Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteinen hankintasanasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhteinen hankintasanasto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2195/2002 yhteisestä hankintasanastosta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää julkisia hankintoja koskevalla yhtäläisellä luokittelujärjestelmällä hankintaviranomaisten ja hankintayksikköjen käyttämät termit sopimusten kohteiden kuvaamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Säädöksessä luodaan yhtäläinen luokitusjärjestelmä eli yhteinen hankintasanasto (common procurement vocabulary, CPV). Tämän luokituksen tavoitteena on kerralla kattaa hankinta-, työ- ja palvelusopimusten ominaispiirteet. CPV:tä käyttämällä kohennetaan EU:n direktiiveissä edellytettyä avoimuutta vakioimalla hankintaviranomaisten käyttämät viittaukset hankintojen kohteiden kuvaamisessa.
 • CPV:n käyttö auttaa potentiaalisia urakoitsijoita, kuten yrityksiä, löytämään liiketoimintamahdollisuuksia ja pienentää ilmoitusten käännösvirheiden riskiä, sillä CPV on saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä
 • CPV:ssä jokaista numerokoodia vastaa sopimuksen kohteen kuvaus, joka on olemassa jokaisella EU:n virallisella kielellä. CPV koostuu:
  • pääsanastosta, joka on puukaavion muotoinen ja joka sisältää numerokoodeja, joissa oli kahdeksan numeroa ja yhdeksäs numero, joka on tarkastusnumero;
  • lisäsanastosta, jolla täydennetään hankintasopimuksen kohteen kuvausta täsmentämällä sopimuksen kohteenn ominaisluonne tai käyttökohde.
 • CPV:n koodiluetteloa sekä CPV:n ja muiden luetteloiden vastaavuustaulukoita voi tutkia Internetissä SIMAP-sivustolla ”Tietoa julkisista hankinnoista Euroopassa”.
 • Tämänhetkinen CPV on suunniteltu tekemään välineestä käyttäjäystävällisempi korostamalla tuotteita materiaalien sijaan. Lisäksi CPV:n rakennehierarkiaa järkeistettiin.
 • TED-verkkosivuston avulla varmistetaan EU:n direktiivien mukaisten julkisia hankintoja koskevien ilmoitusten julkaiseminen Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa. TED:ssä on käytetty vuodesta 2003 lähtien CPV-koodeja, joista tulee pakollisia direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY (myöhemmin kumottu direktiiveillä 2014/25/EU ja 2014/24/EU) hyväksymisen myötä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) (EUVL L 340, 16.12.2002, s. 1–562)

Asetukseen (EY) N:o 2195/2002 tehdyt myöhemmät muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2151/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muuttamisesta (EUVL L 329, 17.12.2003, s. 1–270). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 451/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 65–226). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 15.02.2016

Top