Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radiotaajuustunnistus Euroopassa: asteittain kohti alan yhteisiä periaatteita

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Radiotaajuustunnistus Euroopassa: asteittain kohti alan yhteisiä periaatteita

Radiotaajuustunnistuksen (RFID) leviäminen voi tuoda merkittäviä etuja Euroopan kansalaisille. Siihen liittyy kuitenkin myös erityisesti tietosuojaa koskevia avoimia kysymyksiä. Euroopan komissio haluaa tukea tämän tekniikan käyttöä, ja se onkin antanut tiedonannon, jossa ehdotetaan Euroopan tasoisia toimia sopivien poliittisten ja oikeudellisten puitteiden kehityksen tueksi.

ASIAKIRJA

Komission 15. maaliskuuta 2007 antama tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Radiotaajuustunnistus Euroopassa: asteittain kohti alan yhteisiä periaatteita [KOM(2007) 96 - Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

RFID on tiedonvaihtomenetelmä mihin tahansa esineeseen liitetyn (radiotaajuisen) tunnisteen * ja lukijan välillä. Lukijalla tarkoitetaan langatonta päätelaitetta, joka tunnistaa radiotaajuisia tietoja. Kun lukija liitetään internetin kaltaiseen maailmanlaajuiseen tietoverkkoon, tällaisen tekniikan tarjoamat mahdollisuudet moninkertaistuvat.

RFID-tekniikan leviäminen on merkittävä tekijä monien toimialojen, kuten liikenteen, terveydenhoidon ja vähittäiskaupan kehityksen kannalta. Tekniikan sovellukset ovat moninaisia: elintarvikkeiden jäljitettävyydestä automaattisiin maksuihin ja Alzheimer-potilaiden liikkuvuuteen ja seurantaan. Niillä voidaan merkittävästi parantaa kansalaisten elämänlaatua.

Tämä tekniikka herättää kuitenkin myös huolta tietosuojaan, terveyteen ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä.

Teknisesti ja kaupallisesti RFID on valmis laajamittaista hyödyntämistä varten. On kuitenkin vielä ratkaistava joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät RFID-tekniikan edellyttämiin oikeudellisiin ja poliittisiin puitteisiin.

Luottamuksellisuus ja salassapito

RFID-tekniikka nostaa esiin luottamuksellisuuteen liittyviä kysymyksiä ja herättää huolta tekniikan turvallisuudesta, sillä sitä voidaan käyttää henkilötietojen keräämiseen ja levittämiseen. Tämän vuoksi kansalaiset eivät ole asettuneet tekniikan tukijoiksi vaan toivovat suojatoimia. Onkin otettava huomioon RFID-tekniikan leviämiseen liittyvät yhteiskunnalliset, poliittiset, eettiset ja oikeudelliset seikat.

Nykylainsäädännön mukaan on kansallisten viranomaisten vastuulla valvoa tietojenkäsittelyä - myös RFID-sovelluksia - koskevien kansallisten säännösten soveltamista. RFID-järjestelmän turvallisuuden osalta jäsenvaltioiden, komission ja yritysten on yhdessä toimittava teknisissä sekä organisaatioihin ja yritysprosesseihin liittyvissä kysymyksissä. Tämän vuoksi komissio tukee hyvien toimintatapojen vakiintumista ja sellaisten RFID-tekniikan suunnitteluperusteiden laatimista, joilla rajoitetaan riskejä alusta pitäen.

Turvallisuus- ja tietosuojariskien pienentäminen edellyttää jatkuvaa valppautta kaikkiin RFID-tekniikkaan liittyvissä seikoissa. Voi olla, että kuhunkin RFID-sovellukseen sovitettu toimintatapa on tämän vuoksi tehokkaampi kuin yleisempi toimintatapa, sillä jokaisella sovelluksella on omat riskinsä ja etunsa.

Tiedotuskampanjoilla voi olla merkittävä sija. Komission toteuttama yleinen kuuleminen osoitti, että kansalaisilla ei useinkaan ole tietoa RFID-tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä haasteista.

Euroopan unionilla on vankat lainsäädäntövälineet tietosuojaa varten. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (16 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (8 artikla) tunnustetaan tietosuojan merkitys. Lisäksi tietosuojadirektiivillä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä on luotu tälle alalle Euroopan tasoiset lainsäädäntöpuitteet. Näillä direktiiveillä taataan henkilötietojen suoja, ja niissä myös otetaan huomioon henkilötietojen käsittelymenettelyjen innovaatiot.

Tietokantahallinto

Myös tietojen tallentaminen ja niiden saanti nostavat esiin RFID-tekniikan leviämiseen liittyviä poliittisia ongelmia. Internetin seuraavaa kehitysvaihetta silmällä pitäen on syytä ottaa huomioon toimintahäiriöt tai tahattomat vahingot sekä näistä mahdollisesti hyötymään pyrkivät henkilöt. Näiltä osin voidaan käynnistää poliittinen keskustelu tietoyhteiskuntahuippukokouksen (EN) (ES) (FR) luomissa puitteissa.

Radiotaajuudet *

Radiotaajuuksien saatavuus ja niiden käyttöehtojen yhdenmukaistaminen ovat keskeisiä kysymyksiä RFID-sovellusten toimivuuden kannalta Euroopassa. Vuodesta 2002 lähtien sovellusten leviämiselle on syntynyt uusia mahdollisuuksia, koska komissio on järkeistänyt radiotaajuuksien käyttöä EU:ssa.

Standardit

RFID-tekniikkaan sovellettavilla standardeilla on tuettava palveluiden jouhevaa leviämistä ja samalla otettava huomioon tekniikan nopea kehitys. Kuulemisesta saatujen näkemysten mukaan komission olisi aktiivisemmin tuettava kansainvälisten standardien yhteentoimivuutta ja järkeistämistä.

Ympäristö- ja terveyskysymykset

Ympäristöön liittyvät huolenaiheet koskevat jätteidenkäsittelyä ja vaarallisten aineiden käyttöä. Näitä kysymyksiä käsitellään sähkö- ja elektroniikka-alaa koskevissa yhteisön säädöksissä. Terveyden osalta voidaan todeta, että RFID-tekniikan aiheuttama yleinen tai työntekijöiden altistuminen sähkömagneettisille kentille * on vähäistä, mutta siitä huolimatta kysymyksestä ollaan laajalti huolissaan. Yhteisön lainsäädännöllä on lisäksi rajoitettu altistumista sähkömagneettisille kentille.

Tausta

RFID-sovellusten yleistyminen tapahtuu samalla, kun tieto- ja viestintätekniikan merkitys Euroopan talouden kehityksessä yhä korostuu. Tieto- ja viestintätekniikasta pitäisikin muodostua yksi taloutemme tärkeimmistä aloista.

Keskeiset termit

  • Siru (tai integroitu piiri): elektroniikkaosa, joka voi nyt olla pelkän pisteen kokoinen. Perusraaka-aineena on yleisesti käytetty piitä.
  • Radiotaajuinen tunniste: antenniin liitetystä sirusta koostuva pieni esine. Nämä kaksi rakenneosaa on kapseloitu tukiosaan, joka voidaan liittää useisiin esineisiin. Tällainen laite lähettää radioaaltojen välityksellä tietoja lukijaan, joka ottaa ne vastaan ja voi välittää ne myös internetiin.
  • Radiotaajuudet: kaikki tietojen välitykseen käytettävissä olevat radiotaajuudet.
  • Sähkömagneettiset kentät: alue, jolla on sähkömagneettisia voimia. Kenttien voimakkuus vaihtelee, sillä kentät ovat voimakkaimmat antennin läheisyydessä. Pitkäaikainen altistuminen sähkömagneettisille kentille saattaa olla haitallista ihmisten terveydelle. Maailman terveysjärjestön (EN ES FR

Viimeisin päivitys 04.07.2011

Top