Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 492/2011 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Sillä päivitetään (ja kodifioidaan) Euroopan unionin kansalaisten mahdollisuudesta liikkua ja työskennellä toisessa EU-maassa annettua aikaisempaa lainsäädäntöä.
 • Sillä pyritään myös varmistamaan, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklassa säädettyä periaatetta kunnioitetaan käytännössä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Työvoiman vapaasta liikkuvuudesta on hyötyä henkilöille, jotka haluavat työskennellä muualla Euroopan unionissa, sekä heidät vastaanottaville yhteisöille. Sen avulla työntekijä voi hyödyntää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja parantaa henkilökohtaista ja ammatillista tilannettaan ja työnantaja pystyy täyttämään vapaita työpaikkoja silloinkin, kun omasta maasta ei löydy sopivia työntekijöitä.
 • Aivan kuten yhdessä EU-jäsenvaltiossa asuvalla henkilöllä on oikeus ottaa vastaan palkkatyötä toisesta maasta, myös työantajat voivat ilmoittaa vapaista työpaikoista ja tehdä sopimuksia mahdollisten työntekijöiden kanssa kaikkialla EU:n alueella.
 • Tällä lainsäädännöllä kodifioidaan ja korvataan asetus (ETY) N:o 1612/68, jota oli muutettu merkittävästi useita kertoja. Se varmistaa järjestelmän sujuvan toiminnan kieltämällä kaikenlaisen kansallisen syrjinnän EU:n työntekijöiden kesken.
 • Se kieltää erityisesti seuraavat:
  • erilliset menettelyt ulkomaisen työvoiman työhönotossa sekä
  • avoimista työpaikoista ilmoittamisen rajoittamisen tai tekemisen riippuvaiseksi erityisistä edellytyksistä, kuten määrääminen ehdoksi muista EU-valtioista tuleville henkilöille, että henkilö on otettava työnvälitysviranomaisen pitämään luetteloon.
 • Vastaavasti on laitonta syrjiähönotossaja työehdoissa, jotka liittyvät muista EU-valtioista tulleita työntekijöitä työhönotossaja työehdoissa, jotka liittyvät
  • työllistymiseen, kuten työnvälitysviranomaisen apu työnhakijoille
  • työehtoihin, kuten palkkaukseen, irtisanomiseen tai sosiaalisten ja verotukseen liittyviin etuihin
  • koulutustarjontaan, kuten ammatillinen koulutus ja uudelleen- ja jatkokoulutuskeskukset.
 • Sama periaate koskee henkilön, joka on tai on ollut työssä toisen jäsenvaltion alueella, lasten pääsyä peruskoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.
 • Lainsäädäntö kattaa tietyt sosiaaliset oikeudet. Toisessa EU-maassa työskentelevällä henkilöllä on oikeus samoihin mahdollisiin asumisoikeuksiin kuin maan kansalaisilla sillä alueella, jolla he ovat työssä, ja he voivat ilmoittautua asunnonhakijoiden luetteloon, jos sellainen on.
 • Lainsäädäntö kattaa myös yhtäläisen oikeuden ammattiyhdistysten jäsenyyteen ja siihen kuuluvien oikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien äänioikeus sekä kelpoisuus tulla valituksi ammattiyhdistysten hallinto- ja johtotehtäviin.
 • Työntekijältä voidaan vaatia riittävän tasoista kielitaitoa, mutta kielitaitovaatimuksen on oltava kohtuullinen ja sen on oltava työn kannalta välttämätön.

Yksi poikkeus

Yksi poikkeus syrjinnän vastaiseen periaatteeseen koskee pääsyä työpaikkoihin, joihin kuuluu julkisena viranomaisena toimimista ja tehtäviä, joiden tarkoituksena on suojella valtion yleisiä etuja. EU-maat voivat rajoittaa tällaisiin työpaikkoihin pääsyn ainoastaan omille kansalaisilleen.

Uusi EURES-asetus

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus (EU) N:o 492/2011 on kodifioitu toisinto alkuperäisestä asetuksesta (asetus (ETY) N:o 1612/68) ja siihen myöhemmin tehdyistä muutoksista. Sitä on sovellettu 16. kesäkuuta 2011 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (kodifikaatio) (EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1–12)

Asetukseen (EU) N:o 492/2011 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8–14)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto — Kolmas osa: Unionin sisäiset politiikat ja toimet — IV osasto: Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus — 1 luku: Työntekijät — 45 artikla (aiempi EY-sopimuksen 39 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 65–66)

Viimeisin päivitys: 13.02.2017

Top