Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arvopapereiden liikkeeseenlaskun yhteydessä julkistettavat esitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arvopapereiden liikkeeseenlaskun yhteydessä julkistettavat esitteet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/71/EY – arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettava esite

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on parantaa sellaisten yritysten sijoittajille tarjoamien tietojen laatua, jotka haluavat houkutella ulkopuolisia sijoittajia ja hankkia siten EU:sta pääomaa kasvunsa rahoittamiseksi.

Sillä pyritään varmistamaan, että kaikissa EU-maissa käytetään riittäviä ja yhdenmukaisia tiedonantovaatimuksia, kun arvopapereita tarjotaan kaikille EU:n sijoittajille.

Sillä vahvistetaan säännöt niitä esitteitä* eli asiakirjoja varten, joita EU:n yritysten on julkaistava, kun ne laskevat liikkeeseen arvopapereita houkutellakseen investointeja. Näiden sääntöjen mukaisesti, kun esite on hyväksytty yhdessä EU-maassa, se on voimassa koko EU:n alueella (liikkeeseenlaskijoiden oikeus käyttää samaa esitettä kaikkialla yhteisössä).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Esitteen julkistamisvelvollisuus

Liikkeeseenlaskijoilla on velvollisuus julkistaa arvopaperitarjouksiin liittyvä esite, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • arvopapereita tarjotaan yksinomaan kokeneille (ammattimaisille) sijoittajille ja/tai
  • arvopapereita tarjotaan henkilöille (kuten yksityishenkilöille), jotka eivät ole kokeneita sijoittajia ja joiden määrä on jäsenvaltiota kohti alle 150, ja/tai
  • arvopapereita tarjotaan sijoittajille, jotka hankkivat niitä yhteensä vähintään 100 000 euron arvosta sijoittajaa kohti, ja/tai
  • tarjotaan sellaisia arvopapereita (osakkeita tai obligaatioita), joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa ja/tai
  • joiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 100 000 euroa.

Tiedot

Esitteeseen on sisällyttävä vakiomuotoinen tiivistelmä, josta käyvät ilmi seuraavat olennaiset tiedot:

  • arvopapereiden liikkeeseenlaskijaan (kuten liikkeeseen laskevaan yritykseen), mahdolliseen takaajaan (kuten pankkiin) ja tarjottaviin tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettaviin arvopapereihin liittyvät olennaiset ominaisuudet ja riskit
  • tarjouksen yleiset ehdot, erityisesti arvio liikkeeseenlaskijan sijoittajalta laskuttamista kuluista.

Liikkeeseenlaskija on siviilioikeudellisesti vastuussa esitteessä annetuista tiedoista. Näiden tietojen on vastattava tosiasioita eikä niistä saa jättää mitään pois.

Hyväksyminen ja julkistaminen

Kun kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt esitteen, se on julkistettava (esimerkiksi laajalevikkisessä valtakunnallisessa lehdessä tai liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla) ja jäljennös siitä on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA).

Esite on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä, edellyttäen että sitä päivitetään ja siihen liitetään kaikki vaaditut täydennykset.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 1 päivänä heinäkuuta 2005. Muutosdirektiiviä (2010/73/EY) on sovellettu 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Helmikuussa 2015 julkaistussa vihreässä kirjassa pääomamarkkinaunionin muodostamisesta komissio ilmoittaa aikovansa tarkastella uudelleen esitedirektiiviä, jotta yritysten ja erityisesti pienyritysten olisi helpompi hankkia rahoitusta ja tavoittaa sijoittajia ulkomailta.

Lisätietoja on saatavana esitedirektiiviä käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

KESKEINEN TERMI

* Esite: tiedonantoasiakirja, jonka sisältämien tietojen avulla sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksiä kaikki tosiseikat tuntien.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64–89)

Direktiiviin 2003/71/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 13.12.2015

Top