Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yleishyödyllisiä palveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yleishyödyllisiä palveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus

Komissio tarkastelee tiedonannossa yleishyödyllisiä palveluita koskevaa eurooppalaista sitoumusta. Se esittelee myös konkreettiset toimet, jotka pannaan täytäntöön EU:n säädöskehyksen lujittamiseksi Lissabonin sopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 20 päivänä marraskuuta 2007, tiedonannon "2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat" saateasiakirja "Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus" [KOM(2007) 725 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio määrittelee ne keskeiset periaatteet, joita voidaan soveltaa yleistä etua koskeviin palveluihin koko Euroopan unionin (EU) alueella. Tässä käsitelty tiedonanto toimii viitekehyksenä yleishyödyllisten palvelujen erityispiirteiden hallinnoinnille ja huomioon ottamiselle ennen Lissabonin sopimuksen ja sen liitteenä olevan yleishyödyllisiä palveluita koskevan pöytäkirjan voimaantuloa.

Yleishyödyllisten palvelujen erilaisuus

Yleishyödyllisiä palveluja koskee julkisen palvelun velvoite. Yleishyödyllisten palvelujen luonteesta ja laajuudesta päättävät kansalliset sekä alue- ja paikallisviranomaiset. Viranomaiset voivat tarjota kyseiset palvelut itse tai antaa niiden tarjoamisen muiden julkisten tai yksityisten tahojen tehtäväksi.

EU voi puolestaan jaetun vastuunsa nojalla säännellä ja määritellä Euroopan laajuisten yleishyödyllisten palvelujen toimintaedellytyksiä.

Yleishyödylliset palvelut jaetaan kahteen ryhmään, joita ohjaavat erilaiset EU:n säännöt

  • Yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin, joita tarjotaan korvausta vastaan, sovelletaan EU:n sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä. Näistä säännöistä voidaan kuitenkin myöntää poikkeuksia yleisen edun huomioon ottamiseksi. Joillakin yleishyödyllisillä taloudellisilla palveluilla on Euroopan laajuinen ulottuvuus; tällaisia ovat esimerkiksi laajat verkkotoimialat (postipalvelut, televiestintä, liikenne, sähkön ja kaasun jakelu). Näitä palveluja säännellään EU:n erityissäännöillä. Niihin voidaan myös soveltaa julkisia hankintoja, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevia EU:n sääntöjä
  • Muihin kuin taloudellisiin palveluihin, kuten poliisi- ja oikeuslaitokseen sekä lakisääteisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, ei sovelleta EU:n erityislainsäädäntöä eikä sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä.

Käytännössä näiden palvelujen toiminnassa on usein suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Sen lisäksi taloudellisten palvelujen erottaminen muista palveluista edellyttää kunkin toiminnan tapauskohtaista tarkastelua.

Yleishyödylliset sosiaalipalvelut

Yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat yleensä yksilöllisesti tarjottavia palveluja, jotta niillä voidaan vastata heikommassa asemassa olevien käyttäjien tarpeisiin. Ne perustuvat yhteisvastuun ja yleisen saatavuuden periaatteisiin.

Nämä palvelut voivat olla luonteeltaan taloudellisia tai muita kuin taloudellisia palveluita myös silloin, kun on kyse voittoa tavoittelemattomista laitoksista. Palvelun luokitteleminen taloudelliseksi toiminnaksi riippuu nimittäin olennaisesti tavasta harjoittaa toimintaa sekä sen organisointi- ja rahoitustavasta eikä palveluntarjoajan oikeudellisesta asemasta.

Yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat pääasiassa

  • lakisääteiset ja täydentävät sosiaaliturvajärjestelmät, jotka kattavat elämän perusriskit (terveys, ikääntyminen, työtapaturmat, työttömyys, eläke ja vammaisuus)
  • muut palvelut, jotka tarjotaan suoraan kullekin henkilölle, kuten sosiaaliapupalvelut, työvoima- ja koulutuspalvelut, sosiaalinen asuntotarjonta ja pitkäaikaishoito.

EU:n sääntöjen uudistaminen

Komissio sitoutuu toteuttamaan erilaisia toimia Lissabonin sopimuksen liitteenä olevan yleishyödyllisiä palveluita koskevan pöytäkirjan perusteella. Näiden toimien avulla on tarkoitus vahvistaa yleishyödyllisiin palveluihin sovellettavaa EU:n säädöskehystä. Toimet toteutetaan seuraavilla painopistealoilla:

  • tiedonsaannin parantaminen ja viestintävälineiden kehittäminen, kuten interaktiivisen tietopalvelun ja yhtenäismarkkinoiden tukipalvelun perustaminen
  • alakohtaisten aloitteiden toteuttaminen muun muassa energian, liikenteen, sähköisen viestinnän ja postipalvelujen alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla
  • toimien seurannan järjestäminen laadun, avoimuuden ja joustavan edistymisen varmistamiseksi.

Taustaa

Tiedonanto on jatkoa komission vuonna 2004 julkaisemalle valkoiselle kirjalle ja parlamentin vuonna 2006 antamalle lausunnolle, jotka osaltaan vaikuttivat siihen keskusteluun, jota on käyty EU:n asemasta ja toimintatavasta yleishyödyllisten palvelujen alalla, sekä keskustelussa esitettyjen näkökohtien lähentämiseen. Lisäksi tiedonanto nojautuu vuonna 2006 käynnistetyn yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja (DE) (EN) (FR) koskevan julkisen kuulemisen tuloksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - "Guide to the application of the European Union rules on State aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest and, in particular, to social services of general interest" [SEC(2010) 1545 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission julkaiseman oppaan tarkoituksena on selkeyttää yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin ja yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin sovellettavia EU:n sääntöjä. Tätä varten komissio täsmentää sääntöjä, jotka liittyvät sijoittautumisvapauteen ja vapauteen tarjota palveluja sisämarkkinoilla, kilpailuun ja palveludirektiiviin, valtiontukiin, julkisiin hankintoihin ja viranomaispalveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin.

Viimeisin päivitys 03.05.2011

Top