Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Markkinoiden väärinkäyttö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Markkinoiden väärinkäyttö

Tällä direktiivillä varmistetaan yhteisön rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja lujitetaan sijoittajien luottamusta kyseisiin markkinoihin. Markkinoiden väärinkäytön estämiseksi tavoitteena on luoda yhtäläiset kilpailuedellytykset jäsenvaltioiden kaikille talouden toimijoille.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä pyritään estämään markkinoiden väärinkäyttö Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

Tämä direktiivi ei koske liiketoimia, jotka liittyvät

  • rahapolitiikkaan, valuuttakurssipolitiikkaan tai julkisen velan hoitamista koskevaan politiikkaan
  • Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimintaan
  • kansallisen keskuspankin toimintaan.

Markkinoiden väärinkäyttökielto

.Markkinoiden väärinkäyttöä voi esiintyä tilanteissa, joissa sijoittajat ovat suoraan tai epäsuoraan joutuneet epäedulliseen asemaan, koska muut ovat

  • käyttäneet hyväkseen luottamuksellisia tietoja (sisäpiirikaupat)
  • vääristäneet rahoitusvälineiden hinnanmääritysmekanismeja
  • levittäneet vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Tällainen toiminta voi olla sen yleisperiaatteen vastaista, jonka mukaan kaikkien sijoittajien on oltava tasaveroisessa asemassa.

Jäsenvaltioiden on siis kiellettävä henkilöitä, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa

  • ilmaisemasta kyseistä sisäpiiritietoa toiselle henkilölle, jollei tämä tapahdu osana kyseisen henkilön työn suorittamista
  • suosittelemasta toiselle sellaisten rahoitusvälineiden hankkimista tai luovuttamista, joihin kyseinen tieto liittyy
  • manipuloimasta markkinoita.

Nämä kiellot eivät koske kaupankäyntiä omilla osakkeilla takaisinosto-ohjelmien mukaisesti eivätkä rahoitusvälineen vakauttamista.

Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoiden hallussa olevan tiedon hallinta

Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava kyseisiä liikkeeseenlaskijoita koskeva sisäpiiritieto mahdollisimman nopeasti ja ilmoitettava siitä Internet-sivuillaan. Kun liikkeeseenlaskija ilmaisee sisäpiiritiedon sivulliselle osana tavanomaisen työnsä suorittamista, kyseisen tiedon on oltava julkinen.

Liikkeeseenlaskijoiden on lisäksi laadittava luettelo henkilöistä, jotka työskentelevät niille ja jotka voivat saada sisäpiiritietoja.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAV) voi laatia teknisiä täytäntöönpanostandardeja komission hyväksymien säädösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Yhteistyö

Direktiivissä säädetään, että jokainen jäsenvaltio nimeää yhden sääntely- ja valvontaviranomaisen, jonka vähimmäisvastuualueet ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä viranomaiset käyttävät yhdensuuntaisia menetelmiä markkinoiden väärinkäytön estämiseksi, ja niiden pitää voida luottaa toistensa apuun rikkomuksia käsiteltäessä, erityisesti rajatylittävässä toiminnassa. Hallinnollisen yhteistyön järjestämiseksi noudatetusta käytännöstä saattaa olla hyötyä erityisesti terroristien toimien torjunnassa. Toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä EAV:n kanssa.

Seuraamukset

Kaikenlaisesta tuomittavasta toiminnasta on rangaistava yhteneväisellä tavalla eri jäsenvaltioissa.

Kun toimivaltainen viranomainen hyväksyy hallinnollisen toimenpiteen tai seuraamuksen, sen on ilmoitettava tästä EAV:lle. Jos seuraamus koskee rahoitusvälineiden markkinoista (MiFID) annetun direktiivin mukaisesti toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä, EAV lisää maininnan seuraamuksesta sijoituspalveluyritysten rekisteriin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2003/6/EY

12.4.2003

12.10.2004

EUVL L 96, 12.4.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/26/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010

Neuvoston direktiiviin 2003/6/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/26/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun direktiivin 2003/6/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta [EUVL L 81, 20.3.2008].

Komission direktiivi 2004/72/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta [EUVL L 162, 30.4.2004].

Direktiivissä määritellään markkinakäytäntöjä tarkasteltaessa huomioon otettavat seikat direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan 10 kohdan soveltamiseksi. Markkinatoimijoiden oikeudenmukainen ja tehokas toiminta on edellytys sille, että ei vaaranneta markkinoiden luotettavuutta. Markkinakäytännöt eivät saisi vaarantaa markkinoiden luotettavuutta näihin markkinoihin yhteydessä olevilla toisilla markkinoilla yhteisössä.

Komission direktiivi 2003/124/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määritelmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta [EUVL L 339, 24.12.2003].

Tässä direktiivissä säädetään yksityiskohtaiset perusteet, joita sovelletaan täsmällisten ja todennäköisesti hintaan vaikuttavien tietojen määrittämiseksi. Lisäksi täsmennetään joukko tekijöitä, jotka on otettava huomioon tarkasteltaessa, katsotaanko tietty toiminta markkinoiden manipuloinniksi. Direktiivissä säädetään liikkeeseenlaskijoiden osalta sisäpiiritietojen julkistamistavat ja -määräajat sekä määritetään tilanne, jossa liikkeeseenlaskijat saavat lykätä julkistamisajankohtaa oikeutettujen etujensa suojaamiseksi.

Komission direktiivi 2003/125/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta [EUVL L 339, 24.12.2003].

Tässä direktiivissä vahvistetaan sijoitussuositusten asianmukaista esittämistä ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamista koskevat normit. Siinä erotetaan toisistaan sijoitussuosituksia laativat henkilöt (joiden on noudatettava tiukempia sääntöjä) ja kolmansien laatimia suosituksia levittävät henkilöt. Markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin 6 artiklan mukaisesti tässä toisessa täytäntöönpanodirektiivissä otetaan huomioon toimittajan ammattiin liittyvä sääntely (myös itsesääntely). Tämä merkitsee, että sijoitussuosituksia laativien tai levittävien rahoitusalan toimittajien erikoistuneen alaryhmän on noudatettava tiettyjä yleisperiaatteita. Tiettyjä suojatoimenpiteitä on kuitenkin säädetty ja itsesääntelyyn perustuvien järjestelyjen käyttö on sallittua sen määrittämiseksi, miten näitä perusperiaatteita on sovellettava. Ratkaisun tarkoituksena on säilyttää lehdistön vapaus ja suojata samalla sijoittajia ja liikkeeseenlaskijoita toimittajien mahdollisuuksilta manipuloida markkinoita.

Viimeisin päivitys 01.04.2011

Top