Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainvälinen kauppa vaarallisista kemikaaleista

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansainvälinen kauppa vaarallisista kemikaaleista

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2006/730/EY – kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettely

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä varmistetaan, että EU hyväksyy Rotterdamin yleissopimuksen ja osallistuu siihen sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin oli kumonnut alkuperäisen lainsäädäntöpäätöksen oikeudellisen seikan vuoksi.

Yleissopimus tarjoaa ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyn tietyille kansainvälisen kaupan kohteena oleville vaarallisille kemikaaleille ja torjunta-aineille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimus

Yleissopimuksella säädellään 47 vaarallisen kemikaalin ja torjunta-aineen tuontia ja vientiä.

Siinä mainittujen kemikaalien vientiin tarvitaan maahantuojan ennakkosuostumus.

Sopimuksella muodostetaan menettely tuojamaiden tekemiin päätöksiin liittyvää tiedonvaihtoa varten.

Yleissopimuksen allekirjoittajien on nimettävä kansallinen viranomainen valvomaan sopimuksen asianmukaista täytäntöönpanoa.

Allekirjoittajilta kysytään, ovatko he valmiita hyväksymään yleissopimuksessa mainittujen kemikaalien tai torjunta-aineiden maahantuonnin vai eivät.

Viejien on varmistettava, että lueteltuja kemikaaleja ei viedä, jos tuojamaa ei ole antanut virallista hyväksyntäänsä.

Osapuolten on ilmoitettava yleissopimuksen sihteeristölle kemikaalin kieltämisestä tai ankarasta sääntelystä.

Mahdollistaa käsittelemiään kemikaaleja koskevien tieteellisten, teknisten, taloudellisten ja oikeudellisten tietojen toimittamisen sekä mahdollisen teknisen avustuksen antamisen kehitysmaille kemikaalien hallinnassa.

Allekirjoittajalla on mahdollisuus vetäytyä sopimuksesta yhden vuoden kuluttua ilmoituksen antamisesta.

Yleissopimuksen soveltamisalaan eivät kuulu huumausaineet, radioaktiiviset aineet, jätteet, kemialliset aseet, elintarvikkeet ja elintarvikkeiden lisäaineet, geneettisesti muunnellut organismit tai maasta tutkimuksissa käytettäväksi viedyt kemikaalit.

TAUSTAA

Unionin tuomioistuin antoi 10. tammikuuta 2006 tuomion asiassa C-94/03. Euroopan komissio oli nostanut kanteen neuvostoa vastaan ja pyysi tuomioistuinta kumoamaan neuvoston päätöksen 2003/106/EY, jolla oli hyväksytty Rotterdamin yleissopimus Euroopan unionin puolesta.

Komission mukaan päätöksen olisi pitänyt perustua yksinomaan yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvään sopimuksen artiklaan (silloin Amsterdamin sopimuksen 133 artikla) eikä käytettyyn artiklaan (saman sopimuksen 175 artikla, joka käsitteli ympäristöpolitiikkaa).

Tuomioistuin totesi, että asianmukainen oikeusperusta muodostuu molemmista artikloista, ja kumosi alkuperäisen neuvoston päätöksen. Uusi päätös astui voimaan päivänä, jona edeltävä päätös hyväksyttiin, ja sillä vältetään oikeudellinen tyhjiö.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/730/EY, annettu 25 päivänä syyskuuta 2006 kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Asetukseen (EU) N:o 649/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 26.11.2015

Top