Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meriturvallisuus: alusten toimintaa koskeva kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meriturvallisuus: alusten toimintaa koskeva kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 336/2006 kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön toimeenpanosta EU:ssa

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella saatetaan EU:ssa voimaan alusten turvallista toimintaa ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva turvallisuusjohtamissäännöstö (ISM-säännöstö).
 • Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että aluksia liikennöivät yhtiöt noudattavat ISM-säännöstöä siten, että
  • yhtiöt perustavat, panevat täytäntöön ja ylläpitävät asianmukaisesti turvallisuusjohtamisjärjestelmiä sekä aluksilla että maissa ja
  • lippuvaltioiden (maa, jossa alus on rekisteröity) ja satamavaltioiden (maa, jonka satamaan alus saapuu tai ankkuroituu) hallinnot valvovat tätä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan seuraavantyyppisiin aluksiin ja niitä liikennöiviin yhtiöihin:

 • lastialukset ja matkustaja-alukset, jotka purjehtivat jonkin EU-maan lipun alla ja liikennöivät kansainvälisillä matkoilla,
 • lastialukset ja matkustaja-alukset, jotka liikennöivät yksinomaan kotimaan matkoilla riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat,
 • lastialukset ja matkustaja-alukset, jotka liikennöivät EU:n satamista tai satamiin säännöllisessä alusliikenteessä, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat,
 • rannikon ulkopuolella toimivat porausyksiköt, jotka toimivat jonkin EU-maan määräysvallassa.

Sitä ei sovelleta

 • sota- ja joukkojenkuljetusaluksiin sekä muihin aluksiin, jotka ovat jonkin EU-maan omistuksessa tai käytössä ja joilla liikennöidään yksinomaan valtion palveluksessa ei-kaupallisissa tarkoituksissa,
 • aluksiin, jotka eivät kulje konevoimalla, rakenteeltaan alkeellisiin puualuksiin, huvialuksiin ja -veneisiin, paitsi jos niillä kuljetetaan useampaa kuin kahtatoista matkustajaa kaupallisessa tarkoituksessa,
 • kalastusaluksiin,
 • lastialuksiin ja rannikon ulkopuolella toimiviin liikkuviin porausyksiköihin, joiden bruttovetoisuus on alle 500,
 • matkustaja-aluksiin, jotka eivät ole ro-ro-matkustaja-aluksia (roll-n/roll-off), tietyillä direktiivin 2009/45/EY 4 artiklassa määritellyillä merialueilla.

Todistuskirjojen antaminen ja tarkastukset

EU-maiden on noudatettava ISM-säännöstön osan B vaatimuksia.

Poikkeukset

Jos jokin EU-maa katsoo, että yhtiöiden on käytännössä vaikea noudattaa ISM-säännöstön vaatimuksia tiettyjen yksinomaan kotimaanmatkoilla liikennöivien alusten osalta, se voi poiketa määräyksistä säätämällä vastaavia toimenpiteitä.

Tällaisissa tapauksissa EU-maan on ilmoitettava asiasta Euroopan komissiolle. Jos ehdotettu poikkeus ei ole perusteltu, maan on muutettava tai oltava antamatta näitä toimenpiteitä.

Seuraamukset

EU-maiden on saatettava voimaan asetuksen rikkomiseen sovellettava seuraamusjärjestelmä, jossa seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Raportointi

EU-maiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi kertomus ISM-säännöstön täytäntöönpanosta. Komissio valmistelee tämän kaksi vuotta kattavan kertomuksen perusteella koostekertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 24. maaliskuuta 2006 alkaen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 336/2006, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta (EUVL L 64, 4.3.2006, s. 1–36)

Asetukseen (EU) N:o 336/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1–5). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47–56). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57–100). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1–140). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 14.03.2016

Top