Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alusten ja satamarakenteiden turvatoimet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alusten ja satamarakenteiden turvatoimet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 725/2004 alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kaikkien EU-maiden oli kansainvälisen merenkulun osalta sovellettava kaikilta osin muutettua SOLAS-yleissopimusta ja alusten ja satamarakenteiden kansainvälistä turvasäännöstöä 1. heinäkuuta 2004 mennessä. Tärkeimpien kansallisten matkustaja-alusten osalta määräaika oli 1. heinäkuuta 2005.
 • Kaikkien EU-maiden oli pakollisen turvallisuusriskien arvioinnin jälkeen päätettävä, missä määrin ne 1. heinäkuuta 2007 mennessä soveltavat toimenpiteitä muihin kansallisessa liikenteessä käytettyjen alusten luokkiin.
 • Kunkin EU-maan on toimitettava IMO:lle, Euroopan komissiolle ja muille EU-maille tiedot toteutetuista toimenpiteistä. Toimitettavia tietoja ovat muun muassa jokaisen EU-maan nimeämän merenkulun turvatoimien yhteysyksikön yhteystiedot.
 • Alusten, joihin sovelletaan erityismääräyksiä, on EU:n alueella sijaitsevaan satamaan tullessaan ilmoitettava asianmukaisille kansallisille viranomaisille turvatoimiin liittyvät tiedot:
  • vähintään 24 tuntia etukäteen tai
  • viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia, tai
  • jos käyntisatama ei ole lähtiessä tiedossa, heti kun käyntisatama tiedetään.
 • Säännöllisiä merenkulkupalveluja tarjoavat alukset, jotka liikennöivät kahden saman maan alueella olevan sataman välillä tai kahden EU-maan välillä, voidaan vapauttaa turvatoimiin liittyvien tietojen antamisesta ennen satamaan saapumista, mikäli tiedot toimitetaan tarvittaessa viranomaisten pyynnöstä.
 • Kansalliset viranomaiset laativat luettelon poikkeuksesta nauttivista yhtiöistä ja aluksista ja pitävät sen ajan tasalla.
 • EU-maiden oli 1. heinäkuuta 2004 mennessä nimettävä merenkulun turvatoimien yhteysyksikkö.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. heinäkuuta 2004 alkaen.

* KESKEISET TERMIT

Merenkulun turvatoimet: ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on suojella meriliikennettä ja satamarakenteita laittomien tahallisten tekojen uhalta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6–91)

Asetukseen (EY) N:o 725/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 01.08.2016

Top