Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella pyritään säätelemään Euroopan unionissa (EU) merkityistä ja mainostetuista elintarvikkeista tehtyjä väittämiä*.
 • Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että elintarvikkeisiin merkityt sekä esillepanossa ja mainonnassa käytetyt ravitsemus* - ja terveysväitteet* ovat selkeitä ja perustuvat näyttöön, jonka tiedeyhteisö hyväksyy yleisesti.
 • On olemassa useita ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia aineita, kuten vitamiinit, kivennäisaineet, aminohapot, välttämättömät rasvahapot, ravintokuidut ja yrttiuutteet, joita elintarvikkeet voivat sisältää ja joista voidaan esittää väitteitä.
 • Asetuksen avulla voidaan
  • varmistaa kuluttajansuojan korkea taso,
  • antaa kuluttajille tarvittavat tiedot tietoisten valintojen tekemiseksi ja
  • luoda elintarviketeollisuudelle yhtäläiset kilpailuolosuhteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan komission on laadittava elintarvikkeiden ravintosisältöprofiileja* sekä ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevat ehdot, joissa huomioidaan

 • ravintoaineiden ja muiden elintarvikkeeseen sisältyvien aineiden * määrät, esimerkiksi
  • rasvahapot,
  • tyydyttyneet rasvahapot,
  • transrasvahapot,
  • sokerit,
  • suola;
 • elintarvikkeen tehtävä ja merkitys väestön tai tiettyjen riskiryhmien, kuten lasten, ruokavaliossa;
 • sellaisten ravintoaineiden, joiden on tieteellisesti tunnustettu vaikuttavan terveyteen, sisältyminen ravintoaineeseen.

Terveysväitteet eivät saa

 • olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia;
 • saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta tai ravitsemuksellista riittävyyttä;
 • rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen;
 • sisältää sellaista viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei saa riittävästi ravintoaineita;
 • sisältää sellaista viittausta, jonka mukaan elintarvikkeen kuluttamatta jättäminen voi vaikuttaa terveyteen;
 • viitata laihtumisen määrään;
 • viitata yksittäisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksiin.

Ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttö on sallittua vain, jos ravintoaineen sisältymisellä, puuttumisella tai sen määrän vähentämisellä elintarvikkeessa on osoitettu olevan hyödyllinen vaikutus, joka on todettu hyväksytyn tieteellisen näytön perusteella. Väitetyn vaikutuksen tuottavat ravintoaineet on saatava sellaisesta elintarvikemäärästä, joka kohtuudella voidaan edellyttää käytettävän.

Terveysväitteet ovat sallittuja ainoastaan, mikäli seuraavat tiedot on merkitty pakkaukseen:

 • väitteen kohderyhmä;
 • maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion sekä terveiden elämäntapojen tärkeydestä;
 • kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi;
 • huomautus henkilöille, joiden olisi vältettävä elintarvikkeen nauttimista (esimerkiksi raskaana olevat);
 • varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallisesta nauttimisesta todennäköisesti aiheutuu terveysriski;
 • sairauden riskin vähentämistä koskevien väitteiden osalta pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava, että sairauteen liittyy useita riskitekijöitä eikä yhden tekijän muuttumisesta välttämättä ole hyötyä;
 • muut rajoitukset tai käyttöohjeet.

Yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön perustuvat terveysväitteet, jotka keskivertokuluttaja ymmärtää, voidaan vapauttaa hyväksymismenettelystä.

Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää muita terveys- tai ravitsemusväitteitä kuin sellaisia, joissa viitataan alkoholin tai energian määrän vähentämiseen.

Asetuksessa (EU) N:o 432/2012 on annettu muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelo. Tätä asetusta on sovellettu 14. joulukuuta 2012 alkaen, ja hyväksyttyjen terveysväitteiden luetteloa päivitetään jatkuvasti.

Hyväksyntää koskeva hakemus

Kuka tahansa valmistaja voi pyytää uuden väitteen lisäämistä hyväksyttyjen väitteiden luetteloon lähettämällä hakemuksen mihin tahansa EU-maahan. Vastaanottajamaa toimittaa hakemuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA). Sitten komissio tekee päätöksen väitteen käytöstä EFSA:n tieteellisen lausunnon perusteella.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. heinäkuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Väite: esitys tai kuvaus, joka ei ole EU:n tai kansallisen lainsäädännön mukaan pakollinen, mukaan luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita kaikissa muodoissa sisältävät esitykset, ja jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisominaisuuksia.

Ravitsemusväite: väite, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisiä hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia seuraavien seikkojen johdosta:

 • energiamäärä (kaloreina),
  • jonka se tuottaa,
  • jonka se tuottaa lisättynä tai vähennettynä määränä tai
  • jota se ei tuota ja/tai
 • ravintoaineet tai muut aineet,
  • joita se sisältää,
  • joita se sisältää lisättyinä tai vähennettyinä määrinä tai
  • joita se ei sisällä.

Terveysväite: väite, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys.

Ravintoaine: asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä luetellut proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, ravintokuidut, natrium, vitamiinit ja kivennäisaineet sekä näihin ryhmiin kuuluvat tai niiden ainesosina olevat aineet.

Muu aine: muu aine kuin ravintoaine, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9–25)

Asetukseen (EY) N:o 1924/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 353/2008, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissäännöistä (EUVL 109, 19.4.2008, s. 11–16).

Komission asetus (EU) N:o 432/2012, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta (EUVL L 136, 25.5.2012, s. 1–40). Katso konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/63/EU, annettu 24 päivänä tammikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1924/2006 10 artiklassa säädettyjen terveysväitteisiin sovellettavien erityisten edellytysten täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä (EUVL L 22, 25.1.2013, s. 25–28).

Viimeisin päivitys: 16.08.2016

Top