Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Henkivakuutus: palvelujen tarjoamisen vapaus (marraskuuhun 2012 saakka)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Henkivakuutus: palvelujen tarjoamisen vapaus (marraskuuhun 2012 saakka)

Euroopan unioni laatii uudelleen rajatylittävien palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat erityissäännökset henkivakuutuslainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta (uudelleenlaadittu säädös) [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Tämä direktiivi koskee ensivakuutustoiminnan aloittamista yrityksissä, jotka ovat sijoittautuneet tai jotka aikovat sijoittautua jäsenvaltioon. Direktiivi koskee erityisesti sopimukseen perustuvia henkivakuutuksia ja tiettyjä sopimusperusteisia säästötuotteita.

Edellytykset toimiluvan saamiseksi

Ensivakuutustoiminnan voi aloittaa vasta saatuaan toimiluvan. Kotijäsenvaltion viranomaisilta haettava toimilupa on voimassa koko EU:n alueella, ja sen saatuaan vakuutusyritys voi harjoittaa toimintaansa koko EU:ssa sijoittautumisvapauden tai palvelujen tarjonnan vapauden kautta.

Voidakseen hakea toimilupaa vakuutusyrityksen on täytettävä seuraavat edellytykset: sen oikeudellisen muodon on oltava soveltuva, sillä on oltava vähimmäistakuurahasto ja sen on toimitettava valvontaviranomaisen vaatimat tiedot. Toimiluvan epäämispäätökset on perusteltava ja niistä on ilmoitettava kyseiselle yritykselle. Jos toimilupa evätään, kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden on ryhdyttävä asiaankuuluviin toimenpiteisiin.

Sellaisiin ryhmittymiin kuuluvat Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet asioimistot tai sivukonttorit, joiden pääkonttori sijaitsee unionin ulkopuolella, saavat toimiluvan, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset: niillä on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti oikeus harjoittaa vakuutustoimintaa, ne perustavat asioimiston tai sivukonttorin kyseisen jäsenvaltion alueelle ja ne nimeävät pääasiamiehen, jonka toimivaltainen viranomainen hyväksyy.

Talouden valvonta

Talouden valvonta kuuluu kotijäsenvaltion toimivaltaan. Toimivaltaiset viranomaiset todentavat vakuutusyritysten kaiken toiminnan ja solvenssimarginaalin. Ne varmistavat myös vakuutusteknisen vastuuvelan muodostamisen sekä hallinto- ja kirjanpitojärjestelmän ja sisäisten valvontamenettelyjen asianmukaisuuden vakuutusyrityksissä.

Toiminnan vakauden arviointi

  • Tässä direktiivissä määritellään tarkat perusteet, joita sovelletaan osakkeenomistajien ja johdon valvontaan liittyvässä arvioinnissa ehdotetun hankinnan osalta, sekä niiden soveltamisessa noudatettava selkeä menettely. Toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tätä arviointimenettelyä yhdessä.

Direktiivissä säädetään muun muassa, että toimivaltaiset viranomaiset arvioivat hankkijaehdokkaan soveltuvuutta ja ehdotetun hankinnan taloudellista vakautta seuraavien perusteiden mukaisesti

  • hankkijaehdokkaan maine ja taloudellinen vakaus
  • sen henkilön maine ja kokemus, joka tulee johtamaan vakuutusyrityksen liiketoimintaa ehdotetun hankinnan seurauksena
  • vakuutusyrityksen valmiudet täyttää talouden vakautta koskevat velvoitteet nyt ja tulevaisuudessa
  • se, onko kohtuullista syytä epäillä rahanpesua tai sen yrittämistä taikka terrorismin rahoitusta.

Salassapitovelvollisuus

Direktiivissä säädetään luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevat tiukat ehdot: toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tällaisia tietoja vain virantoimituksessa, ja tietoja työssään käyttäviä henkilöitä sitoo ammattisalaisuus.

Vakuutustekninen vastuuvelka ja sijoitusten monipuolisuus

Vakuutusyritysten on muodostettava vakuutustekninen vastuuvelka, jonka määrä lasketaan prospektiivisen vakuutusmatemaattisen menetelmän avulla ja jonka korkotason määrää kotivaltion toimivaltainen viranomainen. Vakuutusyritysten on annettava yleisön saataville perusteet ja menetelmät, joilla vakuutustekninen vastuuvelka on arvioitu.

Direktiivi edellyttää, että vakuutusyritysten sijoitukset ovat monipuoliset. Direktiivissä määritelläänkin arvot, joita vakuutusyritysten on noudatettava vakuutusteknisen vastuuvelan varoja sijoittaessaan.

Solvenssimarginaali ja takuurahasto

Jokaisen vakuutusyrityksen on ylläpidettävä riittävää solvenssimarginaalia. Tämä marginaali voi muodostua varoista – maksetusta osakepääomasta, varauksista ja siirtyvästä voitosta tai tappiosta – tai muista vakuutusyrityksen rahoitusvaroista.

Kolmannes solvenssimarginaalin määrästä muodostaa takuurahaston, jonka on oltava vähintään kolmen miljoonan euron suuruinen. Takuurahaston määrää tarkastellaan vuosittain uudelleen.

Sopimusoikeus ja vakuutusehdot

Tässä direktiivissä tarkoitettuihin sopimuksiin sovelletaan sitoumusjäsenvaltion lainsäädäntöä. Joidenkin säännösten tavoitteena on kuitenkin taata, että osapuolet voivat vapaasti valita myös jonkin muun sopimusoikeuden. Vakuutuksenottajalla, joka tekee oma-aloitteisesti yksilöllisen henkivakuutussopimuksen, on oikeus peruuttaa sopimus 14–30 päivän kuluessa.

Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus

Jokainen vakuutusyritys, joka haluaa perustaa toisen jäsenvaltion alueelle sivukonttorin tai joka harjoittaa toimintaansa yhdessä tai useassa jäsenvaltiossa palvelujen vapauden perusteella, antaa asiasta ilmoituksen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimittaa tälle tarvittavat tiedot. Kyseisen jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lopettaakseen vakuutusyritysten säännösten vastaisen toiminnan alueellaan.

Jäsenvaltioiden ja komission yhteistyö

Helpottaakseen vakuutusyritysten valvontaa jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä komission kanssa, jota avustaa vakuutuskomitea.

Tämä direktiivi kumotaan 1. päivästä marraskuuta 2012 vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamista koskevalla direktiivillä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 2002/83/EY

19.12.2002

Artiklojen mukaan:19.6.200417.11.200220.9.2003

EYVL L 345, 19.12.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 2004/66/EY

1.5.2004

1.5.2004

EUVL L 168, 1.5.2004

Direktiivi 2005/1/EY

13.4.2005

13.5.2005

EUVL L 79, 24.3.2005

Direktiivi 2005/68/EY

10.12.2005

10.12.2007

EUVL L 323, 9.12.2005

Direktiivi 2006/101/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2007/44/EY

21.9.2007

20.3.2009

EUVL L 247, 21.9.2007

Direktiivi 2008/19/EY

20.3.2008

-

EUVL L 76, 19.3.2008

Direktiiviin 2002/83/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 26.10.2011

Top