Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vientiluottovakuutukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vientiluottovakuutukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/29/EY – keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimien vientiluottovakuutukset

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä yhdenmukaistetaan kansalliset julkiset vientiluottovakuutusjärjestelmät* EU:ssa toimivien yritysten välisen kilpailun vääristymien estämiseksi.
 • Siinä säädetään vakuutusturvaa, vakuutusmaksuja, maakatepolitiikkaa ja ilmoitusmenettelyjä koskevat yleiset periaatteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiiviä sovelletaan tavaroiden ja palvelujen vientiä koskevaan vakuutusturvaan. Kaikkien suoraan tai välillisesti suojaa tarjoavien laitosten on noudatettava siinä säädettyjä ehtoja.
 • Katettavat riskit voivat olla kaupallisia, poliittisia tai valmistukseen taikka luottoihin liittyviä.
 • Vakuutuksenantaja on vastuullinen, jos tappio johtuu suoraan tai välillisesti esimerkiksi sellaisista syistä kuin velallisen maksukyvyttömyydestä tai politiikan taikka talouden kehityksestä.
 • Vakuutuksenantaja ei ole vastuullinen tappioista, jotka johtuvat esimerkiksi seuraavista tekijöistä:
  • vakuutuksenottajan menettelystä tai laiminlyönnistä; tai
  • alihankkijalle kuuluvien velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä.
 • Korvaukset on maksettava viipymättä tai viimeistään kuukauden kuluessa odotusajan* päättymisestä.
 • Vakuutusmaksujen on
  • vastattava vakuutettua maa-, valtiovalta-, julkista ja/tai yksityistä riskiä;
  • riittävästi vastattava myönnetyn vakuutuksen kattavuutta ja laatua;
  • pystyttävä kattamaan myös pitkäaikaiset toimintakustannukset ja tappiot.
 • Maakatepolitiikan on perustuttava maahan liittyvien riskien arviointiin, etenkin kyseistä maata koskevaan kokonaisvastuuseen ja/tai uusien vakuutettavien sopimusten arvoon.
 • Järjestelmän avoimuuden varmistamiseen tarkoitettuja ilmoitusmenettelyjä sovelletaan
  • tiedoksi annettavaan vuotuiseen ilmoitukseen;
  • päätöksentekoa varten annettavaan ilmoitukseen;
  • tiedoksi annettavaan ennakkoilmoitukseen ja tiedoksi annettavaan jälki-ilmoitukseen.
 • Direktiiviä ei sovelleta
  • tarjousten;
  • ennakkomaksujen;
  • toimitus- tai vastuuajan vastatakuiden*; eikä
  • paikalla käytettävien rakennusvälineiden ja -aineiden vakuutusturvaan.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 8. kesäkuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. huhtikuuta 1999 mennessä.

* KESKEISET TERMIT

Vientiluottovakuutusjärjestelmät: suojaavat tavaroiden ja palveluiden viejää ulkomaisen asiakkaan maksun saamatta jäämisen riskiltä. Ne vähentävät ulkomaisten liiketoimien maksuihin liittyviä riskejä antamalla viejälle ehdollisen vakuutuksen maksun suorittamisesta ulkomaisen ostajan maksukyvyttömyyden varalta.

Odotusaika: taatun riskin toteutumiselle säädetty aika.

Toimitus- tai vastuuajan vastatakuut: suojaavat asiakasta työn tai hankkeen päätyttyä. Ne takaavat, että urakoitsija suorittaa kaikki tarvittavat työt korjatakseen heti sopimusvelvoitteiden täyttämisen jälkeen havaitut puutteet, vaikka urakoitsija olisi jo saanut työstään täyden maksun.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 98/29/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimien vientiluottovakuutusta koskevien keskeisten säännösten yhdenmukaistamisesta (EYVL L 148, 19.5.1998, s. 22–32)

Direktiiviin 98/29/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/789/EY, tehty 13 päivänä marraskuuta 2006, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 319, 18.11.2006, s. 37–45)

Viimeisin päivitys: 30.01.2017

Top