Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luottolaitosten tervehdyttäminen ja likvidaatio

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luottolaitosten tervehdyttäminen ja likvidaatio

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/24/EY luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on varmistaa, että kun luottolaitos (yleensä pankki), jolla on sivuliikkeitä muissa EU-maissa, menee konkurssiin, sen kaikkiin velkojiin ja sijoittajiin sovelletaan yhtenäistä konkurssimenettelyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä

sovelletaan kotivaltion harjoittaman valvonnan periaatetta. Tämä tarkoittaa, että sen EU-maan lakia, jossa konkurssiin menneellä luottolaitoksella on sääntömääräinen kotipaikka, sovelletaan koko konkurssimenettelyyn,

vaaditaan, että kaikille asianomaisille osapuolille, mukaan luettuna tunnetut velkojat, ilmoitetaan konkurssimenettelystä ja tervehdyttämistoimenpiteistä. Tähän sisältyy julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja vähintään kahdessa kunkin vastaanottavan EU-maan kansallisessa päivälehdessä (eli niissä maissa, joissa pankilla on päätoimipaikka ja sivuliikkeitä),

säädetään, että likvidaatiomenettelyjen osalta sovellettava lainsäädäntö on kotimaan lainsäädäntö. Sen tulisi kattaa erityisesti seuraavat asiat:

luottolaitoksen ja selvittäjän toimivaltasuhteet,

konkurssimenettelyn vaikutukset yksittäisten velkojien nostamiin kanteisiin,

kustannuksien jakautuminen.

selvennetään konkurssimenettelyjen ja sovellettavan lainsäädännön vaikutus tiettyihin sopimuksiin ja muihin laillisiin oikeuksiin, joihin menettelyt voivat vaikuttaa (kuten työsopimukset ja omistusoikeudet),

vaaditaan, että kaikkia konkurssimenettelyyn liittyviä tietoja vastaanottavia tai antavia henkilöitä koskee salassapitovelvollisuus.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 5. toukokuuta 2001. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 5. toukokuuta 2004.

TAUSTAA

Luottolaitosten likvidaatiomenettelyt

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EC, annettu4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EUVL L 125, 5.5.2001, s. 15–23)

Direktiiviin 2001/24/EY tehdyt muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 05.01.2016

Top