Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maantieliikennetunnelit: turvallisuutta koskevat EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maantieliikennetunnelit: turvallisuutta koskevat EU:n säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/54/EY Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuudesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Siinä säädetään Euroopan laajuiseen liikenneinfrastruktuuriin kuuluvien maantieliikennetunnelien turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joissa käsitellään organisaatioon, rakenteeseen, tekniikkaan ja toimintaan liittyviä näkökohtia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Turvallisuutta koskevat vaatimukset

 • Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että Euroopan laajuiseen tieverkkoon kuuluvat yli 500 metrin pituiset käytössä, rakenteilla tai suunnitteluvaiheessa olevat tunnelit täyttävät uudet, yhdenmukaistetut turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Hallintoviranomainen

 • Kunkin EU-maan on määrättävä yksi tai useampi kaikista tunnelien turvallisuusnäkökohdista vastuussa oleva hallintoviranomainen. Viranomainen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet direktiivin noudattamiseksi.
 • Viranomaiset voivat olla kansallisia, alueellisia tai paikallisia. Jos kyseessä on kahden maan välinen tunneli, kumpikin näistä maista voi nimetä viranomaisen tai ne voivat nimetä viranomaisen yhdessä.
 • Uuden tunnelin käyttöönottoon tai tunnelin uudistamiseen on saatava etukäteen viranomaisen lupa. Viranomaisilla on valtuudet keskeyttää tunnelin käyttö tai rajoittaa sitä, jos turvallisuusvaatimuksia ei täytetä.
 • Viranomainen huolehtii seuraavien tehtävien toteuttamisesta:
  • tunnelit testataan ja tarkastetaan säännöllisesti ja niille laaditaan asianmukaiset turvallisuusvaatimukset
  • laaditaan organisaatio- ja toimintamallit (hätätoimintasuunnitelmat mukaan luettuina) pelastuspalvelujen kouluttamiseksi ja varustamiseksi
  • määritellään menettely tunnelin sulkemiseksi välittömästi hätätapauksissa
  • tarvittavat toimenpiteet riskien vähentämiseksi pannaan täytäntöön.

Tunnelin hallinnoija

 • Viranomainen määrittelee kunkin yhden EU-maan alueella sijaitsevan tunnelin – riippumatta siitä, onko se suunnittelu-, rakennus- vai käyttövaiheessa – hallinnoijaksi tunnelin hallinnoinnista kyseisessä vaiheessa vastaavan julkisen tai yksityisen elimen. Tunnelin hallinnoijan on laadittava raportti tunnelissa sattuneista huomattavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista.

Turvallisuusvastuuhenkilö

 • Tunnelin hallinnoijan on nimettävä kullekin tunnelille yksi turvallisuusvastuuhenkilö, joka hallintoviranomaisen on etukäteen hyväksyttävä ja joka koordinoi kaikkia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja suojatoimenpiteitä käyttäjien ja käyttöhenkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuusvastuuhenkilön tehtäviin kuuluu muun muassa
  • koordinoida toimintaa pelastuspalvelujen kanssa ja osallistua toimintamallien laatimiseen
  • osallistua hätätilannetoimintojen suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin
  • osallistua turvallisuusjärjestelmien laatimiseen ja rakenteen, laitteistojen ja toiminnan määrittämiseen
  • tarkistaa, että käyttö- ja pelastuspalveluhenkilöstö saa koulutusta, ja osallistua määräajoin pidettävien harjoitusten järjestämiseen
  • antaa neuvoja tunnelin rakenteen ja laitteistojen käyttöönotossa ja toiminnan käynnistämisessä
  • tarkistaa, että tunnelin rakenne ja laitteistot huolletaan ja korjataan
  • osallistua mahdollisen huomattavan vaaratilanteen tai onnettomuuden arviointiin.

Määräaikaistarkastukset

 • EU-maiden on huolehdittava siitä, että tarkastuslaitokset suorittavat tarkastukset, arvioinnit ja testit.
 • Hallintoviranomaisen on tarkistettava, että tarkastuslaitos suorittaa tarkastuksia säännöllisin väliajoin sen varmistamiseksi, että kaikki direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tunnelit ovat direktiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaisia.
 • Saman tunnelin kahden peräkkäisen tarkastuksen välille saa jäädä enintään kuusi vuotta.

Riskianalyysi

 • Riippumaton elin tekee hallintoviranomaisen pyynnöstä kansallisella tasolla määriteltyyn yhteen ja samaan menetelmään perustuvan riskianalyysin, jossa analysoidaan määrätyn tunnelin riskit. Analyysissä otetaan huomioon kaikki suunnitteluun liittyvät tekijät ja liikenneolosuhteet, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, eli liikenteen ominaisuudet ja liikennetyyppi, tunnelin pituus ja geometria sekä raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen määrän ennuste päivää kohti.

Raportointi

 • EU-maiden on laadittava joka toinen vuosi raportit tunneleissa tapahtuneista tulipaloista ja onnettomuuksista, jotka selkeästi vaikuttavat tienkäyttäjien turvallisuuteen tunneleissa, ja siitä, miten yleisiä tällaiset tapahtumat ovat ja mitkä ovat niiden syyt, sekä arvioitava ne ja toimitettava tiedot turvalaitteistojen ja turvatoimien todellisesta merkityksestä ja toimivuudesta.

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

 • Komissiolla on toimivalta mukauttaa direktiivin liitteitä tekniikan kehitykseen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 30. huhtikuuta 2004 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. huhtikuuta 2006 mennessä.

TAUSTAA

Tunnelit kuuluvat kaukoliikenteen ja EU:n alueellisten talouksien kehityksen kannalta tärkeisiin perusinfrastruktuureihin. Tunneleissa tapahtuvilla onnettomuuksilla, ja erityisesti tulipaloilla, voi olla tuhoisat seuraukset ja ne voivat vaatia huomattavan paljon kuolonuhreja. Ne myös lisäävät ruuhkia, saastumista ja korjauskustannuksia.

 • Lisätietoa: Tunneleita käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39–91)

Oikaistaan

Direktiiviin 2004/54/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 20.10.2016

Top