Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteet

Yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla pyritään vastaamaan kapasiteettia ja lentoturvallisuutta koskeviin tuleviin tarpeisiin. Sitä sovelletaan sekä siviili- että sotilasilmailun alalla, ja se koskee sääntelyä, taloudellisia näkökohtia, turvallisuutta, ympäristöä, teknologiaa ja instituutioita. Tarkoituksena on muuttaa perusteellisesti ilmaliikenteen hallinnan organisointia, joka on pysynyt muuttumattomana 1960-luvulta lähtien ja on myös yksi tärkein syy lentoliikenteen nykyiseen ruuhkautumiseen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004 yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) – Jäsenvaltioiden lausuma yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetus on osa ilmaliikenteen hallintaa koskevaa lainsäädäntökokonaisuutta, jonka tarkoituksena on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen 31. joulukuuta 2004 mennessä. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteena on Euroopan ilmatilan paras mahdollinen käyttö kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi.

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva lainsäädäntöpaketti koostuu puiteasetuksesta ja kolmesta teknisestä asetuksesta, jotka koskevat lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista, ilmatilan organisointia ja käyttöä sekä eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuutta. Asetusten tavoitteena on turvallisuuden parantaminen ja lujittaminen sekä ilmatilan uudelleenorganisointi liikennevirtojen eikä valtioiden rajojen mukaan.

Puiteasetuksen tarkoituksena on parantaa yleisen ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusstandardeja ja yleistä tehokkuutta Euroopassa, optimoida kapasiteetin käyttö ja täyttää siten kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimukset, sekä vähentää mahdollisimman paljon myöhästymisiä.

Kansalliset valvontaviranomaiset

EU-maiden on joko yhdessä tai yksittäin nimettävä tai perustettava elin tai elimiä kansalliseksi valvontaviranomaisekseen huolehtimaan sille annetuista tehtävistä. Kansallisten valvontaviranomaisten on oltava riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista.

Yhtenäisen ilmatilan komitea

Yhtenäisen ilmatilan komitea perustetaan tämän asetuksen tullessa voimaan, ja sen tehtävänä on avustaa komissiota yhtenäisen ilmatilan hallinnassa ja huolehtia siitä, että kaikkien ilmatilan käyttäjäryhmien edut otetaan asianmukaisesti huomioon. Komitea muodostuu kahdesta kunkin EU-maan edustajasta, ja sen puheenjohtajana on komission edustaja.

Sotilaalliset kysymykset

EU-maat ovat hyväksyneet yhteisen lausuman yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä. Lausuman mukaan EU-maat tehostavat sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyötä siinä määrin kuin kaikki asianomaiset maat pitävät tarpeellisena.

Teollisuudenalan neuvoa-antava elin

Teollisuudenalan neuvoa-antava elin avustaa komissiota yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa.

Se koostuu lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien yhdistysten, lentoasematoiminnan harjoittajien, ilmailualan laitevalmistajien sekä henkilökuntaa edustavien ammatillisten järjestöjen edustajista.

Täytäntöönpanosäännöt

Eurocontrol osallistuu toimivaltaansa kuuluvien täytäntöönpanosääntöjen kehittämiseen yhtenäisen ilmatilan komitean hyväksymien toimeksiantojen pohjalta.

Laadun ja tehokkuuden tarkastelu

Komission täytäntöönpanoasetukselle (EU) N:o 390/2013 perustetaan suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa lennonvarmistuspalveluja ja verkkotoimintojen suorituskykyä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. Se käsittää seuraavat osat:

  • EU:n laajuiset suorituskykytavoitteet keskeisillä osa-alueilla, jotka ovat turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus
  • kansalliset suunnitelmat, mukaan luettuna suorituskykytavoitteet, joilla varmistetaan yhteensopivuus EU:n laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa
  • lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn säännöllinen tarkastelu ja seuranta.

Suojalauseke

Asetus ei estä EU-maita soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen keskeisten turvallisuus- tai puolustusetujen suojaamiseksi.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 549/2004

20.4.2004

-

EUVL L 96, 31.3.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1070/2009

4.12.2009

-

EUVL L 300, 14.11.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 390/2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä [EUVL L 128, 9.5.2013].

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 391/2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä [EUVL L 128, 9.5.2013].

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 409/2013 yhteisten hankkeiden määrittelemisestä, hallintorakenteiden perustamisesta ja kannustimien yksilöimisestä Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamisen tueksi [EUVL L 123, 4.5.2013].

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1216/2011 lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä annetun asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta [EUVL L 310, 25.11.2011].

Komission asetus (EU) N:o 677/2011 ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta [EUVL L 185, 15.7.2011].

Komission asetus (EU) N:o 283/2011 asetuksen (EU) N:o 633/2007 muuttamisesta 7 artiklassa tarkoitettujen siirtymäjärjestelyjen osalta [EUVL L 77, 23.3.2011].

Komission päätös 2011/121/EU Euroopan union laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseksi vuosina 2012-2014 [EUVL L 48, 23.2.2011].

Komission tiedonanto, annettu 24 päivänä tammikuuta 2011: Kertomus SESAR-yhteisyrityksen väliarvioinneista ja yhteisyrityksen edistyksestä eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman täytäntöönpanossa [COM(2011) 14 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto: Kertomus yhtenäistä ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta [COM(2011) 731 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission asetus (EU) N:o 1191/2010 lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä annetun asetuksen (EC) N:o 1794/2006 muuttamisesta [EUVL L 333, 17.12.2010].

Komission asetus (EU) N:o 929/2010 asetuksen (EY) N:o 1033/2006 muuttamisesta sen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ICAOn määräysten osalta [EUVL L 273, 19.10.2010].

Komission asetus (EU) N:o 691/2010 lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta [EUVL L 201, 3.8.2010]

Komission asetus (EU) N:o 255/2010 ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä [EUVL L 80, 26.3.2010].

Komission asetus (EU)N:o 73/2010 ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten [EUVL L 23, 27.1.2010].

Komission asetus (EY)N:o 262/2009 S-moodikyselykoodien koordinoitua jakamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa [EUVL L 84, 31.3.2009].

Komission asetus (EY) N:o 30/2009 asetuksen (EY) N:o 1032/2006 muuttamisesta tiedonsiirtopalveluja tukevia lentotietojen vaihdon automaattisia järjestelmiä koskevien vaatimusten osalta [EUVL L 13, 17.1.2009]

Komission asetus (EY)N:o 29/2009 tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa [EUVL L 13, 17.1.2009].

Neuvoston asetus (EY) N:o 1361/2008 yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta [EUVL L 352, 31.12.2008].

Komission tiedonanto, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007: Ensimmäinen kertomus yhtenäistä ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät [COM(2007) 845 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission asetus (EY)N:o 1315/2007 ilmaliikenteen hallinnan turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta [EUVL L 291, 9.11.2007].

Komission asetus (EY) N:o 633/2007 lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaan lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen käytettävän lentotietosanomien siirtoyhteyskäytännön soveltamisvaatimuksista [EUVL L 146, 8.6.2007].

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007 yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi [EUVL L 64, 2.3.2007].

Komission asetus (EY) N:o 1794/2006 lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä [EUVL L 341, 7.12.2006].

Komission asetus (EY) N:o 1032/2006 lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista [EUVL L 186, 7.7.2006].

Komission asetus (EY) N:o 1033/2006 lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten [EUVL L 186, 7.7.2006].

Komission asetus (EY) N:o 730/2006 ilmatilan luokittelusta ja näkölentosääntöjen mukaisten lentojen sallimisesta lentopinnan 195 yläpuolella [EUVL L 128, 16.5.2006].

Komission asetus (EY) N:o 2150/2005 ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä [EUVL L 342, 24.12.2005].

Komission asetus (EY) N:o 2096/2005 lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista [EUVL L 335, 21.12.2005].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004 lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) [EUVL L 96, 31.3.2004].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004 yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus) [EUVL L 96, 31.3.2004].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004 eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) [EUVL L 96, 31.3.2004].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 1 päivänä joulukuuta 1999: Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila [COM(1999) 614 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

EHDOTUKSET

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu). [COM(2013)410 final, 11.6.2013 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta. [COM(2013)409 final, 11.6.2013 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 09.02.2014

Top