Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Käyttöoikeus sähköisiin viestintäverkkoihin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Käyttöoikeus sähköisiin viestintäverkkoihin

Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan tapa, jolla jäsenvaltiot sääntelevät sähköisten viestintäverkkojen ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeuksia ja yhteenliittämistä. Tavoitteena on luoda verkkojen ja palvelujen tarjoajien välisiä suhteita koskeva sisämarkkinoiden periaatteiden mukainen sääntelyjärjestelmä, joka johtaa kestävään kilpailuun ja sähköisten viestintäpalvelujen yhteentoimivuuteen.

SÄÄDÖS

Direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi).

TIIVISTELMÄ

Käyttöoikeusdirektiivi muodostaa yhdessä neljän muun direktiivin (”puitedirektiivi”, ”valtuutusdirektiivi”, ”yleispalveludirektiivi” ja ”sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi”) kanssa ”televiestintäpaketin”, jolla määritellään sääntelyjärjestelmä sähköisten viestintäverkkojen ja palvelusektorin kilpailukyvyn lisäämiseksi.

”Televiestintäpakettia” muutettiin vuonna 2009 ”paremmasta lainsäädännöstä” ja ”kansalaisten oikeuksista” annetuilla direktiiveillä sekä perustamalla Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC).

Soveltaminen:

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin julkisiin viestintäverkkoihin, joita käytetään yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan. Näihin kuuluvat kiinteät televerkot ja matkaviestinverkot, maanpäälliset radio- ja televisioverkot, kaapelitelevisioverkot, satelliittiverkot ja Internet-verkot, joita käytetään puheen, telekopioiden, tiedon tai kuvien siirtoon.

Yleiset periaatteet

EU-maiden on varmistettava, että samassa EU-maassa tai eri EU-maissa oleville yrityksille ei aseteta rajoituksia, jotka estävät niitä neuvottelemasta keskenään käyttöoikeuksien ja/tai yhteenliittämisen teknisiä ja kaupallisia järjestelyjä koskevista sopimuksista yhteisön kilpailuoikeuden mukaisesti.

Yleisten periaatteiden mukaisesti markkinoilla, joilla on jatkuvasti suuria eroja yritysten välisten neuvotteluasemien vahvuudessa, on tarpeen luoda puitteet, jotka perustuvat sisämarkkinoiden periaatteille ja kilpailusäännöille ja toimivat markkinoiden säännöstelyn välineenä.

Teknologisesti neutraalialähestymistapaa noudattavat päämäärät ovat seuraavat:

luoda puitteet, jotka kannustavat kilpailua ja edistävät tehokasta investointia verkkoinfrastruktuuriin mahdollistamalla riittävän käyttöoikeuden verkkoihin ja verkkojen yhteenliittämisen sekä yhteentoimivuuden loppukäyttäjien eduksi;

varmistaa, että mitkään markkinoiden pullonkaulat eivät rajoita sellaisten innovatiivisten palvelujen syntymistä, jotka hyödyttäisivät käyttäjiä.

Operaattoreiden oikeudet ja velvollisuudet

Direktiivissä säädetään perussääntö, jonka mukaan operaattoreilla on oikeus ja, vastaavan valtuutuksen omaavan toisen yrityksen sitä pyytäessä, velvollisuus neuvotella keskenään yhteenliittämisestä, jotta varmistetaan palvelujen yhteentoimivuus koko Euroopan unionissa.

Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat vastuussa säännöllisten markkina-analyysien tekemisestä sen määrittämiseksi, onko yhdellä tai useammalla operaattorilla huomattavasti markkinavoimaa kyseisillä markkinoilla. Jos markkina-analyysin seurauksena selviää, että operaattorilla on huomattavasti markkinavoimaa kyseisillä markkinoilla, kansalliset sääntelyviranomaiset määräävät yhden tai useamman seuraavista velvollisuuksista operaattorille olosuhteista riippuen:

1.

yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia koskeva avoimuusvelvollisuus, jonka mukaan operaattoreiden on julkistettava määrätyt tiedot, kuten kirjanpitotiedot, tekniset eritelmät tai verkon ominaisuudet, jos niitä tarvitaan viitetarjousta varten;

2.

syrjimättömyysvelvollisuudella varmistetaan erityisesti, että operaattori soveltaa vastaavia ehtoja vastaavissa olosuhteissa yrityksiin, jotka tuottavat vastaavia palveluja, mukaan luettuna kielto suosia omia palveluita;

3.

kirjanpidon erillisyyttäkoskeva velvollisuus liittyen määrättyihin toimintoihin yhteenliittämisen ja/tai käyttöoikeuden osalta;

4.

erityisten verkkotoimintojenkäyttöoikeuksia ja käyttöä koskevat velvollisuudet . Operaattoreita voidaan vaatia

antamaan kolmansille osapuolille tiettyjen verkkoelementtien ja/tai toimintojen käyttöoikeus, tilaajayhteyksien eriytetty tarjonta mukaan lukien;

neuvottelemaan käyttöoikeutta pyytävien yritysten kanssa vilpittömässä mielessä;

olemaan peruuttamatta jo myönnettyä toimintojen käyttöoikeutta;

myöntämään teknisten rajapintojen, yhteyskäytäntöjen tai muiden keskeisten palvelujen tai virtuaaliverkkopalvelujen yhteentoimivuuden kannalta välttämättömien tekniikkojen avoin käyttöoikeus;

tarjoamaan rinnakkain sijoittamista tai muita toimintojen yhteiskäyttötapoja;

antamaan käyttöoikeus niihin liittyviin palveluihin, kuten identiteetti-, sijainti- ja läsnäolopalveluun.

5.

kustannusvastaavuuttaja hintavalvontaa koskevat velvollisuudet, mukaan lukien hintojen kustannuslähtöisyyttä ja kustannuslaskentaa koskevat velvollisuudet.

Jos markkinoiden toimimattomuus jatkuu näiden velvollisuuksien soveltamisesta huolimatta, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat viimeisenä keinona vaatia vertikaalisesti integroitunutta yritystä asettamaan käyttöoikeustuotteiden ja -palveluiden tukkutarjonnan operatiivisesti erilliseen liiketoimintayksikköön.

Tämän operatiivisesti erillisen yksikön on tarjottava käyttöoikeustuotteita ja -palveluja kaikille liiketoimintayksiköille, mukaan luettuna emoyhtiön muut liiketoimintayksiköt, samalla aikataululla, samoin ehdoin ja edellytyksin, mukaan luettuna hinnat ja palvelutasot, ja samoilla järjestelmillä ja menetelmillä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/19/EY

24.4.2002

24.7.2003

EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7-20

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/140/EY

19.12.2009

25.5.2011

EUVL L 337, 18.2.2009, s. 37-69

MUUTOS LIITTEISIIN

Liite II - Vähimmäisluettelo ilmoitettujen huomattavan markkinavoiman (HMV) operaattorien julkaiseman, verkkoinfrastruktuurin käyttöoikeuden tukkumyyntiä koskevan, mukaan luettuna tilaajayhteyksien eriytetty tarjonta, viitetarjouksen sisältämistä tiedoista

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/140/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37-69).

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta (EUVL L 241, 10.9.2013, s. 8-9).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suuntaviivat markkina-analyysista ja huomattavan markkinavoiman määrittelemisestä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisen sääntelyjärjestelmän mukaan (EYVL C 165, 11.7.2002, s. 6-31)

Viestintäpalvelujen sääntelyjärjestelmän mukaisesti näissä suuntaviivoissa säädetään periaatteet, joihin kansallisten sääntelyviranomaisten markkina-analyysien on pohjauduttava tehokkaan kilpailun takaamiseksi.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (COM(2013) 627 final 11.9.2013 - ei julkaistu virallisessa lehdessä)

Viimeisin päivitys: 10.09.2015

Top