Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kemikaalien aiheuttamien uhkien torjuminen (Tukholman yleissopimus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kemikaalien aiheuttamien uhkien torjuminen (Tukholman yleissopimus)

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutants, POP) vahingoittavat ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tukholman yleissopimus perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen, ja sillä pyritään varmistamaan kyseisten aineiden turvallinen poistaminen sekä niiden tuotannon ja käytön vähentäminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/507/EY, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta.

TIIVISTELMÄ

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutants, POP) vahingoittavat ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tukholman yleissopimus perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen, ja sillä pyritään varmistamaan kyseisten aineiden turvallinen poistaminen sekä niiden tuotannon ja käytön vähentäminen.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä hyväksytään Euroopan unionin (päätöksen hyväksymisajankohtana Euroopan yhteisön) päätös osallistua Tukholman yleissopimukseen. Siinä myös määritellään pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä niiden tuotantoa, tuontia ja vientiä koskevat säännöt. Siinä edellytetään, että yleisölle, poliittisille päättäjille ja kemian teollisuudelle tiedotetaan näiden yhdisteiden aiheuttamista riskeistä.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Määritelmä

Pysyvät orgaaniset yhdisteet ovat tietyiltä ominaisuuksiltaan myrkyllisiä kemikaaleja, jotka hajoavat huonosti. Ne kertyvät eliöihin ja kaukokulkeutuvat ilman, veden ja muuttavien eläinlajien välityksellä kerääntyen maa- ja vesiekosysteemeihin. Pysyvien orgaanisten yhdisteiden aiheuttama pilaantuminen on valtioiden rajat ylittävä ongelma, jonka ratkaiseminen edellyttää kansainvälisiä toimenpiteitä.

Soveltamisala

Sopimus kattaa 23 ensisijaista pysyvää orgaanista yhdistettä, joita tuotetaan sekä tarkoituksellisesti että tahattomasti (esim. jätteidenpolttolaitoksissa).

Nämä yhdisteet ovat: aldriini, klordaani, klordekoni, diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT), dieldriini, endriini, heptakloori, heksabromi-bifenyyli, heksabromisyklododekaani, heksabromidifenyylieetteri ja heptabromodifenyylieetteri, heksaklooribentseeni (HCB), alfa-heksakloorisykloheksaani, beta-heksakloorisykloheksaani, lindaani, mireksi, perfluorioktaanisulfonihappo, sen suolat sekä perfluoro-oktaanisulfonyylifluoridi, polykloorattu dibentso-p-dioksiini (PCDD), polyklooratut dibentsofuraanit (PCDF), polyklooratut bifenyylit (PCB:t), teknistä laatua oleva endosulfaani ja sen isomeerit, tetrabromidifenyylieetteri ja pentabromidifenyylieetteri ja toksafeeni.

Täytäntöönpano

Yleissopimuksen täytäntöönpanosta kansainvälisellä tasolla vastaa kolme elintä:

Sopimuspuolten konferenssi käsittää kaikki allekirjoittajat sekä tarvittaessa tarkkailijat. Se vahvistaa täytäntöönpanoa koskevat säännöt ja vastaa tärkeistä päätöksistä.

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitea koostuu asiantuntijoista, jotka tarkastelevat ehdotuksia uusien aineiden lisäämisestä yleissopimukseen.

Sihteeristö vastaa hallinnollisista tehtävistä.

Sopimuspuolet kehittävät suunnitelman yleissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täytäntöönpanoa varten. Kukin niistä nimeää kansallisen yhteyspisteen tietojenvaihdon helpottamiseksi.

Tuotanto, käyttö, tuonti ja vienti

Yleissopimuksessa määrätään kiellettyjen pysyvien orgaanisten yhdisteiden tuotannon, käytön, tuonnin ja viennin lopettamisesta.

Tavoitteena on vähentää minimiin ja mahdollisuuksien mukaan poistaa pysyvien orgaanisten yhdisteiden tahaton tuotanto ja tahattomasti aiheutetut päästöt. Tätä varten sopimuksen allekirjoittajien on kehitettävä toimintasuunnitelmat sekä pyrittävä käyttämään korvaavia materiaaleja, tuotteita ja prosesseja.

TAUSTAA

Yleissopimus tehtiin vuonna 2001 ja se tuli voimaan vuonna 2004. Sen on allekirjoittanut 179 sopimuspuolta, Euroopan unioni mukaan lukien.

Lisätietoa on saatavana Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

Ennalta varautumisen periaate: riskinhallintaa koskeva toimintamalli, jonka mukaan sellaisten ihmisiä tai ympäristöä mahdollisesti vahingoittavien politiikkojen tai toimien, joiden alalla ei ole vielä saavutettu tieteellistä yksimielisyyttä, toteuttamista ei pitäisi jatkaa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2006/507/EY

14.10.2004

-

EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1-2

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7-49).

Neuvoston päätös 2004/259/EY, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35-36).

Viimeisin päivitys 03.04.2015

Top