Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiivisten eläkejärjestelmien hallinnointi: työeläkerahastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kollektiivisten eläkejärjestelmien hallinnointi: työeläkerahastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/41/EY ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä asetetaan säännöt ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (IORP)* tai eläkerahastojen toiminnalle ja valvonnalle kaikissa Euroopan unionin maissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin tavoitteena on varmistaa tulevien eläkkeensaajien korkea suoja (eläkerahastojen jäsenet ja edunsaajat) ja taata tehokas sijoittaminen seuraavien sääntöjen avulla:

  • 1.

    Toiminnan taloudellista vakautta koskevilla tiukoilla säännöksillä, jotka kukin EU-maa määrittelee yksityiskohtaisesti, suojataan ammatillisten lisäeläkejärjestelmien jäseniä ja edunsaajia, joilla on oltava riittävästi tietoa eläkejärjestelmän* säännöistä, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavan laitoksen taloudellisesta tilanteesta ja omista oikeuksistaan.

  • 2.

    Sijoittamista koskevia sääntöjä sovelletaan lisäeläkejärjestelmien ominaisuuksiin ja säästöjen tehokkaaseen hallintaan. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset ovat pitkän aikavälin sijoittajia, joiden on turvattava jäsenilleen ja edunsaajilleen paras mahdollinen tuotto samalla kun ne huolehtivat sijoitusten tallettamisesta. Jokaisen ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavan laitoksen on otettava käyttöön mahdollisimman varma ja tehokas sijoituspolitiikka, mutta sijoituksia ja erityisesti osakkeisiin sijoittamista koskevat säännöt eivät saa olla liian rajoittavia.

  • 3.

    Säännöt, joiden perusteella sallitaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja mahdollistetaan yleiseurooppalaisten eläkerahastojen perustaminen. Rajatylittävä omaisuuden hoito edellyttää EU-maissa voimassa olevien valvontamenetelmien vastavuoroista tunnustamista.

Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu henkivakuutusdirektiivin tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin alaiset laitokset.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) kerää EU-maiden lisäeläkejärjestelmien rajatylittävien järjestelyjen kehitystä koskevat tiedot ja julkaisee ne EIOPAn verkkosivustolla.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 643/2014 teknisistä standardeista kansallisten vakavaraisuussäännösten ilmoittamiseksi EIOPAlle.

EIOPA voi antaa sääntelyä ja täytäntöönpanoa koskevia standardeja sekä tehdä ehdotuksia lisäeläkejärjestelmiä tarjoavien laitosten valvonnan koordinoimiseksi. EIOPA tekee tiivistä yhteistyötä EU-maiden ja Euroopan komission kanssa.

Tämä direktiivi korvataan uudella direktiivillä vuoden 2016 lopussa, ja sitä aletaan soveltaa kaikissa EU-maissa vuoden 2018 loppuun mennessä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 23. syyskuuta 2003 alkaen. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 22 päivä syyskuuta 2005 mennessä.

TAUSTAA

EU:n työeläkerahastot hyötyvät pääoman vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteista. Niiden rajat ylittävää toimintaa on edistettävä. Samalla kaikkien jäsenten ja edunsaajien eläkkeet on suojattava riittävällä tavalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten järkevän hallinnoinnin kautta.

Lisätietoa saa

* KESKEISET TERMIT

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset: laitokset, jotka hallinnoivat kollektiivisia työeläkejärjestelmiä eläke-etuuksien tarjoamiseksi työntekijöilleen (eli eläkejärjestelmän jäsenille ja edunsaajille).

Eläkejärjestelmä: sopimus, muu perustamiskirja (”trust deed”) tai säännöt, joissa määritellään myönnettävät eläke-etuudet ja niiden myöntämisedellytykset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10-21)

Direktiiviin 2003/41/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Vuonna 2016 saavutettuun poliittiseen yhteisymmärrykseen perustuva ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin (IORP2) väliaikainen teksti ennen sen muodollista hyväksymistä.

Komission kertomus ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY joistakin keskeisistä näkökohdista (KOM(2009) 203 lopullinen, 30.4.2009).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 1–7).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 643/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, teknisistä täytäntöönpanostandardeista kansallisten säännösten ilmoittamisen osalta koskien ammatillisten lisäeläkkeiden järjestelmiin sovellettavaa vakavaraisuutta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY mukaisesti (EUVL L 177, 17.6.2014, s. 34–41)

Viimeisin päivitys: 14.09.2016

Top