi kerättävä sekä jaettava kohdennettua ja ajantasaista tietoa käyttäjien tarpeista
 • olisi tehtävä arviointi yhteyksistä niiden EU:n ohjelmien välillä, joiden avulla yhteisö kehittää yhteentoimivaan sähköiseen hallintoon tähtääviä aloitteita.

See also

 • Lisätietoja saa Euroopan komission HVTYK-sivuilta (EN).

Viimeisin päivitys 30.10.2009

Top