Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan pankkikomitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan pankkikomitea

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2004/10/EY Euroopan pankkikomitean perustamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sillä perustetaan Euroopan pankkikomitea (EBC). Se on neuvoa-antava komitea, joka tukee ja neuvoo Euroopan komissiota Euroopan unionin (EU) pankkialan politiikkaa koskevissa kysymyksissä. Pankkikomitea on suoraan sidoksissa komissioon ja avustaa sitä EU:n direktiivien ja asetusten täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävä

 • Pankkikomitealla on keskeinen rooli EU:n pankkilainsäädännön valmistelussa ja täytäntöönpanossa.
 • Se neuvoo komissiota pankkialan politiikkaa koskevissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja komission ehdotuksista.

Kokoonpano

 • Komitea koostuu lähinnä EU-maiden valtiovarainministeriöiden korkean tason edustajista.
 • Euroopan keskuspankki, Euroopan pankkiviranomainen sekä Euroopan talousalueen ja Euroopan vapaakauppaliiton maiden edustajat voivat osallistua komiteaan tarkkailijoina.
 • Komissio voi kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijoita ja tarkkailijoita (kuten ehdokasmaiden edustajia).

Työjärjestys

Vuonna 2014 Euroopan pankkikomitea muutti työjärjestystään. Siinä määrätään esimerkiksi seuraavista seikoista:

 • komitean kokousten koollekutsuminen
 • kokousten esityslistojen laatiminen ja jäsenille toimitettavat asiakirjat
 • tiedottaminen Euroopan parlamentille ja EU-maiden pysyville edustustoille (niiden EU:n suurlähetystöt)
 • pankkikomitean lausuntoja koskevat äänestysmenettelyt
 • pankkikomitean valtuuskuntien jäsenyys ja päätösvaltainen jäsenmäärä
 • erityiskysymyksiä käsittelevien työryhmien perustaminen
 • kolmansien osapuolten, kuten tarkkailijoiden ja asiantuntijoiden, hyväksyminen.

Euroopan pankkikomitea korvasi aiemman neuvoa-antavan pankkikomitean.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 13. huhtikuuta 2005 alkaen (direktiivin 2005/1/EY voimaantulopäivämäärä; tällä direktiivillä muun muassa korvattiin neuvoa-antava pankkikomitea Euroopan pankkikomitealla).

TAUSTAA

Lisätietoa Euroopan pankkikomitean toiminnasta:

ASIAKIRJA

Komission päätös 2004/10/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan pankkikomitean perustamisesta (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36–37)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/1/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9–17)

Viimeisin päivitys: 04.10.2016

Top