Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa

Tällä direktiivillä vahvistetaan säännöt, joiden mukaan ne Euroopan unionin (EU) kansalaiset, jotka asuvat EU-maassa, mutta eivät ole sen kansalaisia, voivat käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 93/109/EY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

YHTEENVETO

Tässä direktiivissä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan Euroopan unionin (EU) kansalaiset, jotka asuvat EU-maassa mutta eivät ole sen kansalaisia, voivat käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa kyseisessä maassa.

Se ei vaikuta EU-maan kansalaisten äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen Euroopan parlamentin vaaleissa heidän kotimaassaan, vaikka he asuisivatkin kyseisen maan ulkopuolella.

Direktiivissä määritetään edellytykset, jotka toisen EUmaan kansalaisen on täytettävä saadakseen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden asuinmaassaan. Edellytykset ovat seuraavat:

  • unionin kansalaisuus
  • asuinpaikka EU-maassa, jossa henkilö äänestää tai asettuu ehdokkaaksi
  • kyseisen EU-maan kansalaisiin äänioikeuden tai vaalikelpoisuuden osalta sovellettavien säännösten noudattaminen (asuinmaan omien kansalaisten ja muiden EU-maiden kansalaisten yhdenvertaisuus).

EU-kansalainen voi käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi joko siinä EU-maassa, jossa hän asuu, tai kotimaassaan. Henkilö on vaaleissa äänioikeutettu ja vaalikelpoinen vain yhdessä EU-maassa.

Neuvoston direktiivi 2013/1/EU helpottaa sellaisten henkilöiden ehdolle asettumista, jotka asuvat toisessa jäsenmaassa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat. Kun EU:n kansalainen halusi aikaisemmin asettua ehdolle jäsenmaassa, jonka kansalainen hän ei ollut, hänen oli esitettävä kotijäsenvaltionsa myöntämä todistus siitä, että hän ei ollut menettänyt vaalikelpoisuuttaan kyseisessä valtiossa. Vuoden 2014 vaaleissa ehdokkaaksi asettumista koskevan ilmoituksensa jättävän EU:n kansalaisen on esitettävä lausunto todistuksen sijaan. Asuinjäsenvaltion viranomaisten on yhdessä kotijäsenvaltion kanssa vahvistettava lausunnon hyväksyttävyys. Tehokkaan tiedonvaihdon takaamiseksi jäsenvaltioiden on määritettävä yksi yhteyspiste, joka vastaa tietojen ilmoittamisesta tällaisten ehdokkaiden osalta.

Äänestäjät merkitään asuinmaansa vaaliluetteloon ainoastaan, jos he ovat ennakolta nimenomaisesti sitä toivoneet. Niissä EU-maissa, joissa kansalaiset ovat velvoitettuja äänestämään, tämä velvoite koskee myös äänioikeutettuja muiden EU-maiden kansalaisia, jotka ovat pyytäneet merkitsemistään vaaliluetteloon.

Tullakseen merkityksi vaaliluetteloon äänioikeutettujen muiden EU-maiden kansalaisten on esitettävä samat asiakirjat kuin kansallisten valitsijoiden. Lisäksi heidän on esitettävä lisätietoja virallisella todistuksella.

Jos toisen EU-maan kansalaista ei hyväksytä merkittäväksi vaaliluetteloon tai hänen ehdokkuutensa hylätään, hänen on voitava käyttää samoja valitusmenettelyjä, kuin kyseisen maan kansalaisten.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 93/109/EY

30.12.1993

1.2.1994

EYVL L 329, 30.12.1993.

Neuvoston direktiivi 2013/1/EU

27.10.2013

28.1.2014

EUVL L 26, 26.1.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus, annettu 27 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta (vuoden 1976 säädös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/772/EY, Euratom) ja Euroopan unionin kansalaisten osallistumisesta Euroopan parlamentin vaaleihin asuinvaltiossaan (direktiivi 93/109/EY)[ KOM(2010) 605 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomus on vuonna 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien seurantatoimi. Siinä arvioidaan EU-kansalaisten äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden toteutumista tarkastelemalla seuraavia seikkoja:

  • kansalaisten tietämystä vaaleista ja niihin liittyvistä oikeuksista sekä osallistumisastetta
  • muiden EU-maiden kansalaisten tietämystä ja osallistumista asuinmaissaan ja EU-maiden toimia heidän osallistumisensa edistämiseksi
  • tämän alan EU-lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa EU-maissa.

Yleisesti ottaen direktiivin 93/109/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano EU-maissa on toteutettu asianmukaisesti. Tästä huolimatta kertomuksesta kävi ilmi, että muutamat maat määräsivät muiden EU-maiden kansalaisia koskevia vaatimuksia estäen siten heitä käyttämästä oikeuttaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinmaassaan; joissain tapauksissa tämä on vastoin direktiivin säännöksiä. Joidenkin EU-maiden on myös toteutettava lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat velvoitettaan tiedottaa kansalaisille riittävästi heille kuuluvista oikeuksista.

Direktiivissä säädetyn mekanismin toiminta kahteen kertaan äänestämisen ja ehdokkaaksi asettumisen estämiseksi on edelleen puutteellinen. Voidakseen paremmin puuttua ongelmaan komissio pohtii parhaillaan tarvetta korvata käsiteltävänä olevan direktiivin muutosehdotus uudella ehdotuksella.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa määrätyn poikkeuksen myöntämisestä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin vaaleissa koskevan direktiivin 93/109/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti [ KOM(2007) 846 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Direktiivin 14 artiklan mukaisesti komissio esittää ennen kesäkuun 2009 vaaleja tämän kertomuksen EU-maille myönnettyjen poikkeusten voimassaoloajasta. Vain Luxemburgilla on tällä hetkellä komission myöntämä poikkeuslupa (ks. jäljempänä), joka antaa maalle oikeuden rajata äänioikeuden niille äänioikeutetuille henkilöille, jotka ovat asuneet jäsenvaltiossa määrätyn vähimmäisajan. Tarkastelun jälkeen komissio arvioi, että poikkeuksen myöntämisen syyt ovat edelleen perusteltuja eikä sen vuoksi ole tarpeellista ehdottaa mukautuksia.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa määrätyn poikkeuksen myöntämisestä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin vaaleissa koskevan direktiivin 93/109/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti [ KOM(2003) 31 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Direktiivin 93/109/EY 14 artiklan mukaan EU-maa voi anoa poikkeusta periaatteeseen, jos kyseisessä maassa asuvien muiden EU-maiden äänestysikäisten kansalaisten osuus on enemmän kuin 20 prosenttia kaikista tässä maassa asuvista äänestysikäisistä EU:n kansalaisista. Tämä poikkeuslupa on myönnetty Luxemburgille. Komission esittämässä kertomuksessa todetaan, että poikkeuksen myöntämisen syyt ovat edelleen perusteltuja. Näin ollen komissio ei katso tarpeelliseksi ehdottaa siihen muutoksia.

Komission tiedonanto, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, direktiivin 93/109/EY soveltamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 1999 - Toisessa jäsenvaltiossa asuvien unionin kansalaisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa [ KOM(2000) 843 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio arvioi, että direktiivin 93/109/EY soveltaminen ei ole ollut tyydyttävää tähän mennessä. Tiedonannossa todetaan, että muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten osallistumisaste Euroopan unionin vaaleihin ei juuri noussut vuonna 1999. Oikeutta valintakelpoisuuteen käytetään vieläkin vähemmän.

Tietojenvaihtojärjestelmän toiminnassa on havaittu edelleen puutteita. Komissio esittääkin, että tietojenvaihtoa pitäisi parantaa nykyisten sääntöjen puitteissa, sillä direktiiviä ei ole komission mielestä tarpeellista muuttaa, vaikka vaaliluetteloon merkitsemistä koskevien määräaikojen eroavuudet vaikeuttavatkin tietojenvaihdon toteuttamista.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 7 päivänä tammikuuta 1998, direktiivin 93/109/EY soveltamisesta - Niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluva äänioikeus [ KOM(97) 731 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio toteaa direktiivin 93/109/EY soveltamisesta antamassaan kertomuksessa, että kaikki EU-maat sovelsivat direktiiviä vuonna 1994 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa, ja Ruotsi, Itävalta ja Suomi sovelsivat sitä vuosina 1995 ja 1996 pidetyissä vaaleissa EU:hun liittymisensä jälkeen.

Kertomuksessa tehdään näistä vaaleista seuraavat kaksi päätelmää:

  • EU:n kansalaisille ei ole tiedotettu riittävän hyvin heidän uusista oikeuksistaan
  • ulkomaalaisten ehdokkaiden valinta-aste oli poikkeuksellisen matala (vain yksi ehdolle asettunut toisen EU-maan kansalainen tuli valituksi asuinmaassaan), ja ulkomaalaisten äänestäjien keskimääräinen äänestysprosentti oli 5,87 prosenttia.

EU-maat ovat yleisesti katsoen saattaneet direktiivin tyydyttävästi osaksi kansallista lainsäädäntöä, eikä sitä ole komission mielestä tarpeen muuttaa tässä vaiheessa.

Viimeisin päivitys 13.01.2014

Top