Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikelisäaineet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Elintarvikelisäaineet

Lisäaineita koskevia EU:n säädöksiä kehitettäessä pyritään yhdennettyyn lupa- ja arviointimenettelyyn, jossa otetaan huomioon elintarvikkeita koskevat viimeisimmät arvioinnit. Suunnitellulla lainsäädännöllä konsolidoidaan yhteisössä sallittujen tuotteiden luettelot yhdeksi luetteloksi. Elintarvikkeisiin saadaan lisätä ainoastaan kyseiseen luetteloon merkittyjä tuotteita.

EHDOTUS

Ehdotus, tehty 28. syyskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelisäaineista.

TIIVISTELMÄ

Kaavaillulla asetuksella on määrä koota yhteen säädökseen kaikentyyppiset elintarvikelisäaineet *, myös väriaineet, makeutusaineet ynnä muut.

Elintarvike-entsyymit sisällytetään toiseen uuteen säädökseen (ks. jäljempänä kohta "Taustaa").

Lisäaineet kootaan yhteisössä sallittujen lisäaineiden luetteloksi käyttöedellytyksineen (asetuksen liite II).

Lisäksi asetukseen tulee luettelo elintarvikelisäaineista, jotka on tarkoitettu lisättäviksi muihin lisäaineisiin ja elintarvike-entsyymeihin, sekä niiden käyttöedellytykset (asetuksen liite III).

Asetusehdotuksessa luetellaan ja määritellään useita elintarvikelisäaineiden luokkia. Näitä ovat makeutusaineet, väriaineet, säilöntäaineet, hapettumisenestoaineet, kantaja-aineet, hapot, pH:n säätelyaineet, paakkuuntumisenestoaineet, vaahdonestoaineet ja täyteaineet (asetuksen liite I).

Pakkausmerkinnöissä on mainittava sallituista lisäaineista seuraavaa:

  • riittävät tiedot aineen tunnistamiseksi (mm. alkuperä)
  • selvitys puhtausvaatimuksista.

Näistä eritelmistä annetaan ehdotuksen mukaan tuonnempana yksi tai useampi asetus. Sitä ennen sovelletaan edelleen direktiivissä 96/77/EY säädettyjä erityisiä lisäaineiden puhtausvaatimuksia (es de en fr) kuten myös makeutusaineita ja väriaineita (es de en fr) koskevia erityisvaatimuksia.

Kaikki elintarvikkeissa käytetyt lisäaineet on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä niistä säädettyjen yleisten ehtojen mukaisesti (direktiivi 2000/13/EY).

Muuntogeeniset organismit

Lisäaineiden, jotka koostuvat muuntogeenisistä organismeista, on ensiksi täytettävä ihmisille ja eläimille tarkoitettuja muuntogeenisiä elintarvikkeita (es de en fr) koskevat tarkastusstandardit. Samalla niiden on täytettävä tulevan lisäaineasetuksen vaatimukset.

Yhdennetty lupamenettely ja riskinarviointi

Lupahakemukset toimitetaan elintarvikelisäaineita, entsyymejä ja aromiaineita koskevaan yhdenmukaistettuun lupamenettelyyn [asetusehdotus KOM(2006) 423 lopullinen (es de en fr)].

Uudelleen arviointi ja tarkistaminen

Asetuksen antamisen jälkeen komissio tutkii uudelleen kaikki jo hyväksytyt lisäaineet elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean avustuksella.

Elintarviketurvallisuusviranomainen suorittaa samanaikaisesti riskinarvioinnin kaikille nykyisin hyväksytyille elintarvikelisäaineille. Komissio laatii viranomaista kuultuaan arviointiohjelman riskinarvioinnin tarpeiden ja tärkeysjärjestyksen määrittelemiseksi.

Siirtymäaika

Asetus pannaan täytäntöön vuoden kuluttua sen antamisesta.

Eräät asetuksen osat, jotka koskevat elintarvikkeiden lisäaineissa ja entsyymeissä käytettäväksi tarkoitettuja elintarvikelisäaineita (liite III), pannaan kuitenkin täytäntöön 1. tammikuuta 2011 alkaen.

Taustaa

Asetusehdotus liittyy Euroopan komission 18. heinäkuuta 2006 käynnistämään suureen uudistukseen, jonka puitteissa on tehty kolme ehdotusta elintarvikelisäaineita, aromiaineita ja entsyymejä koskevan nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamiseksi:

  • elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely [KOM(2006) 4263 lopullinen (es de en fr)]
  • elintarvike-entsyymit [KOM(2006) 425 lopullinen (es de en fr)]
  • tämän tiedotteen aiheena oleva lisäaineita koskeva ehdotus.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sivustolta voi saada kokonaiskuvan elintarvikkeiden kemikaaliturvallisuudesta.

Keskeiset termit

  • Elintarvikelisäaineet: aineita, joita ei yleensä kuluteta varsinaisina elintarvikkeina, vaan joita lisätään tarkoituksellisesti elintarvikkeisiin teknisistä syistä kuten elintarvikkeiden säilyvyyden takaamiseksi.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

Euroopan unionin virallinen lehti

Menettely

KOM(2006) 428 lopullinen

-

Yhteispäätösmenettely COD/2003/0262

Viimeisin päivitys 09.02.2007

Top