Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meriliikenne – palvelujen tarjonta, kilpailu, kohtuuton hinnoittelu ja valtameriliikenteen pääsy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meriliikenne – palvelujen tarjonta, kilpailu, kohtuuton hinnoittelu ja valtameriliikenteen pääsy

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

ASETUSTEN TARKOITUS

Asetuksilla pyritään järjestämään meriliikennettä EU:n lainsäännön perusperiaatteiden mukaisesti, jotta voidaan mahdollistaa palvelujen tarjoaminen, kilpailu ja vapaa pääsy markkinoille meriliikenteessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Palvelujen tarjoamisen vapaus

Asetus N:o 4055/86:

 • Asetuksella myönnetään EU-maiden kansalaisille (sekä EU:n ulkopuolisille varustamoille, joiden käyttämät alukset on rekisteröity EU-maassa ja joiden aluksissa EU:n kansalaisilla on määräysvalta) oikeus kuljettaa matkustajia tai tavaroita meritse jonkin EU-maan sataman ja jonkin toisen EU-maan sataman tai rannikon edustalla sijaitsevan laitteiston välillä.
 • Asetuksessa edellytetään kaikkien sellaisten kansallisten rajoitusten, joissa varataan tavaroiden kuljettaminen kansallisen lipun alla purjehtiville aluksille, poistamista asteittain tai mukauttamista ja estetään uusien rajoitusten toteuttaminen.
 • Asetuksessa määritetään menettely sellaisille tapauksille, joissa EU-maan varustamolla ei ole todellista mahdollisuutta kuljettaa tavaroita tiettyyn EU:n ulkopuoliseen maahan tai tietystä EU:n ulkopuolisesta maasta.
 • Asetuksessa ulotetaan asetuksen edut koskemaan EU:hun sijoittautuneita EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia.

Asetuksessa N:o 3577/92/ETY käsitellään palvelujen tarjoamisen vapautta EU-maiden välisessä meriliikenteessä (”meriliikenteen kabotaasi”*).

Epäterve hinnoittelu meriliikenteessä

Asetus N:o 4057/86:

 • Asetuksella valtuutetaan EU perimään korjaustulleja, jotta voidaan suojella EU-maiden laivanvarustajia EU:n ulkopuolisten laivanvarustajien epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä. Korjaustulleja voidaan periä, mikäli suoritetussa tutkinnassa käy ilmi, että epäterve hinnoittelu on aiheuttanut vahinkoa ja että EU:n etu edellyttää toimenpiteisiin ryhtymistä.
 • Asetuksessa määritetään vahinkoa koskevaan tarkasteluun liittyvät asiaankuuluvat tekijät tai huomioitavat indikaattorit, kuten laivanvarustajan markkinaosuuden tai tuottojen pieneneminen tai vaikutus työllisyyteen.
 • Asetuksessa määritetään menettely kanteluille, kuulemisille ja myöhemmille tutkimuksille.

Vapaa valtamerikaupan pääsy

Asetus N:o 4058/86:

 • Asetuksessa säädettyä menettelyä noudatetaan, jos jokin EU:n ulkopuolisen maan tai sen edustajan toimenpide rajoittaa EU-maiden meriliikenteen harjoittajien tai EU-maassa rekisteröityjen alusten vapaata mahdollisuutta osallistua linjaliikenteeseen, irtolastiliikenteeseen tai muuhun hakurahtiliikenteeseen (jollei toimenpidettä ole toteutettu linjakonferenssien sääntöjä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti).
 • Asetus mahdollistaa EU:n yhteensovitettuun toimintaan ryhtymisen EU-maan Euroopan komissiolle tekemän pyynnön jälkeen. Tällaista toimintaa voivat olla EU:n ulkopuolisiin maihin kohdistuvat diplomaattiset toimenpiteet ja asianomaisiin meriliikenteen harjoittajiin kohdistuvat vastatoimenpiteet.
 • Asetus mahdollistaa vastaavan yhteensovitetun toiminnan, jos sitä pyytää jokin toinen OECD-maa, jonka kanssa on sovittu vastavuoroisuudesta.

Kilpailusäännöt

Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 määritetyt EU:n yleiset kilpailusäännöt koskevat myös merikuljetussektoria. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 246/2009 mukaisesti komissio voi kuitenkin tehdä poikkeuksia tietyntyyppiselle varustamojen* väliselle yhteistyölle (konsortiot*). Komissio on vastaavasti antanut asetuksen (EY) N:o 906/2009, jossa sallitaan nämä poikkeukset, ja jatkanut sen voimassaoloa 25. huhtikuuta 2020 saakka asetuksella (EU) N:o 697/2014.

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

 • Neuvoston asetusta (ETY) N:o 4055/86 on sovellettu 1. tammikuuta 1987 alkaen.
 • Neuvoston asetuksia (ETY) N:o 4057/86 ja 4058/86 on sovellettu 1. heinäkuuta 1987 alkaen.
 • Neuvoston asetusta (EY) N:o 1/2003 on sovellettu 1. toukokuuta 2004 alkaen.
 • Neuvoston asetusta (EY) N:o 246/2009 on sovellettu 14. huhtikuuta 2009 alkaen.
 • Komission asetusta (EY) N:o 906/2009 on sovellettu 26. huhtikuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Kabotaasi: yhteen EU-maahan rekisteröity liikenteenharjoittaja harjoittaa kansallista liikennettä toisessa EU-maassa.

Linjaliikenne: tavaroiden kuljetus, joka tapahtuu säännöllisellä tavalla tietyllä reitillä tai tietyillä reiteillä satamien välillä etukäteen ilmoitetuin aikatauluin ja päivämäärin ja joka on myös tilapäisluontoisesti jokaisen kuljetuksen käyttäjän käytettävissä maksua vastaan.

Konsortiot: sopimukset (tai sopimussarjat) kahden tai useamman sellaisen laivoja käyttävän kuljetusyrittäjän välillä, joka tarjoaa kansainvälisiä linjaliikennepalveluita yksinomaan tavarankuljetukseen yhdessä tai useammassa liikenteessä. Niiden tarkoituksena on tarjota yhteinen merikuljetuspalvelu parantamalla palveluja, joita kukin konsortion jäsen tarjoaisi yksinään (ilman konsortiota).

ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4055/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen (EUVL L 378, 31.12.1986, s. 1–3)

Asetukseen (ETY) N:o 4055/86 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4057/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, kohtuuttomasta hinnoittelusta meriliikenteessä (EUVL L 378, 31.12.1986, s. 14–20)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4058/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, yhteensovitetusta toiminnasta vapaan valtameriliikenteen pääsyn turvaamiseksi (EUVL L 378, 31.12.1986, s. 21–23)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston asetus (EY) N:o 246/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 79, 25.3.2009, s. 1–4)

Komission asetus (EY) N:o 906/2009, annettu 28 päivänä syyskuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan kohdan 3 soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (EUVL L 256, 29.9.2009, s. 31–34)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 17.10.2016

Top