Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meriturvallisuus: Alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevat kansainväliset standardit (satamavaltioiden suorittama valvonta)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Meriturvallisuus: Alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevat kansainväliset standardit (satamavaltioiden suorittama valvonta)

Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltaminen yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 95/21/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) [EYVL L 157, 7.7.1995]. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ja estämään määräyksiä rikkovien alusten pääsy Euroopan vesille.

Direktiiviä sovelletaan sellaiseen alukseen ja sen miehistöön, joka saapuu jäsenvaltion satamaan tai offshore-terminaaliin tai joka on ankkuroituna sataman tai terminaalin edustalla.

Jäsenvaltioiden on perustettava kansalliset merenkulkuhallinnot, jäljempänä toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtivien alusten tarkastamisesta. Jäsenvaltioiden on valvottava näiden merenkulkuhallintojen toimintaa.

Jokaisen jäsenvaltion on tarkastettava ainakin 25 prosenttia niistä yksittäisistä, ulkomaalaisen lipun alla purjehtivista aluksista, jotka käyvät sen satamissa. Alukset, jotka jokin jäsenvaltio on tarkastanut viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana, vapautetaan tästä tarkastuksesta.

Seuraaville aluksille on suoritettava laajennettu tarkastus:

  • öljysäiliöaluksille, viisi vuotta tai alle viisi vuotta sen päivämäärän jälkeen, jolloin alus on poistettu käytöstä
  • yli 12 vuotta vanhoille irtolastialuksille
  • matkustaja-aluksille
  • yli kymmenen vuotta vanhoille kaasu- ja kemikaalisäiliöaluksille, joiden ikä määritellään niiden turvallisuuskirjoissa esitetyn rakennuspäivämäärän mukaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastuksessa ilmenneet puutteet korjataan.

Mikäli seurannassa ilmenee, että alus on tarkastettu ja pysäytetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava aluksen siirtymisestä, sen suhteen toteutetuista toimista ja sille langetetuista seuraamuksista sellaisten alusten osalta, jotka ovat kieltäytyneet noudattamasta toimivaltaisten viranomaisten esittämiä vaatimuksia (alukselta evätään oikeus saapua kaikkiin yhteisön satamiin).

Luotsien ja satamaviranomaisten on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista.

Jäsenvaltion on turvattava toimivaltaisten viranomaistensa yhteistyö muiden yhteisön jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen on vähintään neljännesvuosittain julkaistava tiedot pysäytettyjen alusten määrästä sekä edellä mainittuja tietoja koskevat säännöt.

Puutteidensa takia pysäytetyn aluksen omistajalta tai liikenteenharjoittajalta on perittävä maksu, joka kattaa tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain satamavaltiotarkastusta suorittavien tarkastajien lukumäärä sekä jäsenvaltion satamiin saapuvien yksittäisten alusten lukumäärä.

Perustetaan sääntelykomitea, jonka tehtävänä on avustaa komissiota.

Direktiivissä 98/25/EY säädetään menettelystä niiden tapausten varalta, joissa aluksella ei ole ISM-asiakirjoja (alusten turvallista toimintaa ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva kansainvälinen johtamissäännöstö).

Direktiivi 98/25/EY

Tällä direktiivillä pyritään ajantasaistamaan direktiivi 95/21/EY, jotta hiljattain tehdyt muutokset MARPOL-sopimukseen (alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä koskeva kansainvälinen yleissopimus), SOLAS-sopimukseen (ihmishengen turvallisuutta merellä koskeva kansainvälinen yleissopimus) ja STCW 1978 -sopimukseen (merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva kansainvälinen yleissopimus) tulevat otetuiksi huomioon.

Direktiivi 98/42/EY

Tällä lainsäädännöllisellä toimenpiteellä muutetaan direktiivin 95/21/EY 5 artiklan 2 kohtaa siten, että tarkastettavia aluksia valittaessa liitteen I osassa I tarkoitetut alukset asetetaan etusijalle.

Direktiivi 1999/97/EY

Tällä direktiivillä otetaan huomioon muutokset, joita on tehty kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) sopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin. Samoin huomioidaan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevat muutokset. Samanaikaisesti jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin poistaakseen kaikki oikeudelliset esteet sellaisten alusten luettelon julkaisemiselta, jotka on tarkastettu, pysäytetty, tai joiden tulo yhteisön satamaan on estetty. Jäsenvaltioiden ja komission on pyrittävä kehittämään tiedotustaan laaja-alaisemmaksi ja ennakoivammaksi.

Direktiivi 2001/106/EY

Tämän direktiivin tarkoituksena on tehdä tiettyjen, vaarallisiksi oletettujen alusten tarkastusmenettely pakolliseksi sen sijaan, että se jätettäisiin harkinnanvaraiseksi. Direktiivillä pyritään myös tiukentamaan sellaisiin aluksiin sovellettavia toimenpiteitä, jotka eivät selvästikään täytä vaadittuja standardeja, sekä tehostamaan direktiivin 95/21/EY täytäntöönpanoa.

Direktiivi 2002/84/EY

Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää yhteisön sellaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa, jolla säädellään meriturvallisuutta, alusten aiheuttaman saastumisen ehkäisemistä sekä asumis- ja työskentelyolosuhteita aluksilla.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 95/21/EY

27.7.1995

30.6.1996

EYVL L 157, 7.7.1995

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/25/EY

7.5.1998

1.7.1998

EYVL L 133, 7.5.1998

Direktiivi 98/42/EY

4.7.1998

30.9.1998

EYVL L 184, 27.6.1998

Direktiivi 1999/97/EY

30.12.1999

13.12.2000

EYVL L 331, 23.12.1999

Direktiivi 2001/106/EY

22.1.2002

22.7.2003

EYVL L 19, 22.1.2002

Direktiivi 2002/84/EY

29.11.2002

23.11.2003

EYVL L 324, 29.11.2002

Viimeisin päivitys 15.05.2007

Top