Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila - lennonvarmistuspalveluja koskevat EU-säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila - lennonvarmistuspalveluja koskevat EU-säännöt

Asetuksella asetetaan vaatimukset yleisen lentoliikenteen lennonvarmistuspalvelujen turvalliselle ja tehokkaalle tarjoamiselle Euroopan unionissa (EU) osana yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa aloitetta*. Se on sitova asetus, joka koskee kaikkia EU-maita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus).

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella asetetaan vaatimukset yleisen lentoliikenteen lennonvarmistuspalvelujen turvalliselle ja tehokkaalle tarjoamiselle Euroopan unionissa (EU) osana yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa aloitetta*. Se on sitova asetus, joka koskee kaikkia EU-maita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa säädetään lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia koskevista lupamenettelyistä, jotka EU-maiden valvontaviranomaisten on otettava käyttöön. Kaikissa EU-maissa voimassa olevissa luvissa täsmennetään lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet. Näitä ovat, erityisesti turvallisuus huomioon ottaen, ilmatilan käyttäjien syrjimätön oikeus käyttää palveluja sekä mahdollisuus tarjota palveluja muille lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille, ilmatilan käyttäjille* ja lentoasemille.

Lupavaatimukset

Vaatimukset koskevat vähintään seuraavia osa-alueita:

pätevyys ja soveltuvuus,

turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmät,

raportointijärjestelmät ja taloudelliset edellytykset,

vastuu, vakuutukset ja turvallisuus,

omistus ja organisaatiorakenne, mukaan lukien eturistiriitojen välttäminen,

henkilöstöresurssit, mukaan lukien henkilöstön riittävää määrää koskevat suunnitelmat.

Kansalliset valvontaviranomaiset

EU-maiden kansalliset valvontaviranomaiset vastaavat yksinoikeudella toimivan ilmaliikenneliikennepalvelujen tarjoajan nimeämisestä omassa maassaan. Ne myös varmistavat ilmaliikennepalvelujen tarjoamisen niiden vastuulla olevassa ilmatilan lohkossa. Palveluja tarjotaan yhdessä (tai niistä tehdään sopimus), jos lohko ulottuu useamman maan vastuulla olevaan ilmatilaan tai jos luvanhaltija toimii useammassa kuin yhdessä maassa.

Jos tarjoaja ei täytä vaatimuksia, asianomaiset viranomaiset voivat ryhtyä toimenpiteisiin, esimerkiksi peruuttaa luvan. Tällöin viranomaiset ovat vastuussa palvelujen jatkuvuudesta.

Toiminnalliset ilmatilan lohkot

EU-maiden ja tarvittaessa EU:n ulkopuolisten maiden on yhteisellä sopimuksella varmistettava toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustaminen, jotta varmistetaan, että ilmatilan hallintaverkolla on riittävä kapasiteetti ja tehokkuus ja se kykenee säilyttämään korkean turvallisuustason ja vähentämään ympäristövaikutuksia. Euroopan komissio voi nimetä toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattorin avustamaan tässä prosessissa.

Kansalliset viranomaiset voivat myös nimetä yksinoikeudella toimivan sääpalvelujen tarjoajan.

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, ilmatilan käyttäjät ja lentoasemat vaihtavat reaaliaikaisesti yleistä ilmaliikennettä* koskevia operatiivisia tietoja, joita voidaan käyttää ainoastaan operatiivisiin tarkoituksiin. Palvelujen tarjoajien väliset ja palvelujen tarjoajien ja sotilasviranomaisten väliset yhteistyösuhteet on saatettava hyväksytyiksi kirjallisiksi sopimuksiksi.

Asetuksessa edellytetään kirjanpitomenettelyjen olevan avoimet ja esitetään ilmatilan käyttäjille tarjottavien lennonvarmistuspalvelujen oikeudenmukaista ja avointa hinnoittelua koskevat yksityiskohtaiset ohjeet.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 20. huhtikuuta 2004, ja sitä muutettiin vuonna 2009.

KESKEISET TERMIT

* Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on aloite, joka koskee ilmatilan suunnittelun, hallinnan ja sääntelyn EU:n laajuista koordinointia.

* Ilmatilan käyttäjillä tarkoitetaan yleisessä ilmaliikenteessä liikennöivien ilma-alusten käyttäjiä.

* Yleisellä ilmaliikenteellä tarkoitetaan lentoja, jotka suoritetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön(ICAO) sääntöjä ja menettelyjä noudattaen. Siihen saattaa kuulua myös sotilaslentoja.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 550/2004

20.4.2004

-

EUVL L 96, 31.03.2004, s. 10-19

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1070/2009

4.12.2009

-

EUVL L 300, 14.11.2009, s. 34-50

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1-9).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20-25).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26-42).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s 1-49).

Komission asetus (EY) N:o 482/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilta vaadittavasta ohjelmistojen turvallisuuden varmistusjärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 141, 31.5.2008, s. 5-10).

Komission asetus (EU) N:o 176/2011, annettu 24 päivänä helmikuuta 2011, ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista ja muuttamista annettavista tiedoista (EUVL L 51, 25.2.2011, s. 2-7).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1034/2011, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta (EUVL L 271, 18.10.2011, s. 15-22).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1035/2011, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä asetusten (EY) N:o 482/2008 ja (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta (EUVL L 271, 18.10.2011, s. 23-41).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 390/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 1-30).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 391/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 31-58).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 409/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, yhteisten hankkeiden määrittelemisestä, hallintorakenteiden perustamisesta ja kannustimien yksilöimisestä Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamisen tueksi (EUVL L 123, 4.5.2013, s. 1-7).

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta (KOM(1999) 614 lopullinen, 1.12.1999).

Viimeisin päivitys 23.07.2015

Top