Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sijoittajien suojelu sijoituspalveluyrityksen kaatuessa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sijoittajien suojelu sijoituspalveluyrityksen kaatuessa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 97/9/EY sijoittajien korvausjärjestelmistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on suojata sijoittajia sijoituspalveluyrityksen kaatuessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivi edellyttää, että Euroopan unionin (EU) maat perustavat yhden tai useamman sijoittajien korvausjärjestelmän*. Kaikkien sijoituspalveluja tarjoavien sijoituspalveluyritysten on kuuluttava korvausjärjestelmään (luottolaitokset voidaan vapauttaa tästä velvollisuudesta, mikäli ne kuuluvat jo järjestelmään, jonka takaama suoja on vähintään vastaava kuin korvausjärjestelmän tarjoama suoja).
 • Korvausjärjestelmää käytetään, jos
  • toimivaltaiset viranomaiset ovat määrittäneet, että heidän mukaansa vaikuttaa siltä, että sijoituspalveluyritys ei pysty täyttämään sijoittajien saatavista johtuvia velvoitteitaan eikä se todennäköisesti pysty tekemään sitä lähitulevaisuudessakaan, tai
  • oikeusviranomainen on tehnyt päätöksen, josta on seurauksena, että sijoittajat eivät voi vaatia saataviaan sijoituspalveluyritykseltä.
 • On varmistettava, että katetaan saatavat, jotka aiheutuvat siitä, että sijoituspalveluyritys ei pysty
  • maksamaan sijoittajille takaisin varoja, jotka se on sijoittajille velkaa tai jotka kuuluvat sijoittajille ja joita säilytetään niiden lukuun sijoitustoimien yhteydessä, tai
  • palauttamaan sijoittajille niille kuuluvia ja niiden lukuun sijoitustoimien yhteydessä säilytettäviä, hallinnoitavia tai hoidettavia rahoitusmarkkinavälineitä.
 • Jos sijoituspalveluyritys on myös luottolaitos, sen kotivaltiona oleva EU-maa päättää, sovelletaanko rahasaataviin edellä mainittua direktiiviä vai talletusten vakuusjärjestelmistä annettua direktiiviä. Yksittäistä rahasummaa koskevaa saatavaa ei voida korvata molempien direktiivien nojalla.
 • Direktiivin mukaan sijoittajakohtainen korvaus on EU:ssa vähintään 20 000 euroa, mutta EU-maat voivat halutessaan tarjota suuremmankin korvauksen. EU-maat voivat kuitenkin päättää, ettei järjestelmä koske tietynlaisia sijoittajia tai että niille tarjotaan pienempi suoja. EU-maat voivat vapaasti päättää järjestelmien organisointi- ja rahoitusjärjestelyistä.
 • Jos sijoituspalveluyritys ei täytä sille korvausjärjestelmän jäsenenä kuuluvia velvoitteita, on noudatettava tiettyjä menettelyjä (jotka vaihtelevat rangaistusseuraamuksista yrityksen erottamiseen järjestelmästä).
 • Sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet voivat halutessaan liittyä sijaintimaansa korvausjärjestelmiin.
 • Suojaa sovelletaan sijoittajan kaikkiin saataviin riippumatta tilien määrästä, valuutasta ja sijainnista EU:ssa. Yhteisten sijoitustoimien yhteydessä saatavat jaetaan tasan sijoittajien kesken.
 • Korvausjärjestelmässä voidaan asettaa määräaika, jonka kuluessa sijoittajien on esitettävä vaatimuksensa. Korvausjärjestelmä ei voi kuitenkaan käyttää määräajan päättymistä syynä kieltäytyä maksamasta korvausta sijoittajalle. Sijoittajien saatavat on suoritettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona saatavan oikeutus ja määrä on todettu.
 • Direktiivissä asetetaan myös velvollisuuksia, jotka koskevat sijoittajille annettavia tietoja.
 • Euroopan komissio hyväksyi heinäkuussa 2010 direktiivin muutosehdotuksen. Ehdotus laadittiin direktiivin voimaantulon jälkeisen kehityksen ja vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin vuoksi. Muutosehdotukseen vaikutti myös vuonna 2009 tehty arviointi. Ehdotuksella olisi
  • korotettu korvausraja 50 000 euroon,
  • lyhennetty maksuviivästyksiä,
  • vaadittu, että järjestelmissä on yhteinen vähimmäismäärä esirahoitusta, ja ulotettu järjestelmät koskemaan tiettyjä kolmansia yhteisöjä.
 • Ehdotus peruttiin maaliskuussa 2015, koska lainsäädäntövallan käyttäjien (Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto) välisissä neuvotteluissa ei edistytty.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 26. maaliskuuta 1997 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 26. syyskuuta 1998 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Sijoittajien korvausjärjestelmä: järjestelmä, joka suojaa sijoituspalveluja käyttäviä sijoittajia. Siitä myönnetään sijoittajille korvauksia, jos sijoituspalveluyritys ei kykene palauttamaan heille kuuluvia varoja.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä (EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22–31)

Viimeisin päivitys: 06.10.2016

Top