Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hallintojen välinen telemaattinen tietojenvaihto: HVT-ohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Hallintojen välinen telemaattinen tietojenvaihto: HVT-ohjelma

HVT-ohjelman (IDA, Interchange of Data between Administrations) tavoitteena on edistää jäsenvaltioiden ja/tai Euroopan unionin toimielinten hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä ja käyttöönottoa.

HTV I:stä jatkettiin ohjelman toisella vaiheella (HVT II), joka käynnistettiin vuonna 1999, jolloin hyväksyttiin kaksi säädöstä. Ohjelmassa on sittemmin korostettu enemmän markkinointia ja yhteentoimivuutta, ja tavoitteena on ollut tehostaa yrityksille ja Euroopan kansalaisille suunnattujen verkkopalvelujen tarjontaa.

Joulukuun 31. päivänä 2004 päättyvä HVT II -ohjelma saa jatkoa IDABC-ohjelmasta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1719/1999/EY, tehty 12. heinäkuuta 1999, eräistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisia verkkoja koskevista suuntaviivoista, mukaan lukien yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen

ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1720/1999/EY, tehty 12. heinäkuuta 1999, eräistä toimista ja toimenpiteistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon Euroopan laajuisten verkkojen yhteentoimivuuden ja niihin pääsyn varmistamiseksi [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Ohjelman ensimmäinen vaihe (HVT I) käynnistettiin vuonna 1995 (päätös 95/468/EY). Sen aikana perustettiin laajoja telemaattisia verkkoja työllisyyden, terveyden, maatalouden, tilastoinnin ja kilpailun aloilla.

Soveltamisala

HVT II -ohjelmasta tuetaan muun muassa sellaisten yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamista, joissa kehitetään yhteisön politiikkaa tukevia telemaattisia verkkoja talous- ja rahaliiton, kuluttajansuojan, terveyden ja liikenteen aloilla.

Tavoitteet

Yhteisö on asettanut HVT-ohjelmalle seuraavat tavoitteet:

 • saavuttaa hyvä yhteentoimivuus jäsenvaltioiden telemaattisten verkkojen välillä sekä yhteisön ja jäsenvaltioiden välillä
 • lähentää kyseisiä verkkoja kohti yhteisön ja jäsenvaltioiden välistä yhteistä telemaattista rajapintaa
 • saavuttaa merkittävää hyötyä jäsenvaltioiden hallinnoille sekä yhteisölle järkiperäistämällä toimintoja, vähentämällä ylläpitotarpeita, vauhdittamalla uusien verkkojen täytäntöönpanoa ja saavuttamalla kokonaisuudessaan turvallinen ja luotettava tietojenvaihto
 • ulottaa näiden verkkojen hyödyt koskemaan myös yhteisön teollisuutta ja Euroopan unionin kansalaisia
 • edistää parhaiden käytänteiden leviämistä ja kannustaa innovatiivisten telemaattisten ratkaisujen kehittämistä hallintojärjestelmissä.

Valintaperusteet

Hankkeiden on liityttävä yhteisön politiikkaan ja toimiin.

Etusijalla ovat hankkeet, joilla parannetaan julkishallintojen, unionin toimielinten, jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellista elinkelpoisuutta ja joilla luomalla alakohtaisen verkon tai parantamalla sitä

 • edistetään tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden esteiden poistamista
 • edistetään talous- ja rahaliiton onnistunutta toteuttamista
 • edistetään yhteisön toimielinten välistä yhteistyötä sekä yhteisön toimielinten ja kansallisten hallintojen sekä aluehallintojen välistä yhteistyötä
 • edistetään yhteisön ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamista tai petosten torjuntaa
 • helpotetaan valmistautumista EU:n laajentumiseen
 • edistetään yhteisön teollisuuden ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä
 • tarjotaan EU:n kansalaisille hyötyä.

Edunsaajat

Pääedunsaajina ovat jäsenvaltioiden kansalliset tai alueelliset hallinnot sekä yhteisön toimielimet.

Yhteisön rahoitusosuus

Yhteisö vastaa HVT-hankkeiden toteuttamiskuluista saamansa hyödyn mukaisessa suhteessa. Määräraha-arvio kaudelle 1999-2004 on noin 24 miljoonaa euroa vuotta kohden.

Soveltamista koskevat pääperiaatteet

HVT-hankkeissa on neljä vaihetta:

 • valmisteluvaihe, jonka aikana laaditaan hankkeen tavoitteet, laajuuden ja perustelut (erityisesti arvioidut kulut ja hyödyt) sisältävä valmistelukertomus
 • toteutettavuustutkimusvaihe, jonka aikana laaditaan yleinen toteutussuunnitelma
 • kehitys- ja varmentamisvaihe, jonka aikana kyseisiä verkkoja varten ehdotettu ratkaisu voidaan tarvittaessa toteuttaa, testata ja arvioida sekä sitä voidaan seurata pienimuotoisesti
 • toteutusvaihe, jonka aikana kyseiset verkot otetaan käyttöön.

Tulevat jäsenvaltiot

HVT-ohjelman oikeusperustana olevien päätösten tarkistamisen ansiosta myös tulevat jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelmaan. Slovenia, Puola, Tšekki, Malta, Viro ja Kypros tekivät Euroopan komission kanssa 24. huhtikuuta 2003 sopimuspöytäkirjan, jonka perusteella kyseiset maat voivat virallisesti osallistua ohjelmaan. Sopimuspöytäkirjojen ansiosta sopimuspuolet voivat osallistua ohjelmaan samoilla edellytyksillä kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvat maat. Sopimuspuolet rahoittavat myös HVT:n vuosittaista talousarviota. Muiden unionin jäsenyyteen valmistautuvien maiden ja kolmen ehdokasvaltion (Bulgarian, Romanian ja Turkin) on tarkoitus liittyä ohjelmaan vuonna 2003.

Yhteys eEurope-toimintasuunnitelmaan

Tammikuussa 2002 HVT-ohjelmasta tuli myös eEurope 2005 -toimintaohjelman sähköistä hallintoa koskevan luvun täytäntöönpanoväline. HVT-ohjelmasta nimittäin tuetaan sellaisten palvelujen tarjoamista, joissa korostetaan turvallista ja tehokasta telemaattista tietojenvaihtoa hallinnon eri tasojen välillä. Tällaiset palvelut muodostavat tärkeän perustan eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa tarkoitettujen uudenaikaisten julkisten verkkopalvelujen täytäntöönpanolle.

HVT-ohjelman yhteydessä komissio on ottanut käyttöön varmennetun verkkoviestintärakenteen (TESTA - hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut) lähes kaikkien nykyisten jäsenvaltioiden - ja piakkoin myös tulevien jäsenvaltioiden - hallintojen ja Euroopan toimielinten välillä ja rahoittanut sitä kahden vuoden ajan. Sähköisen hallinnon hankkeiden kehittämisen yhteydessä TESTA:n avulla voidaan tukea kansalaisille ja yrityksille suunnattuja Euroopan laajuisia palveluja. HVT-ohjelmalla tuetaan myös TESS -ohjelmaa (telemaattisten palvelujen käyttö sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimisessa).

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 1719/1999/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/1997/0340]

3.8.1999

-

EYVL L 203, 3.8.1999

Päätös 1720/1999/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/1997/0341]

3.8.1999

-

EYVL L 203, 3.8.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2046/2002/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2001/0210]

20.11.2002

-

EYVL L 316, 20.11.2002

Päätös 2045/2002/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2001/0211]

20.11.2002

-

EYVL L 316, 20.11.2002

MUUT OLEELLISET SÄÄDÖKSET

Kertomus [KOM(2003) 100 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]Komission kertomus, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentille ja neuvostolle - HVT II -arviointi.

Väliarviointia koskevassa kertomuksessa esitetään useita suosituksia, joissa:

 • painotetaan hankkeiden kustannus-hyötyanalyysia
 • laaditaan kuvaus infrastruktuurista, joka toimii yhteisen edun mukaisten hankkeiden ja muiden alakohtaisten verkkojen kehityksen pohjana
 • voimistetaan entisestään HVT-ryhmän antamaa apua ohjelmaan osallistuville alakohtaisille hallinnoille
 • yksinkertaistetaan ja vähennetään hankkeen toteutukseen liittyviä menettelyjä. Menettelyjen yksinkertaistaminen paitsi vähentää yleisiä hallintokuluja myös tehostaa tietojen keruuta.
 • horisontaalisten toimien ja toimenpiteiden tuloksille ja niitä käyttäville hankkeille luodaan jatkuvasti ylläpidettävä rekisteri (matriisi), joka sisältää HVT:n ja alakohtaisista hankkeista vastaavien yhteistiedot.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2004/387/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (IDABC) [EUVL L 144, 30.4.2004].

Uuden IDABC-ohjelman (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) tavoitteena on tarjota yleiseurooppalaiset sähköiset viranomaispalvelut julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille.

Ohjelma on jatkoa HVT II -ohjelmalle, joka päättyy 31. joulukuuta 2004. IDABC-ohjelma käynnistetään siten 1. tammikuuta 2005, ja sen on määrä ulottua vuoteen 2009 asti.

IDABC on laajennettu julkisen verkkoasioinnin ohjelma, joka kattaa tämänhetkisen HVT:n tavoitteet. IDABC ei kuitenkaan rajoitu pelkästään näihin tavoitteisiin vaan tarjoaa yleiseurooppalaiset sähköiset palvelut myös yrityksille ja kansalaisille. Uusi ohjelma sisältää seuraavat kaksi osaa:

- yhteistä etua koskevat hankkeet alakohtaisten politiikkojen tukemiseksi,

- laaja-alaiset toimet yhteentoimivuuden edistämiseksi.

Lisäksi IDABC-ohjelman soveltamisala on laajempi, koska se kattaa samalla sekä verkot että palvelut ja levittää julkishallinnon elinten välisen vuorovaikutuksen etuja yrityksille ja kansalaisille. Kokonaisrahoitusta on tarkistettu ylöspäin, jotta voidaan varmistaa tietojenvaihdon tehokkuus ja luotettavuus ja ottaa samalla täysimääräisesti huomioon yhteisön kielellinen monimuotoisuus. Erityisesti komissio ehdottaa, että IDABC-ohjelmalle myönnetään hieman yli 148 miljoonan euron budjetti, josta 59 miljoonaa varattaisiin 31. joulukuuta 2006 asti ulottuvalle kaudelle.

See also

Lisätietoja saa komission HVT-ohjelmaa käsittelevältä verkkosivustolta (EN).

Viimeisin päivitys 10.03.2005

Top