Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maksujen periminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta: Eurovinjettidirektiivi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maksujen periminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta: Eurovinjettidirektiivi

Suurin osa EU-maista perii liikenteenharjoittajilta maksuja liikenneinfrastruktuurin eli teiden käytöstä. EU on ottanut käyttöön eurovinjetin, jonka avulla osallistutaan rakennus-, kunnossapito-, korjaus- ja ympäristökustannuksiin, varmistetaan tasapuolinen kilpailu ja estetään syrjintä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä.

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivi korvaa aiemman lainsäädännön - direktiivin 93/89/ETY - jonka unionin tuomioistuin kumosi vuonna 1995. Direktiivi yhdenmukaistaa edellytykset, joiden perusteella kansalliset viranomaiset voivat periä veroja, tietulleja ja käyttäjämaksuja teitse kuljetettavista tavaroista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Maksuja perittiin alun perin vain ajoneuvoilta, joiden kokonaispaino oli korkeintaan 12 tonnia. Vuonna 2012 käytäntö laajennettiin ajoneuvoihin, jotka painavat yli 3,5 tonnia.
  • Maksuja voidaan periä moottoriteiden, siltojen, tunneleiden, vuoristosolien ja tiettyjen muiden teiden käyttäjiltä.
  • Maksut eivät saa olla syrjiviä liikenteenharjoittajan kansallisuudesta tai ajoneuvon alkuperästä tai määräpaikasta johtuvin perustein.
  • Yhteisön sisärajoilla ei saa tehdä pakollisia tarkastuksia.
  • Maksujen määrien on oltava suhteessa tuotettuihin päästöihin tai tieinfrastruktuurin käytön kestoon.
  • Kansalliset viranomaiset voivat periä muita veroja erityistilanteissa, kuten rekisteröinti, epätavalliset kuormat, pysäköinti tai liikenneruuhkien torjuminen.
  • Maksut eivät koske Kanariansaarilla, Ceutassa ja Melillassa, Azoreilla tai Madeiralla rekisteröityjä ajoneuvoja, joita käytetään näillä alueilla tai näiden alueiden välillä sekä näiden alueiden ja Espanjan ja Portugalin välillä.

Direktiivissä 2003/96/EY määritetään moottoripolttoaineiden alin verotustaso. Tienkäyttömaksuja perivät maat voivat soveltaa alennettua hintaa näiden ajoneuvojen käyttämälle kaasuöljylle.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä alettiin soveltamaan 20. heinäkuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Vuonna 2014 komissio otti käyttöön strategian polttoaineen kulutuksen ja CO2-päästöjen vähentämiseksi liikenteessä. Strategiassa korostetaan uuden tekniikan merkitystä, mukaan lukien vaihtoehtoiset polttoaineet ja muiden liikennemuotojen käyttöönotto.

Lisätietoa on saatavana Euroopan komission Tiemaksut-verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 1999/62/EY

20.7.1999

1.7.2000

EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42-50.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/38/EY

10.6.2006

10.6.2008

EUVL L 157, 9.6.2006, s. 8-23

Direktiivi 2006/103/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006, s. 344-351

Direktiivi 2011/76/EU

15.10.2011

16.10.2013

EUVL L 269, 14.10.2011, s. 1-16

Neuvoston direktiivi 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 356-361

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51-70).

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Strategia raskaiden ajoneuvojen polttoaineen ja CO2-päästöjen vähentämiseksi (COM(2014) 285, final 21.5.2014).

Viimeisin päivitys: 30.04.2015

Top