Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja rikosoikeudelliset seuraamukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja rikosoikeudelliset seuraamukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2005/35/EY alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sillä luodaan EU:n laajuiset säännöt, joita sovelletaan unionin vesillä purjehtivista aluksista peräisin olevista öljyn ja muiden ympäristöä pilaavien aineiden päästöistä määrättäviin seuraamuksiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Voimassa olevan lainsäädännön mukaan aluksista peräisin olevat ympäristöä pilaavat päästöt ovat lähtökohtaisesti rikoksia. Direktiivin mukaan tämä koskee aluksista peräisin olevia öljyn ja muiden ympäristöä pilaavien aineiden päästöjä. Vähäisiä päästöjä ei automaattisesti pidetä rikoksina, lukuun ottamatta toistuvia päästöjä, joiden seurauksena veden laatu huononee.
 • Ympäristöä pilaavien aineiden päästöistä vastuussa oleville henkilöille voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos toiminta on ollut tahallista, piittaamatonta* tai törkeän huolimatonta. Myös yllyttämisestä tai avunannosta ympäristöä pilaaviin päästöihin voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia.
 • Direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisiin aluksiin niiden lippuvaltiosta riippumatta.
 • Ympäristöä pilaavat päästöt on kielletty
  • EU-maiden sisäisillä aluevesillä, satamat mukaan luettuina
  • EU-maiden aluemerillä
  • kansainväliseen merenkulkuun käytettävissä salmissa, joihin sovelletaan vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa määrättyä oikeutta esteettömään kauttakulkuun
  • EU-maiden talousvyöhykkeillä*
  • aavalla merellä.

Poikkeukset

 • Tätä järjestelmää ei sovelleta päästöihin, jotka ovat peräisin sota-aluksista tai muista aluksista, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Ympäristöä pilaavien aineiden päästöjä koskevasta kiellosta voidaan poiketa vain ihmisten tai aluksen turvallisuuden ollessa vaarassa.

Oikeushenkilöt

Direktiivillä 2009/123/EY muutettiin direktiiviä 2005/35/EY alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevien sääntöjen parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ympäristöä pilaavien aineiden päästöistä vastuussa oleville henkilöille määrätään riittäviä seuraamuksia. Siinä edellytetään, että EU-maat ottavat käyttöön yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden*, kuten yhtiöiden, vastuuta koskevia sääntöjä.

 • Yhtiölle voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos siinä johtavassa asemassa oleva luonnollinen henkilö on tehnyt rikoksen sen hyväksi joko yksin tai yhtiön jäsenenä.
 • Yhtiö on vastuussa myös luonnollisen henkilön tekemistä rikoksista, jotka johtuvat valvonnasta, erityisesti ohjauksen tai valvonnan puutteellisuudesta.
 • Oikeushenkilön vastuu ei estä rikosoikeudenkäyntiä rikokseen osallisena olevia luonnollisia henkilöitä vastaan.

Seuraamusten täytäntöönpano

Direktiivin 2009/123/EY säännösten mukaan EU-maiden viranomaisten on varmistettava, että rikoksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia myös vähäisissä päästötapauksissa. Viranomaisten on tehtävä yhteistyötä, kun aluksen todetaan syyllistyneen laittomiin päästöihin niiden vastuualueella, ennen kuin alus käy toisen EU-maan satamassa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 1. lokakuuta 2005 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. huhtikuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

Erikan haaksirikko joulukuussa 1999 ja Prestigen marraskuussa 2002 toivat esiin sen, että oli syytä noudattaa tiukempaa linjaa alusten aiheuttamaan ympäristön pilaantumiseen nähden. Onnettomuudet eivät kuitenkaan ole päästöjen suurin syy, vaan valtaosa niistä on tarkoituksellisia (säiliöiden puhdistus tai jäteöljypäästöt).

Näillä säännöillä saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä osia aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta ja sen vuoden 1978 pöytäkirjasta (nk. Marpol-yleissopimus). Tämä mahdollistaa yleissopimuksen määräysten yhdenmukaisen soveltamisen.

KESKEISET TERMIT

* Piittaamaton toiminta: toimet, joita toteutetaan tietoisena siitä, että niistä todennäköisesti koituu vahinkoa.

* Talousvyöhyke: tällaisen vyöhykkeen katsotaan yleensä syntyvän, kun jokin maa saa toimivallan meren luonnonvarojen tutkimukseen ja hyödyntämiseen rannikkovesillään. Talousvyöhykkeen katsotaan tavallisesti ulottuvan 200 mailin päähän rannikosta.

* Yksityisoikeudellinen oikeushenkilö: kaikki oikeussubjektit, kuten yhtiöt, lukuun ottamatta valtioita, julkisia elimiä ja julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

SÄÄDÖKSET

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11–21)

Direktiiviin 2005/35/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1–9). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81–90). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.04.2016

Top