Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan laajuisia televerkkoja koskevat suuntaviivat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan laajuisia televerkkoja koskevat suuntaviivat

Päätöksen tavoitteena on edistää televerkkojen yhteenkytkemistä sekä palvelujen, yhteentoimivien sovellusten ja tarvittavien infrastruktuurien toteuttamista, helpottaa tietoyhteiskuntaan siirtymistä, parantaa yhteisön yritysten kilpailukykyä, lujittaa sisämarkkinoita, vahvistaa sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta ja nopeuttaa uusien kasvavien alojen kehitystä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1336/97/EY, tehty 17. kesäkuuta 1997, Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista [EYVL L 183, 11.7.1997] [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tällä päätöksellä suuntaviivat, jotka koskevat Euroopan laajuisten verkkojen alalla toteutettavien toimien tavoitteita, painopisteitä ja pääperiaatteita. Suuntaviivoissa määritellään yhteistä etua koskevien hankkeiden alat ja vahvistetaan menettely yhteistä etua palvelevien erityishankkeiden yksilöintiä varten kyseisillä aloilla.

Painopisteet kohdassa 1 mainittujen tavoitteiden toteuttamisessa ovat seuraavat:

 • eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kehitystä tukevien, erityisesti kollektiivista etua palvelevien sovellusten teknisen ja kaupallisen toteutettavuuden selvittäminen, validointi ja toteuttaminen
 • sellaisten sovellusten toteutettavuuden selvittäminen, validointi ja toteuttaminen, jotka edistävät taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koko yhteisössä parantamalla Euroopan kulttuurien moninaisuutta ilmentävien tietojen saatavuutta
 • rajojen eri puolella sijaitsevia, erityisesti epäsuotuisimpia alueita yhdistävien aloitteiden edistäminen Euroopan laajuisten telepalvelujen ja -sovellusten käyttöön ottamiseksi
 • sisämarkkinoiden lujittamiseen ja työpaikkojen luomiseen myötävaikuttavien sovellusten ja palvelujen toteutettavuuden selvittäminen, validointi ja toteuttaminen, erityisesti sellaisten, jotka tarjoavat pk-yrityksille keinoja kehittää kilpailukykyään Euroopan yhteisössä ja maailmanlaajuisesti
 • sellaisten Euroopan laajuisten peruspalvelujen yksilöinti ja niiden teknisen ja kaupallisen toteutettavuuden selvittäminen, validointi ja käyttöönotto, jotka tarjoavat saumattoman tiedonsaannin myös maaseutu- ja syrjäseutualueilla ja jotka ovat maailmanlaajuisesti yhteentoimivia vastaavien palvelujen kanssa
 • uusien laajakaistaverkkojen (IBC-verkkojen) toteutettavuuden selvittäminen ja validointi sikäli kuin se on tarpeellista tällaisia sovelluksia ja palveluja varten, sekä tällaisten verkkojen edistäminen
 • televerkkojen ja erityisesti laajakaistaisten monipalveluverkkojen heikkouksien ja puutteiden yksilöiminen ja poistaminen niiden kaikkien komponenttien yhteenkytkemisen ja yhteentoimivuuden tehostamiseksi Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Kohdassa 1 vahvistettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi noudatetaan seuraavia pääperiaatteita:

 • yksilöidään yhteistä etua palvelevat hankkeet työohjelmassa
 • toteutetaan toimia, joilla lisätään yksityishenkilöiden, taloudellisten toimijoiden ja hallintoelinten tietoisuutta hyödyistä, joita uudet kehittyneet Euroopan laajuiset telepalvelut ja -sovellukset tarjoavat
 • toteutetaan toimia, joilla kannustetaan käyttäjiä ja palvelujen tarjoajia tekemään yhteisiä aloitteita Euroopan laajuisten televerkkojen ja erityisesti IBC-verkkojen alalla toteutettaviksi hankkeiksi
 • tuetaan sovellusten ja erityisesti kollektiivista etua palvelevien sovellusten toteutettavuuden selvittämistä, validointia ja käyttöönottoa perustamissopimuksessa määriteltyjä keinoja käyttäen, sekä edistetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, erityisesti kumppanuuksia
 • edistetään pk-yrityksille ja ammattikäyttäjille tarkoitettujen palvelujen ja sovellusten tarjontaa ja käyttöä
 • edistetään verkkojen yhteenkytkettävyyttä ja palvelujen yhteentoimivuutta sekä niiden vaatimia laajakaistasovelluksia ja perusrakenteita, erityisesti multimedian osalta, sekä olemassa olevien palvelujen ja sovellusten ja laajakaistapalvelujen ja -sovellusten yhteentoimivuutta.

Yksilöidyt hankkeet voivat saada yhteisön tukea Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisella, alue- ja paikallistasolla toimenpiteet, joita tarvitaan yhteistä etua palvelevien hankkeiden toteuttamisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi yhteisön säännöksiä noudattaen.

Komissio antaa joka kolmas vuosi kertomuksen tämän päätöksen täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Päätöksen liitteessä I määritellään kolmesta tasosta muodostuva malli, jota pidetään Euroopan laajuisille televerkoille parhaiten soveltuvana kehyksenä. Nämä tasot ovat:

 • Sovellukset, jotka palvelevat käyttäjien tarpeita ottaen huomioon kulttuuriset ja kielelliset erot sekä saatavuuteen liittyvät tarpeet, erityisesti vammaisten osalta. Sovelluksissa on myös mahdollista ottaa huomioon muita heikommin kehittyneiden tai väestömäärältään pienempien alueiden erityistarpeet. Sovelluksia voidaan hyödyntää seuraavilla aloilla: a) sähköinen hallinto (eGovernment ja eAdministration - esimerkiksi sähköiset hankinnat, henkilökohtainen turvallisuus, ympäristö ja matkailu, pk-yritysten liiketoiminnan tukeminen, demokraattiseen päätöksentekoprosessiin osallistuminen); b) terveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen (esimerkiksi terveydenhuollon laitosten kytkeminen toisiinsa ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen liittyvät toimet); c) oppiminen ja kulttuuri (esimerkiksi palvelut, jotka tarjoavat uusia tapoja esittää koulutukseen ja kulttuuriin liittyvää tietoa, elinikäinen oppiminen, vanhuksien ja vammaisten osallistuminen tietoyhteiskuntaan).
 • Peruspalvelut, jotka tarjoavat yhteisiä välineitä uusien, yhteentoimiviin standardeihin perustuvien sovellusten kehittämiseen ja toteuttamiseen. Palveluja voidaan hyödyntää seuraavilla aloilla: a) Matkaviestintäpalvelut (esimerkiksi 2.5-3G-matkaviestintäpalvelut, navigointi ja opastus, verkkoturvallisuus, laskutus, hätäpalvelut, terveydenhuolto, liikkuva työ, oppiminen ja kulttuuri mukaan luettuna); b) yleistä etua palvelevat palvelut, jotka kattavat kaikki turvallisuuden näkökohdat (esimerkiksi CERT-järjestelmien verkottaminen).
 • Verkkojen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus, joilla tuetaan sellaisten verkkojen yhteenliittämistä, yhteentoimivuutta ja turvallisuutta, jotka mahdollistavat erityisten yleistä etua palvelevien sovellusten ja palvelujen toiminnan.

Yhteistä etua palveleville hankkeille antamansa tuen lisäksi yhteisö käynnistää toimia, joilla on tarkoitus tarjota asianmukainen ympäristö hankkeiden toteuttamista varten. Toimet myötävaikuttavat ohjelman tunnettuuden ja Euroopan, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason yhteistoimiin uusien sovellusten ja palvelujen vauhdittamiseksi ja edistämiseksi. Niihin liittyy yhteistoimia Euroopan standardointi- ja strategisten suunnittelujärjestöjen kanssa, mukaan luettuina:

 • strategiset selvitykset tavoitteiden määrittämiseksi ja pyrkiminen näihin tavoitteisiin. Nämä määritykset auttavat alan toimijoita hyvien investointipäätösten tekemisessä
 • laajakaistaverkkojen liityntätapojen määrittely
 • yhteisten eritelmien laatiminen eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien perusteella
 • julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tiivistäminen
 • näiden toimien ja niihin liittyvien yhteisön ja kansallisten ohjelmien yhteensovittaminen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston päätös N:o 1336/97/EY

31.7.1997

-

EYVL L 183, 11.7.1997

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston päätös N:o 1376/2002/EY

19.8.2002

-

EYVL L 200, 30.7.2002

Viimeisin päivitys 23.05.2007

Top