Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meriturvallisuus: laivavarusteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Meriturvallisuus: laivavarusteet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 96/98/EY – Laivavarusteet

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään säännöistä, joilla varmistetaan EU-maiden lippujen alla purjehtivilla aluksilla olevien laivavarusteiden turvallisuus ja laatu.

Säännöillä parannetaan merenkulun turvallisuutta, ehkäistään merien pilaantumista ja varmistetaan laivavarusteiden vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan varusteisiin, joita käytetään:

vanhoilla EU-maiden lippujen alla purjehtivilla aluksilla

uusilla EU-maiden lippujen alla purjehtivilla aluksilla, vaikka ne olisi rakennettu EU:n ulkopuolella.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

EU-maat nimittävät laitokset, jotka vastaavat laivavarusteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Arvioinnin tavoitteena on varmistaa varusteiden laatu, ennen kuin ne saatetaan markkinoille ja kun ne sijoitetaan alukselle.

Eurooppalaisten standardien mukaiset varusteet on varustettava merkillä.

Jos alus, jota ei ole rekisteröity mihinkään EU-maahan, aiotaan siirtää jonkin EU-maan rekisteriin, EU-maan on tarkastettava aluksen varusteiden tosiasiallinen kunto ja että ne ovat eurooppalaisten standardien mukaisia.

Varusteet, jotka eivät vastaa vaatimuksia

Jos jokin varuste vaarantaa miehistön tai matkustajien terveyden ja/tai turvallisuuden tai vaikuttaa haitallisesti meriympäristöön, asiasta vastaavan EU-maan on poistettava varuste markkinoilta ja kiellettävä tai rajoitettava sen käyttöä.

Testausstandardit

Laivavarusteille on annettava kansainväliset testausstandardit. Jos kansainväliset järjestöt eivät kohtuullisessa ajassa saa hyväksyttyä standardeja, voidaan soveltaa EU:n standardeja.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 17. helmikuuta 1997. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 1998 mennessä.

Direktiivi 96/98/EY kumotaan direktiivillä 2014/90/EU 18. syyskuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

Merikuljetusala: Uudet laivavarusteita koskevat säännöt EU:n alusten turvallisuuden parantamiseksi

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 96/98/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, laivavarusteista (EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25–56)

Direktiiviin 96/98/EY tehdyt lisäykset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146–185)

Viimeisin päivitys: 12.11.2015

Top