Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekeminen: muutoksenhakumenettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekeminen: muutoksenhakumenettelyt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 89/665/ETY julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamisesta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä edellytetään EU-maiden varmistavan, että julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekemistä koskeviin päätöksiin sekä niihin liittyviin menettelyjä koskeviin ennakkopäätöksiin voidaan hakea muutosta nopeasti ja tehokkaasti, kun ne ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Direktiiviä 89/665/ETY sovelletaan sellaisiin julkisen sektorin julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin ja käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat asiaa koskevien aineellisten sääntöjen (säännöt, joissa määritellään oikeudet ja velvollisuudet) piiriin. Direktiivi 2014/23/EU ja direktiivi 2014/24/EU korvaavat direktiivin 2004/18/EY18. huhtikuuta 2016 alkaen.
  • EU-maiden on varmistettava, että muutoksenhakumenettelyt ovat ainakin niiden käytettävissä, jotka joko ovat olleet tai ovat tavoittelemassa tiettyä sopimusta ja joiden etua väitetty rikkomus on loukannut tai saattaa loukata.
  • Direktiivi 89/665/ETY oikeuttaa toimiin sekä ennen sopimuksen allekirjoittamista (sopimusta edeltävät muutoksenhakukeinot) että sen jälkeen (sopimuksen jälkeiset muutoksenhakukeinot).
    • Sopimusta edeltävät muutoksenhakukeinot on tarkoitettu korjaamaan julkisten hankintasopimusten tekemistä koskevien sääntöjen rikkomus tarjouspyyntömenettelyn aikana, ennen kuin sopimus tulee voimaan. Niihin sisältyvät väliaikaiset toimenpiteet sopimuksen tekemisen estämiseksi. Niitä ovat pakollinen odotusaika ja vaatimus keskeyttää sopimuksen tekomenettely, kunnes valitus on tutkittu.
    • Sopimuksen jälkeisillä muutoksenhakukeinoilla pyritään julistamaan olemassa oleva sopimus pätemättömäksi ja/tai saamaan korvauksia (lähinnä vahingoista) asianomaisille osapuolille kyseisen sopimuksen tekemisen jälkeen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 3. tammikuuta 1990 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 21. joulukuuta 1991 mennessä.

TAUSTAA

  • Direktiivi 89/665/ETY muutettiin läpikotaisin direktiivillä 2007/66/EY. Direktiivillä 2014/23/EU tehtiin lisää tarkistuksia erityisesti direktiivin 89/665/ETY soveltamisalan laajentamiseksi käyttöoikeussopimuksiin direktiivin 2014/23/EU nojalla sekä direktiivissä 2014/24/EU säädettyjen julkisia hankintoja koskevien aineellisten sääntöjen päivittämiseksi.
  • Direktiivi 92/13/ETY vastaa direktiiviä 89/665/ETY yleishyödyllisten palvelujen alan julkisten hankintojen osalta. Sitä muutettiin kokonaan direktiivillä 2007/66/EY. Direktiivillä 2014/23/EU tehtiin lisää tarkistuksia direktiivin 2014/25/EU tarpeisiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 395, 30.12.1989, s. 33–35)

Direktiiviin 89/665/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto (joka sisältää tarkistukset vain direktiiviin 2007/66/EY saakka kyseinen direktiivi mukaan lukien) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 76, 23.3.1992, s. 14–20). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1–64). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.03.2016

Top