Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiedottaminen lentomatkustajille: lentoliikenteen harjoittajan ilmoittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tiedottaminen lentomatkustajille: lentoliikenteen harjoittajan ilmoittaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2111/2005 – EU:ssa toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Siinä laaditaan julkisesti saatavilla oleva luettelo lentoyhtiöistä, jotka on asetettu EU:ssa toimintakieltoon, koska ne eivät täytä vaadittuja asianmukaisia turvallisuusnormeja (liite A) sekä lentoyhtiöistä, joiden toimintaa EU:ssa on rajoitettu (liite B).
  • Sen avulla varmistetaan, että matkustajat tietävät, mikä lentoyhtiö suorittaa heidän lentonsa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Lentoyhtiö asetetaan toimintakieltoon, jos siinä on havaittu vakavia turvallisuuspuutteita ja se laiminlyö niiden korjaamisen.
  • Toimintakieltoa koskeva päätös tehdään EU:n yhteisten, asianmukaisiin turvallisuusnormeihin perustuvien kriteerien mukaisesti. Euroopan komissio voi muuttaa niitä tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.
  • EU-maa voi asettaa lentoyhtiön välittömään toimintakieltoon, jos esiintyy odottamattomia turvallisuusongelmia.
  • Lentoyhtiöille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi, jos komissio tekee päätöksiä lentoliikenteen harjoittajan asettamisesta toimintakieltoon.
  • Luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komission ja EU:n on helpotettava yleisön tutustumista luetteloon erityisesti internetin käytön avulla. Siviili-ilmailuviranomaisten ja lentoasemien on myös saatettava luettelo yleisön tutustuttavaksi.
  • Lipunmyyjien, matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen on ilmoitettava matkustajalle varauksen tekemisen yhteydessä lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja. Matkustajille on ilmoitettava mahdollisista muutoksista niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään lähtöselvityksessä tai lentokoneeseen noustessa.
  • Matkustajalla on oikeus palautukseen tai uudelleenreititykseen, jos lentoyhtiö on asetettu toimintakieltoon varauksen tekemisen jälkeen.

Joulukuussa 2015 komissio julkaisi kattavan ilmailustrategian Euroopalle. Strategian tavoitteena on parantaa alan kilpailukykyä, ja lisäksi siinä korostetaan korkeatasoisten turvallisuusnormien säilyttämisen ja matkustajien oikeuksien suojaamisen tärkeyttä.

Marraskuuhun 2016 mennessä kaikilla kolmansien maiden EU:hun lentävillä lentoyhtiöillä on oltava Euroopan lentoturvallisuusviraston myöntämä yhtenäinen lentoturvallisuuslupa. Nämä luvat todistavat lentoyhtiön noudattavan kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja ne ovat voimassa kaikkialla EU:ssa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 16. tammikuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

Luettelo EU:ssa toimintakieltoon asetetuista lentoyhtiöistä

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15–22)

Asetukseen (EY) N:o 2111/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 474/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 14–28). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 06.06.2016

Top