Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohti luovan verkkosisällön sisämarkkinoita

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kohti luovan verkkosisällön sisämarkkinoita

Verkkosisältö ei tunne rajoja ja sen määrä kasvaa jatkuvasti. Sisältöpalveluja käyttää lähes 500 miljoonaa kuluttajaa ja ne voivat parantaa huomattavasti musiikki-, elokuva- ja pelialan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä vuoteen 2010 mennessä. Siksi komissio kannustaa kehittämään luovan verkkosisällön vahvempia ja kuluttajaystävällisempiä sisämarkkinoita.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle luovasta verkkosisällöstä sisämarkkinoilla, annettu 3 päivänä tammikuuta 2007, [KOM(2007) 836 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa tarkastellaan lukuisia luovaan verkkosisältöön liittyviä aiheita *. Komissio myös käynnistää verkkosisältöä koskevan "Content online" ‑aloitteen, jonka tavoitteena on parantaa luovan verkkosisällön saatavuutta kehittämällä uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja sekä taata lisätuloja arvoketjun kaikille toimijoille.

Sillä pyritään myös edistämään verkkomusiikin, -elokuvien ja -pelien eurooppalaisten sisämarkkinoiden syntymistä.

Laajakaistaisten internetyhteyksien jatkuva lisääntyminen (uudet kehittyneet matkaviestintäverkot) ja sisällön levittämismahdollisuudet (digitaalisten laitteiden runsas saatavuus) avaavat uusia näkymiä niin eurooppalaiselle verkkosisältöteollisuudelle kuin eurooppalaisille kuluttajillekin. Muutamien kaikki 25 jäsenvaltiota kattavien selvitysten mukaan verkkosisällön myynnistä saatavat tulot kasvavat vuosina 2005–2010 1,8 miljardista eurosta 8,3 miljardiin euroon.

Eurooppalaisen verkkosisältöalan tämänhetkinen sääntely on liian hajanaista eikä tarpeeksi avointa. Yksi vuonna 2005 käynnistetyn i2010-puitestrategian keskeisistä tavoitteista on luoda tietoyhteiskunnan palveluille avoimet ja kilpaillut markkinat Euroopan unionissa (EU).

Tämä on kuitenkin tuottanut joukon uusia haasteita, kuten tekijänoikeudet, kuluttajien turvallisuus sekä tekniset kysymykset (radiotaajuudet ja laajakaista). Tässä tiedonannossa käsitellään erityisesti verkkosisällön jakelua.

Panokset luovan verkkosisällön sisämarkkinoiden kehittämisessä

Luovan verkkosisällön palvelujen siirtymistä verkkoon voidaan tukea kolmella tavalla:

  • edistämällä eurooppalaista sisältöä siten, että sillä pystytään parantamaan Euroopan kilpailukykyä ja tukemaan eurooppalaisen sisällön luonnin sekä Euroopan kulttuurisen ja kielellisen perinnön monimuotoisuutta
  • uudenaikaistamalla luovan verkkosisällön levittämisen oikeudellisia puitteita sisällön luonnin tekijänoikeudet turvaavalla tavalla
  • edistämällä käyttäjien aktiivista roolia sisällön luonnissa, valinnassa ja jakelussa.

Komissio järjesti aiheesta vuonna 2006 julkisen kuulemisen (EN), jonka pohjalta se yksilöi keskeiset osa-alueet EU:n toimille:

  • luovan sisällön saatavuus
  • laajempien maantieteellisten lisenssien kehittäminen
  • digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmien (DRM) yhteentoimivuus ja läpinäkyvyys
  • piratismin ja tekijänoikeussuojatun sisällön laittoman lataamisen torjunta.

Verkkojakeluun suunnitellun luovan sisällön puutteellinen saatavuus ja verkkohyödyntämisen vähäinen lisensointi uusille jakelualustoille ovat edelleen merkittäviä esteitä verkkosisältöpalvelujen kehittämiselle. Uusien levitystapojen kehittäminen ei edistä riittävästi luovan sisällön saatavuutta. Oikeudenomistajat pelkäävät hallinnan menettämistä, sillä digitaalinen piratisimi on osoittautunut erittäin vahingolliseksi, eivätkä jakelijat pääse yksimielisyyteen sisällön omistajien kanssa sisällön kaupallisen hyödyntämisen ehdoista. Tällainen tilanne estää verkkosisällön lisensoinnin uusille jakelualustoille. Toinen ongelmakohta ovat korkeat kustannukset, joita oikeuksien selvittäminen usein aiheuttaa. Komissio toimii välittäjänä verkkosisältöä koskevassa uudessa keskustelufoorumissa ja pyrkii voimakkaasti edistämään rakentavaa vuoropuhelua eri osapuolten kesken.

Luovan verkkosisällön laajempien maantieteellisten lisenssien puuttuminen jarruttaa eurooppalaisten kulttuuriteosten täysimääräistä hyödyntämistä niiden kotimaan ulkopuolella, kun taas sisältöpalveluja tarjotaan koko sisämarkkinoiden laajuudessa. Komissio on jo aiemmin suositellut laajempien maantieteellisten lisenssien järjestelmää lähinnä verkkomusiikkipalvelujen alalla.

Komissio kannustaa toimijoita luomaan puitteet digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmien (DRM) yhteentoimivuudelle * ja läpinäkyvyydelle. Niiden avulla oikeudenhaltijat voisivat lujittaa oikeuksiaan digitaalisessa ympäristössä ja kuluttajat saisivat selkeää tietoa verkosta ladatun sisällön käyttöehdoista sekä vastaavien verkkopalvelujen yhteentoimivuudesta.

Komissio kehottaa verkko-operaattoreita, palveluntarjoajia, oikeudenhaltijoita ja kuluttajia kehittämään läheisessä yhteistyössä käytännesääntöjä verkkopiratismin torjumiseksi ja laajan laillisen verkkotarjonnan varmistamiseksi.

Kaksivaiheinen lähestymistapa: viestintä ja kuuleminen

Komission lähestymistapa on kahtalainen. Ensinnäkin osapuolten välille on luotava uusi keskustelufoorumi, jossa voidaan keskustella kaikista luovaan verkkosisältöön liittyvistä kysymyksistä (sisällön saatavuus, oikeuksien selvittelyjärjestelmien parantaminen, laajempien maantieteellisten lisenssien kehittäminen, tekijänoikeuksien hallinnointi verkossa ja yhteistyömekanismit tekijänoikeuksien kunnioittamisen parantamiseksi verkkoympäristössä). Toiseksi on valmisteltava luovaa verkkosisältöä koskeva suositusehdotus annettavaksi vuoden 2008 puolivälin tienoilla.

Sidosryhmiä pyydetään ottamaan kantaa 29.2.2008 mennessä tiedonannon liitteessä esitettyihin kysymyksiin, jotka koskevat keskeisiä haasteita luovan verkkosisällön sisämarkkinoiden kehittämisessä.

Keskeiset termit

  • Luova verkkosisältö: verkon sisältö ja palvelut, kuten verkossa tarjottavat audiovisuaaliset teokset (elokuva, televisio) musiikki, radio, verkkopelit, verkkojulkaisut, koulutussisältö sekä käyttäjien tuottama sisältö.
  • Yhteentoimivuus: Yhteentoimivuus merkitsee, että eri järjestelmät kykenevät virheettömään keskinäiseen tiedonsiirtoon ja yhteistyöhön riippumatta siitä, kuinka paljon tai vähän ne muistuttavat toisiaan. Yhteentoimivuus on erittäin tärkeä käsite maailmanlaajuisen puhelinverkon ja internetin kannalta, sillä nämä verkot, jotka rakentuvat erityyppisistä laitteistoista, ovat lähtökohtaisesti heterogeenisia. Tiedonsiirrossa on sen vuoksi noudatettava selvästi määriteltyjä ja yksiselitteisiä sääntöjä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät, annettu 20 päivänä marraskuuta 2008, kulttuurillista ja luovaa verkkosisältöä koskevan laillisen tarjonnan kehittämisestä ja piratismin torjumisesta digitaalisessa ympäristössä [EUVL C 319, 13.12.2008]. Eurooppa-neuvosto toteaa päätelmissään, että kulttuuriomaisuuden ja luovan omaisuuden verkkojakelu tarjoaa keinon saada tietoa kulttuurista, taloudellisesta kehityksestä, työllisyydestä ja kulttuurin moninaisuudesta. Verkkojakelulla on Euroopassa huomattavat kehittämismahdollisuudet, joiden esteenä saattaa kuitenkin olla tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden korvauksia uhkaava verkkopiratismi.

Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita löytämään ratkaisuja verkkopiratismin torjumiseksi ja samalla edistämään laillisen verkkotarjonnan kehittämistä. Jäsenvaltioita kehotetaan myös edistämään audiovisuaali- ja elokuva-alan teosten tarjontaa muun muassa panemalla täytäntöön audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi. Tällä perusteella Euroopan komissiota kehotetaan tiiviiseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa.

Viimeisin päivitys 04.08.2009

Top