Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan rautatievirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan rautatievirasto

Euroopan rautatievirasto toimii rautatiealan nykyaikaistamisen liikkeellepanijana Euroopassa. Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa on keskenään yhteensopimattomat kansalliset tekniset ja turvallisuussäännöt, mikä haittaa olennaisesti rautatiealan kehitystä. Viraston tavoitteena on asteittain lähentää näitä teknisiä sääntöjä ja laatia yhteiset turvallisuusmenetelmät ja -tavoitteet koko Euroopan rautatiejärjestelmälle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004 , annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan rautatieviraston perustamisesta [Ks. muutossäädökset ].

TIIVISTELMÄ

Rajattoman eurooppalaisen rautatieliikennealueen asteittainen perustaminen edellyttää yhteisön toimia rautateihin sovellettavan teknisen sääntelyn alalla niin tekniikkaan kuin turvallisuuteenkin liittyviennäkökohtien osalta. Turvallisuus- ja yhteentoimivuustavoitteeseen pyrkiminen samanaikaisesti edellyttää paljon teknistä työtä, jonka johdossa on oltava erikoistunut elin: Euroopan rautatievirasto (ERA), jäljempänä virasto.

Euroopan rautatieviraston tärkeimpinä tehtävinä on

 • parantaa Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuutta
 • tehostaa sen yhteentoimivuutta
 • olla mukana perustamassa kalustoyksikköjen kunnossapidon eurooppalaista sertifiointijärjestelmää
 • edistää veturinkuljettajien yhdenmukaisen koulutusjärjestelmän ja tutkintojen tunnustamisjärjestelmän perustamista.

Rautatiejärjestelmän turvallisuus

Viraston on annettava EU:n rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY täytäntöönpanossa tarvittava tekninen tuki. Sen pääasiallisena tehtävänä on

 • valmistella ja esittää turvallisuutta koskevia yhteisiä menetelmiä ja indikaattoreita ja tarkastaa vuosittain, että jäsenvaltiot täyttävät turvallisuustavoitteet
 • tukeutua alaisuudessaan toimivien alan asiantuntijaryhmien apuun
 • kuulla työmarkkinaosapuolia sekä Euroopan tasolla toimivia rautateiden tavaraliikenteen asiakkaita ja matkustajia edustavia järjestöjä
 • varmistaa turvallisuustason jatkuva seuranta
 • laatia julkinen raportti joka toinen vuosi
 • ylläpitää rautateiden turvallisuutta koskevaa tietopankkia
 • varmistaa rautateiden turvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten ja tutkimuselinten verkottuminen ja yhteistyö kokemusten vaihdon ja yhteisen turvallisuuskulttuurin kehityksen edistämiseksi.

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus

Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden tarkoituksena on saattaa jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset rautatiejärjestelmät yhteensopiviksi poistamalla tai vähentämällä teknisiä esteitä.

Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden tehostamiseksi virasto organisoi ja johtaa toimia, joiden tarkoituksena on saattaa ajan tasalle yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE). Teknisten eritelmien, tarkoituksena on varmistaa Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 2008/57/EY olennaisten vaatimusten noudattaminen. Virasto julkaisee lisäksi kahden vuoden välein kertomuksen yhteentoimivuuden edistymisestä.

Kalustoyksikköjen kunnossapito

Kalustoyksikköjen kunnossapito on tärkeä osa rautatieturvallisuutta. Siksi viraston onkin laadittava suosituksia erityisestivaunujen ja rautateiden muiden kalustoyksikköjen huollosta vastaavien tahojen sertifiointijärjestelmästä.

Viraston on myös laadittava kertomus tällaisen sertifiointijärjestelmän perustamisesta.

Rautatiehenkilöstö

Veturinkuljettajien koulutus ja pätevyys ovat sekä Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuuden että yhteentoimivuuden kannalta tärkeitä asioita. Viraston tehtävänä on auttaa saamaan veturinkuljettajien ammatillinen pätevyys yhdenmukaisemmaksi EU:n veturinkuljettajien hyväksymisestä annetun direktiivin 2007/59/EY puitteissa.

Viraston on tehtävä yhteistyötä etenkin toimivaltaisten viranomaisten kanssa varmistaakseen kuljettajien lupakirjojen ja todistusten rekisterien yhteentoimivuuden, arvioitava kuljettajien hyväksymismenettelyn kehitystä ja laadittava kertomus, jossa käsitellään järjestelmään tehtäviä mahdollisia parannuksia.

Organisaatio

Virastolla on hallintoneuvosto. Se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on muun muassa hyväksyä viraston vuotuinen toimintaohjelma ja toimintakertomus. Hallintoneuvosto muodostuu kunkin jäsenvaltion edustajista, komission edustajasta sekä kuudesta alan ammattiryhmien edustajasta, jotka edustavat rautatieyrityksiä, infrastruktuurin haltijoita, rautatietoimialaa, ammattiliittoja, matkustajia ja tavaraliikenteen asiakkaita.

Virastoa johtaa hallintoneuvoston nimittämä pääjohtaja. Hänen tehtävänään on muun muassa valmistella ja toteuttaa toimintaohjelma. Hänen vastuullaan on myös viraston talousarviohallinto.

Virastolla ei ole sinänsä päätösvaltaa, vaan se voi esittää komissiolle lausuntoja, suosituksia ja ehdotuksia. Virasto on riippumaton mutta toimii läheisessä yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 881/2004

1.5.2004

-

EUVL L 164, 30.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY)N:o 1335/2008

1.1.2009

-

EUVL L 354, 31.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

2014/89/EU ; Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, pilottihankkeesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/59/EY asetettujen hallinnollisen yhteistyön velvoitteiden täytäntöönpanosta sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän avulla[EUVL L 4, 15.02.2014].

Virasto vastaa sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) käyttöä koskevan pilottihankkeen valvonnasta. Järjestelmän tavoitteena on helpottaa tietojen vaihtoa veturinkuljettajien lupakirjoja ja todistuksia koskevien kansallisten rekistereiden välillä. Se myös laatii kertomukset hankkeen toiminnasta, jotta komissio voi arvioida pilottihankkeen tulokset.

Viimeisin päivitys 06.06.2014

Top