Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sijoituspalvelut: arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sijoituspalvelut: arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset)

Euroopan unionin tavoitteena on lähentää yhteissijoitusyritysten hyväksymistä koskevia ehtoja yhteisön tasolla ja edistää näin rajatylittävää kauppaa toteuttamalla tehokkaamman suojan sijoittajille. Tämä direktiivi kohdistuu tältä osin tiettyihin yhteissijoitusyrityksiin. Siinä vahvistetaan yleinen järjestelmä, johon sisältyy tiukkoja velvoitteita, jotka koskevat sijoituksia, omia varoja, tiedottamista, varojen säilyttämistä ja rahastojen valvontaa.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 85/611/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta. [Muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä, jotka koskevat tiettyjä yhteissijoitusyrityksiä. Sen tavoitteena on näin ollen lähentää edellytyksiä, joita sovelletaan yhteissijoitusyritysten rahastojen markkinoille saattamiseen ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiötoiminnan harjoittamiseen. Direktiivillä pyritään helpottamaan yhteissijoitusyritysten rahastojen kaupan pitämistä muissa jäsenvaltioissa alkuperäisen hyväksynnän antaneen jäsenvaltion lisäksi ja varmistamaan samalla korkeatasoinen suoja sijoittajille.

Kyseisten yhteissijoitusyritysten - olipa kyse sitten sopimusoikeudellisten säännösten (rahastoyhtiöiden hoidossa olevat sijoitusrahastot) tai yhtiöjärjestyksen (sijoitusyhtiöt) nojalla perustetuista yhteissijoitusyrityksistä - on täytettävä seuraavat erityispiirteet:

 • niiden ainoana tarkoituksena on oltava yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen siirtokelpoisiin arvopapereihin ja/tai muuhun helposti rahaksi muutettavaan rahoitusomaisuuteen
 • niiden toiminnassa noudatetaan riskin hajauttamisen periaatetta ja
 • niiden osuudet ostetaan takaisin tai lunastetaan näiden yritysten varoilla.

Koska yhteissijoitusyritykset kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, ne eivät voi jäädä sen ulkopuolelle. Vaikka sijoitusyritykset voivat hoitaa ainoastaan hallintaansa kuuluvia varoja, rahastoyhtiöt voivat harjoittaa muuta toimintaa, joka ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. Direktiiviä sovelletaan toisin sanoen kaikkialla yhteisön alueella ainoastaan toimintaan, joka kuuluu sen soveltamisalaan.

Direktiivin soveltamisalaan eivät sen sijaan kuulu suljetut yhteissijoitusyritykset, yhteissijoitusyritykset, jotka hankkivat pääomaa mutta eivät markkinoi osuuksiaan tai joiden osuuksien myynnillä ei ole kaupallista tavoitetta, sekä lainsäädännössä määritellyt yhteissijoitusyritykset.

Yhteissijoitusyritysten toiminta

Yhteissijoitusyritys ei saa aloittaa toimintaansa ennen kuin se on saanut toimiluvan sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa se sijaitsee, tai kotijäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta; kotijäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa yhteissijoitusyrityksen sääntömääräinen kotipaikka ja päätoimipaikka on. Myönnetty toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Yhteissijoitusyritysten toiminta perustuu kotijäsenvaltioperiaatteeseen. Kotijäsenvaltio määrittelee toiminnan vakautta koskevat säännöt, joita sovelletaan yhteissijoitusyritysten toimintaan. Kaikista yhteissijoitusyrityksen asemaa koskevista muutoksista ilmoitetaan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Myös sivuliikkeen perustamisesta toiseen jäsenvaltioon ilmoitetaan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kun taas vastaanottavat jäsenvaltiot takaavat sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden. Tässä yhteydessä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kolmen kuukauden määräajan kuluessa toimitettava tiedot asiasta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla puolestaan on kaksi kuukautta aikaa järjestää toiminnan vakauden valvonta.

Jos esiintyy sääntöjenvastaista toimintaa, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, joiden tehtävänä on määrätä seuraamuksista. Jos sääntöjenvastainen toiminta kuitenkin jatkuu, myös vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Periaatteessa toimilupa koskee sekä rahastoyhtiötä ja sijoitusrahaston rahastosääntöjä että sijoitusyhtiön yhtiöjärjestystä, jos sijoitusyhtiö ei ole nimennyt rahastoyhtiötä, ja niiden säilytysyhteisöjä.

Rahastoyhtiöiden hyväksyminen ja toiminta

Rahastoyhtiötä koskevaan toimilupahakemukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot:

 • perustamispääoman määrä, joka on 125 000 euroa rahastoyhtiöiden ja 300 000 euroa sijoitusyhtiöiden osalta; tässä yhteydessä rahastoyhtiöiltä voidaan vaatia omien varojen lisämäärää yhtiön hoitamien salkkujen arvon mukaan
 • toimintasuunnitelma
 • johtavien henkilöiden nimet sekä tiedot, joilla osoitetaan maineeseen ja kokemukseen liittyvien ehtojen täyttyminen
 • tiedot rahastoyhtiön ja luonnollisten tai oikeushenkilöiden välillä mahdollisesti olevista läheisistä yhteyksistä, jotta voidaan todentaa, että ne eivät haittaa toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävää.

Jotta lisäksi voidaan varmistaa terve ja järkevä johtaminen, rahastoyhtiön osakkeenomistajien tai jäsenten nimet sekä näiden omistusosuuksien suuruudet on myös ilmoitettava.

Toimilupaa koskeva päätös annetaan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on jätetty kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Hakemuksen hylkääminen on perusteltava. Toimilupa voidaan myös peruuttaa.

Rahastoyhtiöiden on toimilupahakemuksessa esitettävä myös omaisuudenhoitaja, joka huolehtii sijoitusrahaston varojen säilyttämisestä. Omaisuudenhoitajalla on oltava kotipaikka siinä jäsenvaltiossa, jossa yhtiön sääntömääräinen kotipaikka on. Omaisuudenhoitaja on julkisen tarkastuksen alainen. Omaisuudenhoitajan ja rahastoyhtiön on oltava erillisiä yhtiöitä. Omaisuudenhoitajan on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet sekä toimintansa harjoittamiseen liittyen että osuudenhaltijoille.

Yhteissijoitusyritysten toiminta

Yhteissijoitusyritysten on osuudenhaltijan vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava tämän osuudet lukuun ottamatta erittäin poikkeuksellisia tapauksia.

Yhteissijoitusyrityksen varojen arvostusta sekä sen osuuksien myynti- tai liikkeeseenlasku- ja takaisinosto- tai lunastushintaa koskevista säännöistä säädetään laissa taikka määrätään rahaston säännöissä tai sijoitusyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhteissijoitusyrityksen osuutta ei saa antaa, ellei nettoliikkeeseenlaskuhintaa vastaavaa määrää suoriteta yhteissijoitusyritykselle. Kyseisissä asiakirjoissa vahvistetaan myös palkkioita ja kulukorvauksia koskevat seikat.

Rahastoyhtiöt, sijoitusyhtiöt ja omaisuudenhoitaja eivät saa ottaa lainaa lukuun ottamatta tapauksia, joissa lainaa otetaan väliaikaisesti tai - sijoitusyrityksen tapauksessa - joissa kyse on toiminnan kannalta välttämättömistä toimintalainoista. Ne eivät myöskään saa myöntää lainaa tai taata kolmannen sitoumuksia taikka harjoittaa siirtokelpoisten arvopaperien, rahamarkkinavälineiden tai muun rahoitusvälineen ilman katetta tapahtuvaa myyntiä (ylimyynti).

Yhteissijoitusyritysten, jotka pitävät osuuksiaan kaupan muissa jäsenvaltioissa kuin sijaintivaltiossaan, on ilmoitettava tästä kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toimittamalla tarjousesitteensä, yksinkertaistetun tarjousesitteensä ja muut niitä koskevat tiedot. Vastaanottavan valtion viranomaisilla on oikeus ainoastaan tarkistaa säännökset, jotka koskevat yhteissijoitusyritysten osuuksien kaupan pitämistä vastaanottavan maan alueella, sekä säännökset, joilla pyritään helpottamaan osuuksien merkitsemistä ja takaisin ostamista. Kaupan pitäminen voidaan aloittaa kahden kuukauden kuluttua toimivaltaisille viranomaisille tehdystä ilmoituksesta.

Yhteissijoitusyritysten sijoituspolitiikka

Yhteissijoitusyritysten sijoitukset voivat olla ainoastaan:

 • siirtokelpoisia arvopapereita ja rahamarkkinavälineitä, jotka on otettu kansallisille tai toisen valtion säännellyille markkinoille tai joilla käydään kauppaa kyseisillä markkinoilla tai jotka on laskettu hiljattain liikkeeseen, edellyttäen että ne otetaan arvopaperipörssin listalle tai kaupankäynnin kohteeksi muulla säännellyllä markkinapaikalla vuoden kuluessa hakemuksesta,
 • sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksia, joille on annettu toimilupa tämän direktiivin mukaisesti, tai muiden sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksia, joihin sovellettavat säännöt vastaavat yhteissijoitusyritykseen sovellettavia sääntöjä,
 • luottolaitostalletuksia, jotka ovat vaadittaessa takaisin maksettavia tai nostettavissa ja erääntyvät enintään 12 kuukauden kuluessa,
 • rahoitusjohdannaisia, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla tai pörssilistan ulkopuolella,
 • muita rahamarkkinavälineitä, jotka täyttävät sijoittajien ja säästöjen suojaa koskevat vaatimukset ja joiden liikkeeseenlaskijoita tai takaajia ovat tietyt liikkeeseenlaskijoiden ryhmät.

Yhteissijoitusyritys voi periaatteessa sijoittaa enintään

 • 5 prosenttia varoistaan sellaisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, joilla on sama liikkeeseenlaskija,
 • 20 prosenttia varoistaan samaan yhteisöön tehtyihin talletuksiin.

Kuitenkin 5 prosentin katto voidaan arvioida uudelleen liikkeeseenlaskijan tai joukkovelkakirjan tyypin mukaan.

Yhteissijoitusyritys ei saa hankkia äänioikeutettuja osakkeita, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijan riippumattomuuteen. Se saa hankkia enintään 10 prosenttia saman liikkeeseenlaskijan äänioikeudettomista osakkeista, joukkovelkakirjoista ja rahamarkkinavälineistä tai enintään 25 prosenttia yksittäisen yhteissijoitusyrityksen ja/tai muun yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen osuuksista. Poikkeuksellisissa tapauksissa tämä raja voidaan korottaa 20 ja jopa 35 prosenttiin saman liikkeeseenlaskijayhteisön osakkeisiin ja/tai joukkovelkakirjoihin tehtävien sijoitusten osalta, jos yhteissijoitusyrityksen sijoituspolitiikan tavoitteena on jäljitellä tiettyä osake- tai joukkovelkakirjaindeksiä.

Lisäksi yhteissijoitusyrityksille voidaan antaa lupa sijoittaa jopa 100 prosenttia varoistaan erilaisiin arvopapereihin (enintään kuuteen erilaiseen arvopaperityyppiin) tai rahamarkkinavälineisiin, jotka on antanut tai joista on antanut takuun julkinen taho. Osuudenhaltijoiden saaman suojan katsotaan tällöin olevan sama kuin direktiivissä säädetyt yleiset velvoitteet täyttävien yhteissijoitusyritysten antama suoja.

Yhteissijoitusyritykset voivat lisäksi tietyin rajoituksin hankkia yhteissijoitusyritysten ja/tai muiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksia.

Tässä yhteydessä riskinhallintamenettelyillä on voitava seurata ja mitata riskiä tarkan arviointimenetelmän mukaisesti ja arvopaperien arvoon kohdistuvasta riskistä riippumatta. Arvioinnin tulokset ilmoitetaan säännöllisesti toimivaltaisille viranomaisille. Kokonaisriski ei missään tapauksessa saa ylittää salkun kokonaisarvoa.

Hyväksyntään vaadittavat tiedot ja säännöllinen tiedottaminen

Suojatakseen osuudenhaltijoita rahoitus- tai sijoitusyhtiöiden on esitettävä asiaankuuluvat tiedot tarjousesitteissä ja katsauksissa, jotka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille.

Tarjousesitteiden - yksinkertaistetun tarjousesitteen ja täydellisen tarjousesitteen - perusteella sijoittajat voivat arvioida yhtiötä, heille tarjottua sijoitusta ja riskejä. Yksinkertaistetussa tarjousesitteessä esitetään tiivistetysti ja täydellisessä tarjousesitteessä yksityiskohtaisesti tiedot yhteissijoitusyrityksestä, sen sijoituspolitiikasta, osuuksien myyntiä ja ostoa koskevista säännöistä, muista verotukseen liittyvistä seikoista jne. Yksinkertaistettua tarjousesitettä voidaan käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Jokaiselta tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa ja tilikauden ensimmäisiltä kuudelta kuukaudelta annettavassa puolivuotiskatsauksessa esitetään katsaus yrityksen tilanteeseen, sen kehittymiseen ja sen toiminnan tuloksiin. Toimintakertomukseen sisältyy tase tai varoja ja velkoja koskeva selvitys, tilikauden yksityiskohtainen tuloslaskelma sekä tilikauden toimintakertomus.

Osuuksien liikkeeseenlasku-, myynti-, takaisinosto- tai lunastushinnat on myös julkaistava vähintään kaksi kertaa kuussa.

Toimiluvan myöntävät ja valvonnasta vastaavat viranomaiset

Toimiluvan myöntävät ja valvonnasta vastaavat viranomaiset ovat julkisia viranomaisia tai näiden nimeämiä toimielimiä, joiden tehtävänä on yhteissijoitusyritysten valvonta ja seuranta. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa yhteissijoitusyritys sijaitsee, tehtävänä on valvoa ja seurata säännösten noudattamista ja määrätä seuraamuksista, jos sääntöjä rikotaan. Muiden jäsenvaltioiden viranomaiset osallistuvat tähän toimintaan silloin, kun yhteissijoitusyritys pitää osuuksiaan kaupan niiden alueella; myös ne voivat määrätä seuraamuksia tässä yhteydessä.

Kun yhteissijoitusyritys harjoittaa toimintaa useassa jäsenvaltiossa palvelujen tarjoamisen tai sivuliikkeiden kautta, kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä ja ilmoittavat toisilleen rahoitusyhtiötä koskevat tiedot.

Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on yhteistyötä tehdessään noudatettava salassapitovelvollisuutta. Tässä asetuksessa vahvistetaan tiukat tietojen ilmaisemista koskevat säännöt. Välitettyjen tietojen ilmaiseminen edellyttää tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen nimenomaista suostumusta.

Tämän direktiivin tulkintaa ja kehittämistä koskevissa kysymyksissä komissiota avustaa Euroopan arvopaperikomitea.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 85/611/ETY [hyväksyminen: kuulemismenettely CNS/1976/1009]

24.12.1985

1.10.1989

EYVL L 375, 31.12.1985

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 88/220/ETY [hyväksyminen: yhteistoimintamenettely SYN 60]

20.4.1988

1.10.1989

EYVL L 100, 19.4.1998

Direktiivi 95/26/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD 468]

7.8.1995

18.7.1996

EYVL L 168, 18.7.1995

Direktiivi 2000/64/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD 2000/0014]

17.11.2000

17.11.2002

EYVL L 290, 17.11.2000

Direktiivi 2001/107/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD 98/0242]

13.2.2002

13.8.2003

EYVL L 41, 13.2.2002

Direktiivi 2001/108/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD 98/0243]

13.2.2002

13.8.2003

EYVL L 41, 13.2.2002

Direktiivi 2004/39/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD 2002/0269]

30.4.2004

31.1.2007

EUVL L 145, 30.4.2004

Direktiivi 2005/1/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD 2003/0263]

13.4.2005

13.5.2005

EUVL L 79, 24.3.2005

Direktiivi 2008/18/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD 2006/0293]

20.3.2008

-

EUVL L 76, 19.3.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi 2007/16/EY, annettu 19. maaliskuuta 2007, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi [EUVL L 79, 20.3.2007].

Direktiivissä selvennetään tiettyjen rahoitusvälineiden määritelmiä, jotta voidaan helpommin tunnistaa, mihin niistä rahoitusvälineistä, jotka ovat tulleet rahoitusmarkkinoille direktiivin 85/611/ETY antamisen jälkeen, sovelletaan edelleen kyseistä direktiiviä. Näitä rahoitusvälineitä ovat siirtokelpoiset arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja helposti rahaksi muutettava rahoitusomaisuus. Lisäksi direktiivissä säädetään peruskriteereistä, joiden avulla voidaan arvioida, kattavatko eri määritelmät tietyn rahoitusvälinetyypin.

Direktiivin 85/611/ETY 25 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaa koskeva suositus 85/612/ETY, annettu 20. joulukuuta 1985 [EYVL L 375, 31.12.1985].

Tämän suosituksen mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että aina kun huomattavan vaikutusvallan käsite on toisen/jonkin jäsenvaltion lainsäädännössä määritetty käyttämällä raja-arvoa, asianomainen jäsenvaltio vaatii alueellaan sijaitsevia sijoitus- ja rahastoyhtiöitä noudattamaan tätä raja-arvoa, kun ne hankkivat raja-arvoa noudattavan jäsenvaltion alueella sijaitsevan yhtiön liikkeeseenlaskemia äänivaltaisia osakkeita. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava raja-arvoihin (mahdollisesti) myöntämistään helpotuksista komissiolle, joka tiedottaa niistä muille jäsenvaltioille.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 30. maaliskuuta 2004, "Yhteissijoitusyritysten säilytysyhteisöjä koskeva sääntely jäsenvaltioissa: tilannekatsaus ja mahdolliset kehityssuunnat" [KOM(2004) 207 (es de en fr)- Ei julkaistu EUVL:ssä]

Komission suositus 2004/383/EY, annettu 27. huhtikuuta 2004, rahoitusjohdannaisten käytöstä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (yhteissijoitusyrityksissä) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 144, 30.4.2004]

Komissio esittää suosituksia, joiden tavoitteena on riskien arviointia koskevan direktiivin 85/611/ETY mukautettu soveltaminen yhteissijoitusyritysten riskiprofiilin huomioon ottamiseksi. Suositukset koskevat erityisesti seuraavia:

 • riskinmittausjärjestelmät
 • yhteissijoitusyrityksiin kohdistuvien riskien rajoittaminen
 • asianmukaiset standardit markkinariskin mittaamiseksi
 • vipuvaikutuksen arvioinnissa käytettävät asianmukaiset standardit
 • asianmukaisten standardien ja tunnustettujen riskinlieventämismenetelmien soveltaminen vastapuoliriskin rajoittamiseksi
 • asianmukaisten menetelmien käyttö rajoitettaessa liikkeeseenlaskijaan liittyvää riskiä
 • pörssi- ja OTC-rahoitusjohdannaissopimuksilla toteutettujen transaktioiden kattamista koskevat säännöt.

Komission suositus 2004/382/EY, annettu 27. huhtikuuta 2004, direktiivin 85/611/ETY liitteessä I olevassa C luettelossa säädetyn yksinkertaistetun tarjousesitteen sisällön tietyistä osista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 144, 30.4.2004]

Suosituksella pyritään parantamaan sijoittajille suunnattua tiedotusta ja saattamaan tieto kokonaisuudessaan keskikokoisten sijoittajien saataville, ja siinä tarkennetaan tiedot, jotka vaaditaan direktiivin 85/611/ETY liitteessä I olevassa C luettelossa säädetyssä yksinkertaistetussa tarjousesitteessä.

Komission vihreä kirja, annettu 12. heinäkuuta 2005, EU:n sijoitusrahastolainsäädännön kehittämisestä [KOM(2005) 314 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]

Vihreän kirjan tavoitteena on arvioida yhteissijoitusyrityksiä koskevan EU-lainsäädännön vaikutusta yhteissijoitusyritysten rajatylittävän kehittämisen tehostamiseksi. Yhdentyneet ja tehokkaat EU:n sijoitusrahastomarkkinat ovat strategisesti merkittävät, ja sen vuoksi voimassa olevaa lainsäädäntöä olisi muutettava ja parannettava siinä olevien puutteiden korjaamiseksi. Tässä yhteydessä on jatkettava jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämistä. EU-lainsäädännöllä on myös kyettävä vastaamaan rahoitusmarkkinoiden nopeaan kehitykseen. Prosessissa on myös otettava huomioon sijoittajien suojan korkea taso.

Viimeisin päivitys 05.06.2008

Top