Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan julkiseen hankintamenettelyyn sovellettavat säännöt vuoteen 2016 asti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan julkiseen hankintamenettelyyn sovellettavat säännöt vuoteen 2016 asti

Direktiivissä 2004/17/EY käsitellään tarvetta varmistaa markkinoiden avaaminen sekä sääntöjen tasapuolinen soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla. Direktiivi 2014/25/EU on korvannut direktiivin 2004/17/EY, jota kuitenkin sovelletaan siihen asti, että direktiivi on saatettu osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 18. huhtikuuta 2016.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta.

TIIVISTELMÄ

Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen erikoisaloja koskevaa alakohtaista direktiiviä 2004/17/EY sovelletaan hankintayksiköiden tekemiin hankintoihin seuraavilla aloilla:

 • tavarantoimitukset,
 • palvelut,
 • rakennusurakat.

Sitä ei kuitenkaan sovelleta käyttöoikeusurakoihin tai palveluihin, joita säännellään direktiivillä 2014/23/EU.

Hankintayksiköt

Alakohtaista direktiiviä sovelletaan

 • kaikkiin hankintaviranomaisiin sekä energiahuollon (kaasu, sähkö, fossiilisten polttoaineiden tuotanto), vesihuollon, liikenteen (mukaan lukien kuljetuspalvelujen tarjoaminen satamiin ja lentokentille) ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yhtiöihin,
 • kaikkiin hankintayksiköihin, jotka toimivat jollakin (tai useammalla) edellä mainituista aloista ja joilla on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten myöntämiä erityis- tai yksinoikeuksia.

Direktiivin liitteissä on luettelo hankintayksiköistä.

Toiminnot, joihin direktiiviä sovelletaan

Direktiiviä sovelletaan erityisesti sellaisten pysyvien verkkojen saataville saattamiseen tai ylläpitoon, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle palveluja seuraavilla aloilla:

 • kaasun, lämmön, sähkön ja juomaveden tuotanto, siirto ja jakelu. Sitä sovelletaan myös kaasun, lämmön, sähkön ja juomaveden toimittamiseen näihin verkkoihin sekä sopimuksiin, jotka koskevat jäteveden poistoa tai käsittelyä ja vesirakennushankkeita sekä maan kastelua tai kuivatusta,,
 • rautateitse, automaattijärjestelmillä, raitioteitse, johdinautoilla, linja-autoilla (tietyin edellytyksin) tai kaapeliradoilla toteutettaviin kuljetuksiin.

Sitä sovelletaan myös

 • postipalveluiden tarjoamiseen,
 • maantieteellisen alueen hyödyntämiseen fossiilisten polttoaineiden etsimiseksi tai talteen ottamiseksi tai niiden toimittamiseksi lentokenttien, satamien taikka terminaalien lento-, meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien käyttöön.

On tärkeää huomata, että kyseisillä aloilla tehdyt hankintasopimukset eivät enää kuulu direktiivin soveltamisalaan, jos alalla on olemassa todellistakilpailua, jonka komissio on hyväksynyt jäsenvaltiossa tai kyseisellä alalla havaittua todellista kilpailua koskevalla päätöksellä.

Joka toinen vuosi tarkistettavat kynnysarvot

Direktiiviä sovelletaan julkisiin hankintoihin, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on yhtä suuri tai suurempi kuin seuraavat kynnysarvot:

 • 414 000 euroa tavaroita ja palveluja koskevien hankintasopimusten osalta,
 • 5 186 000 euroa rakennusurakoita koskevien hankintasopimusten osalta.

Hankintasopimusten tekoperusteet

Perusteet hankintayksiköiden tekemille sopimuksille ovat

 • joko alhaisin hinta
 • tai, kun sopimusta tarjotaan taloudellisesti kaikkein edullisimmalle, useat sopimuksen kohteeseen liittyvät perusteet, kuten laatu, hinta, tekninen arvo, ympäristöominaisuudet jne.

Julkaisua ja avoimuutta koskevat velvoitteet

Tämä velvoite koskee erityisesti ilmoitusten julkaisua komission vakiolomakkeiden mukaisesti. Lomakkeita on saatavilla julkisten hankintojen tietojärjestelmästä (SIMAP). Niitä on olemassa useita eri tyyppejä:

 • ilmoitus kausi-ilmoituksen julkaisemisesta (ei pakollinen),
 • ohjeellinen kausi-ilmoitus (jota voidaan käyttää tarjouskilpailuilmoituksena),
 • hankintailmoitus tai kilpailuilmoitus (pakollinen, jos tarjouskilpailuun ei kutsuta kausi-ilmoituksella tai ilmoituksella kelpuuttamisjärjestelmästä),
 • ilmoitus tehdystä sopimuksesta tai kilpailuilmoituksen tuloksista (pakollinen),
 • ilmoitus kelpuuttamisjärjestelmästä (jota voidaan käyttää tarjouskilpailuilmoituksena).

Jokaisen hankintasopimuksen kohdalla hankintayksikön on kyettävä perustelemaan päätöksensä ja säilytettävä asianmukaiset tiedot vähintään neljän vuoden ajan. Sen tulee ilmoittaa mahdollisimman pian

 • jokaiselle hylätylle ehdokkaalle hylkäämisen syyt,
 • jokaiselle hyväksyttävän tarjouksen tehneelle ehdokkaalle hyväksytyn ehdokkaan edut sekä valitun taloudellisen toimijan nimi.

Tekniset eritelmät

Teknisissä eritelmissä on määriteltävä materiaalilta, hankinnalta tai palvelulta vaadittavat ominaisuudet, jotta ne täyttävät sen käytön vaatimukset, johon ne on tarkoitettu. Ne on esitettävä hankintasopimusasiakirjoissa (kuten hankintailmoituksessa, eritelmissä tai täydentävissä asiakirjoissa), eivätkä ne saa luoda kilpailulle perusteettomia esteitä.

Osallistumisen ehdot

Julkisia hankintoja koskevassa EU:n lainsäädännössä määritellään ehdot, joita voidaan vaatia julkisiin hankintoihin osallistumiseksi. Ehtojen tarkoituksena on varmistaa taloudellisen toimijan soveltuvuus hankintoihin osallistumiseen vakavaraisuuteen ja luottokelpoisuuteen sekä ammatilliseen ja tekniseen valmiuteen liittyvin perustein.

Osallistumisehtojen tarkoituksena on myös torjua petoksia ja korruptiota. Kaikki taloudelliset toimijat, jotka on tuomittu osallisuudesta rikollisjärjestön toimintaan, korruptioon, petokseen tai rahanpesuun, on automaattisesti suljettu pois hankintaviranomaisen julkisista hankintasopimuksista.

Taloudellinen toimija voidaan myös sulkea pois julkisista hankinnoista, jos se

 • on vararikossa (tai asetettu konkurssiin), selvitystilassa, lopettanut tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai jonka asiaa käsitellään oikeudessa,
 • on todettu syylliseksi ammattinsa harjoittamiseen liittyvään lainvastaiseen tekoon,
 • on tehnyt ammattinsa harjoittamiseen liittyvän vakavan virheen,
 • ei ole noudattanut sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksuun liittyviä määräyksiä.

Julkisia hankintoja koskevat sopimusmenettelyt

Julkisia hankintoja varten on olemassa erilaisia sopimusmenettelyjä:

 • avoin menettely; kaikki halukkaat taloudelliset toimijat voivat tehdä tarjouksen,
 • rajoitettu menettely; kaikki halukkaat taloudelliset toimijat voivat jättää osallistumispyynnön, mutta ainoastaan tarjouskilpailuun valitut taloudelliset toimijat voivat tehdä tarjouksen,
 • neuvottelumenettely: hankintayksikkö ottaa yhteyttä valitsemiinsa taloudellisiin toimijoihin ja neuvottelee niiden kanssa hankintasopimuksen ehdoista.

Hankintayksiköt voivat myös tehdä hankintasopimuksen ilman edeltävää tarjouskilpailua tietyissä direktiivissä luetelluissa erityistapauksissa.

Kilpailut palvelualalla

Direktiiviä sovelletaan yli 414 000 euron palveluhankintoja koskeviin kilpailuihin.

Hankintayksikön on julkaistava tarjouskilpailuilmoitus julkista hankintasopimusmenettelyä koskevien määräysten mukaisesti, ja se saa tietää hankkeista vasta, kun ennakoitu esittämisaika on mennyt umpeen.

Hankintasopimuksen tekoperusteet ovat selkeät, syrjimättömät ja aidon kilpailun takaavat. Valintalautakunnan tulee koostua yksinomaan teknisesti pätevästä ja riippumattomasta henkilöstöstä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/17/EY

30.4.2004

31.1.2006

EUVL L 134, 30.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/51/EY

21.10.2005

31.1.2006

EUVL L 257, 1.10.2005

Asetus (EY) N:o 2083/2005

1.1.2006

-

EUVL L 333, 20.12.2005

Asetus (EY) N:o 1422/2007

1.1.2008

-

EUVL L 317, 5.12.2007

Direktiivi 2009/81/EY

21.8.2009

21.8.2011

EUVL L 216, 20.8.2009

Asetus (EY) N:o 1177/2009

1.1.2010

-

EUVL L 314, 1.12.2009

Asetus (EU) N:o 1251/2011

1.1.2012

-

EUVL L 319, 2.12.2011

Asetus (EU) N:o 1336/2013

1.1.2014

-

EUVL L 335, 14.12.2013

Direktiiviin 2004/17/EY tehdyt korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014).

Viimeisin päivitys 02.06.2014

Top