Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sisämarkkinadirektiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n sisämarkkinadirektiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission suositus 2005/309/EY – sisämarkkinadirektiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksessa esitetään, miten Euroopan unionin (EU) maat voivat paremmin saattaa EU:n sisämarkkinadirektiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivit velvoittavat EU-maita saavutettavien tulosten osalta. EU-maat voivat
  • valita menettelyt ja toimintatavat tulosten saavuttamiseksi, mutta
  • niiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä määräaikaan mennessä.
 • Sisämarkkinadirektiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä* asianmukaisesti ja määräaikaan mennessä on välttämätöntä sisämarkkinoiden sujuvan toimivuuden varmistamiseksi. Direktiivien viivästynyt tai virheellinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä voi muodostaa esteitä ja vähentää Euroopan talouden kilpailukykyä.

Viivästynyt tai virheellinen saattaminen osaksi lainsäädäntöä

EU-maita seurataan ja niille voidaan määrä seuraamuksia, jos direktiivien saattaminen osaksi lainsäädäntöä on viivästynyt tai virheellinen, ja niille määrätään tästä seuraamuksia, seuraavasti:

Toimintatapojen parantaminen

 • Varmistaakseen, että direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä asianmukaisesti ja määräajassa, komissio suosittelee, että EU-maat parantavat toimintatapojaan tiettyjen maiden esimerkin mukaisesti. Se suosittelee, että maat kiinnittävät huomiota menettelyihinsä ja kansallisiin toimintatapoihin ja että ne erityisesti
  • tarttuvat niihin perimmäisiin syihin, joiden seurauksena direktiivejä ei saateta osaksi kansallista lainsäädäntöä asianmukaisesti eikä määräaikaan mennessä
  • valitsevat kullekin EU-maalle parhaiten soveltuvat ja tehokkaimmat menettelyt ja toimintatavat
  • laativat taulukoita, joista käy ilmi direktiivien ja toimenpiteiden, joilla ne saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, vastaavuus
  • pidättäytyvät lisäämästä kansalliseen täytäntöönpanolainsäädäntöön sellaisia ehtoja tai vaatimuksia, jotka eivät ole tarpeen ja jotka voivat vaikeuttaa direktiivin tavoitteiden saavuttamista.
 • Suosituksen liitteessä mainitaan muun muassa seuraavat esimerkit hyvistä käytännöistä:
  • annetaan asianmukaiselle ja oikea-aikaiselle saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä pysyvä etusija politiikassa ja toiminnassa
  • varmistetaan, että valmistelut tehdään varhaisessa vaiheessa, jotta direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä asianmukaisesti sovittuun määräaikaan mennessä
  • tehdään tiivistä yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja itsehallintoalueiden parlamenttien kanssa, jotka ovat mukana direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä
  • toteutetaan ripeitä, näkyviä ja tehokkaita toimia niiden direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, joiden kohdalla se on viivästynyt (esimerkiksi parlamentit varaavat lisäaikaa, jotta tarvittavat kansalliset säädökset – tai lakimuutokset – voidaan käsitellä ja hyväksyä ajoissa).
 • Lisäksi kun EU-maat osana direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään antavat luonnoksen täytäntöönpanosäännöksiksi kansalliselle parlamentille ja kun tästä ilmoitetaan komissiolle, luonnokseen olisi liitettävä
  • ilmoitus, joka koskee säännösten ja yhteisön lainsäädännön vastaavuutta
  • tiedot siitä, mitkä direktiivin osat on saatettu tosiasiallisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä: EU:n direktiivien sisällyttäminen EU-maan kansallisen lainsäädäntöön.

ASIAKIRJA

Komission suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, sisämarkkinoihin vaikuttavien direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä (EUVL L 98, 16.4.2005, s. 47–52)

Viimeisin päivitys: 08.03.2017

Top