Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätökset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätökset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä yhdenmukaistetaan kaikkien Euroopan unionin (EU) rahoituslaitosten tilinpäätösten, mukaan lukien konsernitilinpäätösten*, muoto ja sisältö.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiiviä sovelletaan useimpiin luottolaitoksiin (esim. pankkeihin) ja muihin rahoituslaitoksiin, muun muassa seuraavin poikkeuksin:
  • Kreikka: ETEBA (Kansallinen teollisuuden kehityksen investointipankki)
  • Irlanti: Industrial and Provident Society -laitokset*
  • Yhdistynyt kuningaskunta: Friendly Society* ja Industrial and Provident Society -laitokset.
 • Vakiomuotoisessa tasekaavassa varat ja velat esitetään vähenevän likvidiyden mukaisessa järjestyksessä.
 • Tiettyjä taseen kohtia koskevat erityiset säännöt, joita sovelletaan esimerkiksi rahoihin, valtion velkasitoumuksiin, luottoihin ja ennakoihin luottolaitoksille sekä lainoihin luottolaitoksilta.
 • Tuloslaskelmasta on olemassa kaksi vakiomuotoista kaavaa: tasekaava pystysuunnassa ja tasekaava vaakasuunnassa.
 • Tiettyjä tuloslaskelman kohtia koskevat erityiset säännöt, joita sovelletaan muun muassa korkotuottoihin, tuottoihin arvopapereista sekä arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettovoittoon tai nettotappioon.
 • Varoille, pitkäaikaiselle rahoitusomaisuudelle, luottolaitosten hallussa oleville arvopapereille, siirrettäville arvopapereille, lainoille ja ennakoille, vaihtuvatuottoisille arvopapereille* ja ulkomaanrahan määräisille varoille ja veloille on laadittu arvostussäännöt.
 • Niistä seikoista, jotka on esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa, on laadittu yksityiskohtainen luettelo.
 • Konsernitilinpäätöksen laatimisesta on vahvistettu erilliset säännöt.
 • Tilinpäätökset julkistetaan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Jos tilinpäätöstä ei julkisteta, siitä on voitava saada jäljennös, jonka hinta ei saa olla suurempi kuin siitä aiheutuneet hallintokulut.
 • Julkisten säästöpankkien osalta on tehty tiettyjä myönnytyksiä. Jos esimerkiksi pakollinen tarkastus on varattu säästöpankkien olemassa olevan valvontaelimen tehtäväksi, erillistä tarkastusta ei vaadita.
 • Direktiivillä 2006/43/EY parannetaan taloudellisten tietojen luotettavuutta ja tehostetaan EU:n suojaa rahoitusskandaaleja vastaan. Siinä muun muassa vahvistetaan säännöt ulkoisen laadunvarmistuksen edellytyksille (laadunvarmistuksen on esimerkiksi oltava riippumatonta suhteessa valvonnan kohteena oleviin lakisääteisiin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin sekä julkisen valvonnan alaista), kansainvälisten standardien käytölle, lakisääteisten tilintarkastajien velvoitteille ja tilintarkastajien riippumattomuutta koskeville periaatteille.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 23. joulukuuta 1986 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1990 mennessä.

* KESKEISET TERMIT

Konsernitilinpäätös: emo- ja tytäryhtiöiden muodostaman konserniyrityksen yhdistetty tilinpäätös.

Industrial and Provident Society -laitokset: Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa jäsentensä omistuksessa oleva keskinäinen yhtiömuoto, joka on oikeushenkilö ja toimii joko osuuskuntaperiaatteella tai yhteisön hyväksi.

Friendly Society -laitokset: Yhdistyneessä kuningaskunnassa keskinäinen vakuutusyhtiö, joka tarjoaa jäsenilleen etuuksia, kuten henkivakuutuksia, ja myöntää avustuksia tai elatusapua sairauden ja työttömyyden varalta sekä eläkkeelle siirryttäessä.

Vaihtuvatuottoiset arvopaperit: arvopapereita, joiden omistajien saama tuotto voi vaihdella ajan mittaan.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1–17)

Direktiiviin 86/635/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY muuttamisesta (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1–7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87–107)

Ks. Konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 19.09.2016

Top