Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisia hankintoja koskevat sopimukset ja käyttöoikeussopimukset: muutoksenhakumenettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Julkisia hankintoja koskevat sopimukset ja käyttöoikeussopimukset: muutoksenhakumenettelyt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 92/13/ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vaaditaan EU-maita varmistamaan, että yleishyödyllisten palvelujen alalla julkisia hankintoja koskevia sopimuksia ja käyttöoikeussopimuksia koskeviin päätöksiin ja tässä yhteydessä tehtäviin ennakkopäätöksiin voidaan hakea muutosta nopeasti ja tehokkaasti, jos nämä päätökset ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa EU:n oikeutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Direktiiviä 92/13/ETY sovelletaan yleishyödyllisten palvelujen alalla tehtäviin julkisiin hankintasopimuksiin ja käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat alaa koskevan voimassa olevan oikeuden piiriin (direktiivi 2014/23/EU ja direktiivi 2014/25/EU, joista jälkimmäinen korvaa direktiivin 2004/17/EY 18 päivästä huhtikuuta 2016 alkaen).
  • EU-maiden on varmistettava, että käytettävissä on muutoksenhakumenettelyt, jotka ovat ainakin niiden käytettävissä, jotka ovat tai ovat olleet tavoittelemassa tiettyä sopimusta, ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata.
  • Direktiivissä 92/13/ETY sallitaan toimenpiteiden toteuttaminen sekä ennen sopimuksen allekirjoittamista (sopimusta edeltävät muutoksenhakukeinot) että sen allekirjoittamisen jälkeen (sopimuksen tekemisen jälkeen sovellettavat muutoksenhakukeinot).
    • Sopimusta edeltävien muutoksenhakukeinojen tarkoituksena on puuttua julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomiseen hankintamenettelyn aikana ja joka tapauksessa ennen sopimuksen voimaantuloa. Näitä keinoja ovat muun muassa oikeus ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin, pakollinen odotusaika ja vaatimus keskeyttää sopimuksentekomenettely muutoksenhakupyynnön käsittelyn ajaksi, jotta sopimuksen tekeminen estetään.
    • Sopimuksen tekemisen jälkeen sovellettavien muutoksenhakukeinojen tarkoituksena on todeta voimassa oleva sopimus pätemättömäksi ja/tai maksaa korvauksia (pääasiassa vahingonkorvauksia) vahinkoa kärsineille osapuolille sen jälkeen, kun sopimus on tehty.
  • Direktiiviä 92/13/ETY muutettiin perusteellisesti direktiivillä 2007/66/EY. Direktiivillä 2014/23/EU tehtiin muutoksia pääasiassa direktiivin 92/13/ETY soveltamisalan laajentamiseksi direktiivin 2014/23/EU mukaisten käyttöoikeussopimusten osalta ja direktiivissä 2014/25/EU vahvistettujen julkisia hankintasopimuksia koskevaan voimassa olevaan oikeuteen kohdistuvien viittausten saattamiseksi ajan tasalle.
  • Direktiivi 89/665/ETY vastaa direktiiviä 92/13/ETY julkisella sektorilla. Sitä muutettiin perusteellisesti direktiivillä 2007/66/EY. Direktiivillä 2014/23/EU tehtiin muutoksia sekä sen omia että direktiivin 2014/24/EU tarpeita varten.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 6. maaliskuuta 1992 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1. tammikuuta 1993.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavana muutoksenhakudirektiivejä käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14–20)

Direktiiviin 92/13/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto (joka sisältää vain direktiivin 2007/66/EY ja ennen sitä tehdyt muutokset) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1–113) (voimassaolo päättyy 18.4.2016)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243–374) (tulee voimaan 18.4.2016)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 21.03.2016

Top