Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Selvityksen lopullisuus maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Selvityksen lopullisuus maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä

Rahoitustuotteiden siirtoja ja maksuja on säänneltävä transaktioon liittyvien merkittävien, esimerkiksi osallistujien maksukyvyttömyyteen liittyvien riskien välttämiseksi. Tässä EU-lainsäädännössä säädetään kyseisten riskien vähentämiseen tähtäävistä säännöistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä.

TIIVISTELMÄ

Rahoitustuotteiden siirtoja ja maksuja on säänneltävä transaktioon liittyvien merkittävien, esimerkiksi osallistujien maksukyvyttömyyteen liittyvien riskien välttämiseksi. Tässä EU-lainsäädännössä säädetään kyseisten riskien vähentämiseen tähtäävistä säännöistä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä taataan, että rahoitustuotteen siirto ja maksumääräys voidaan suorittaa loppuun erityisesti lieventämällä osallistujan maksukyvyttömyydestä johtuvia ongelmia. Nämä osallistujat voivat olla

  • rahoituslaitoksia, esim. pankkeja
  • järjestelmän toimijoita kuten arvopaperikeskuksia.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Siirtomääräykset ovat peruuttamattomia.

Rahoitustuotteiden siirtomääräykset ovat sopimusperusteisesti täytäntöönpanokelpoisia. Tätä sovelletaan myös kaikkiin niihin liittyviin maksujen nettoutuksiin eli sellaisiin tilanteisiin, joissa velka ja korvaus on kuitattu osallistujien kesken.

Sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun osallistuja on joutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn, mikäli siirtomääräys oli käynnissä ennen menettelyn alkamista. Sääntöjä voidaan soveltaa myös enintään 24 tuntia jälkeenpäin sellaisten tilanteiden kattamiseksi, joissa transaktiot on tehty aikoina, jolloin asianmukaiset rekisterit eivät ole saatavilla (esimerkiksi yöllä).

Yhdenmukaiset säännöt

Direktiivillä pyritään varmistamaan, että yhdenmukaisia sääntöjä sovelletaan, kun useita selvitys- ja maksujärjestelmiä on toiminnassa, siitä hetkestä lähtien, jolloin transaktiot on määrätty suoritettaviksi, yhteensopimattomista asetuksista johtuvien ongelmien välttämiseksi.

Takuut maksukyvyttömyystilanteissa

Osallistujaa koskeva maksukyvyttömyysmenettely ei vaikuta taannehtivasti muiden osallistujien oikeuksiin ja velvollisuuksiin tai transaktioon lähtökohtaisesti kuuluvien normaalien vakuuksien saamiseen.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli alun perin voimaan 1998, ja sitä on sen jälkeen muutettu useita kertoja.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosaston verkkosivustolta .

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/26/EY

11.6.1998

11.12.1999

EUVL L 166, 11.6.1998, s. 45-50

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/44/EY

30.6.2009

30.12.2010

EUVL L 146, 10.6.2009, s. 37-43.

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120-161.

Asetus (EY) N:o 648/2012

16.8.2012

-

EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1-59.

Asetus (EU) N:o 909/2014

17.9.2014

-

EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1-72.

Direktiiviin 98/26/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 03.12.2014

Top